Organisation

Universitetsförvaltningen består av ca 580 anställda fördelade på elva enheter. Enheterna är i sin tur indelade i fem verksamhetsområden, som leds av Universitetsförvaltningens ledningsgrupp.

Ekonomienheten

Ekonomienheten utvecklar och förvaltar universitetets ekonomiadministrativa process, tillhandahåller och underhåller ekonomisystemet samt ansvarar för dess långsiktiga utveckling.

Läs mer om Ekonomienheten

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Vi erbjuder stöd i frågor som rör samverkan och forskningsfinansiering till universitetets ledning, fakulteter, institutioner, forskare, lärare och administratörer.

Läs mer om Enheten för forskningsstöd och samverkan

International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering.

Läs mer om International office

ITS, IT-stöd och systemutveckling

Enheten stöttar utbildning och forskning genom IT-stöd med hög verksamhetsnytta. Vår mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som hjälp skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd.

Läs mer om ITS

Kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för övergripande kommunikationsinfrastruktur, samordnar gemensamma kommunikationsaktiviteter och erbjuder uppdragstjänster.

Läs mer om Kommunikationsenheten

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar inom områdena lokalförsörjning, säkerhet, fysisk arbetsmiljö och hållbarhet. Genom projektledning och samverkan verkar enheten för att campusmiljöerna, såväl inre som yttre, är verksamhetsanpassade, tillgängliga, säkra och hållbara. I lokalportföljen finns en långsiktighet avseende ekonomi och risktagande.

Läs mer om Lokalförsörjningsenheten

Personalenheten

Enheten har ansvar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.

Läs mer om Personalenheten

Planeringsenheten

Planeringsenheten tillhandahåller ett kvalificerat utrednings- och handläggarstöd inom områdena: utbildning, forskning, forskarutbildning, kvalitet, ekonomi, organisation, regelverk och ledningskoordination. Verksamheten styrs i hög grad av prioriteringar och direkta uppdrag från universitetsledningen.

Läs mer om Planeringsenheten

Studentcentrum

Enheten ansvarar för utbildningsadministrativa processer för antagning, examen och tillgodoräknande och har systemansvar för Ladok och Selma.

Läs mer om Studentcentrum

Universitetsledningens kansli

Vi arbetar med att handlägga ärenden och ge råd och stöd inom juridik, informationssäkerhet och hantering av såväl analoga som digitala dokument.

Läs mer om Universitetsledningens kansli

Universitetsservice

Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation och ansvarar bland annat för gemensamt bokningsbara lokaler, lokalvård, post- och godshantering, tentamensservice, Infocenter mm.

Läs mer om Universitetsservice

 

Verksamhetsområden

De elva enheterna är indelade i fem verksamhetsområden, med ansvar för varsin verksamhetsfråga. Varje område har en verksamhetsområdeschef som också ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Verksamhetsområdeschef har personalansvar för de enhetschefer som ingår i verksamhetsområdet, ansvar för verksamhetsområdets totala budgetram och att leda och driva utveckling, kvalitetsarbete, effektiv resursanvändning och samordning tillsammans med enhetscheferna.

Området för planering och utredning

Området består av Planeringsenheten och Enheten för externa relationer och ansvarar för utveckling av stöd till samverkan och innovation, externa relationer, extern forskningsfinansiering, strategisk planering, omvärldsbevakning, utvecklingsfrågor och uppföljning.

VO-chef är Per Ragnarsson, som även är biträdande universitetsdirektör.

 

Området för ekonomi, arbetsgivar- och myndighetsfrågor

Området består av Universitetsledningens kansli, Personalenheten och Ekonomienheten och ansvarar för strategisk kompetensförsörjning och ledarutveckling, personaladministration, ekonomiadministration, diarieföring, dokumenthantering, arkiv, juridiskt stöd, inköp och upphandling.

Tillförordnad VO-chef är Hans Wiklund, som även är universitetsdirektör.

Området för verksamhetsstöd

Området består av Studentcentrum, International Office och Kommunikationsenheten och ansvarar för utveckling av varumärke, utbildningsadministration, kommunikation, marknadsföring och internationella utbyten.

Tillförordnad VO-chef är Hans Wiklund, som även är universitetsdirektör.

 

Området för infrastruktur

Området består av Lokalförsörjningsenheten och Universitetsservice. Området ansvarar för utveckling campus och lokaler, miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet, samt service- och stödtjänster för universitetets lokaler.

VO-chef är Richard Olsson, fastighetschef.

Området för IT

Området består av Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) och ansvarar för förvaltning och utveckling av IT- och telefonilösningar.

 

UNIVERSITETSFörvaltningens INTERNA stödfunktioner

Universitetsförvaltningen har ett antal kontaktpersoner som fungerar som stöd till förvaltningsenheterna: 

Anja Axelsson
2022-01-04