Organisation

Universitetsförvaltningen består av ca 600 anställda fördelade på elva enheter.

Universitetsförvaltningens ledningsgrupp

I ledningsgruppen ingår universitetsdirektör Hans Wiklund, biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, samtliga enhetschefer, och verksamhetscontroller Marie Johansson.

Ekonomicontroller, HR-specialist och kommunikationsstöd deltar vid behov.

Ledningsgruppens uppdrag

  • Företräda alla Universitetsförvaltningens enheter och samlade ledning.
  • Bistå universitetsdirektören med kunskap och råd inför beslut, och bidra till ett effektivt genomförande.
  • Främja samordning av förvaltningsenheternas arbete i syfte att ge ett professionellt stöd till universitetets utbildnings- och forskningsverksamhet.
  • Skapa förutsättningar för effektiv administration och service genom ändamålsenliga och tydliga uppdrag och processer, och en god förvaltningskultur.
  • Dela information av relevans för andra förvaltningsenheter och universitetets utveckling.
  • Kollegialt stödja varandra i uppdraget som chef och ledare.

Universitetsförvaltningens enheter

Ekonomienheten

Ekonomienheten utvecklar och förvaltar universitetets ekonomiadministrativa process, tillhandahåller och underhåller ekonomisystemet samt ansvarar för dess långsiktiga utveckling.

Läs mer om Ekonomienheten

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Vi erbjuder stöd i frågor som rör samverkan och forskningsfinansiering till universitetets ledning, fakulteter, institutioner, forskare, lärare och administratörer.

Läs mer om Enheten för forskningsstöd och samverkan

International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering.

Läs mer om International office

ITS, IT-stöd och systemutveckling

Enheten stöttar utbildning och forskning genom IT-stöd med hög verksamhetsnytta. Vår mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som hjälp skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd.

Läs mer om ITS

Kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för övergripande kommunikationsinfrastruktur, samordnar gemensamma kommunikationsaktiviteter och erbjuder uppdragstjänster.

Läs mer om Kommunikationsenheten

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar inom områdena lokalförsörjning, säkerhet, fysisk arbetsmiljö och hållbarhet. Genom projektledning och samverkan verkar enheten för att campusmiljöerna, såväl inre som yttre, är verksamhetsanpassade, tillgängliga, säkra och hållbara. I lokalportföljen finns en långsiktighet avseende ekonomi och risktagande.

Läs mer om Lokalförsörjningsenheten

Personalenheten

Enheten har ansvar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.

Läs mer om Personalenheten

Planeringsenheten

Planeringsenheten tillhandahåller ett kvalificerat utrednings- och handläggarstöd inom områdena: utbildning, forskning, forskarutbildning, kvalitet, ekonomi, organisation, regelverk och ledningskoordination. Verksamheten styrs i hög grad av prioriteringar och direkta uppdrag från universitetsledningen.

Läs mer om Planeringsenheten

Studentcentrum

Enheten ansvarar för utbildningsadministrativa processer för antagning, examen och tillgodoräknande och har systemansvar för Ladok och Selma.

Läs mer om Studentcentrum

Universitetsledningens kansli

Vi arbetar med att handlägga ärenden och ge råd och stöd inom juridik, informationssäkerhet och hantering av såväl analoga som digitala dokument.

Läs mer om Universitetsledningens kansli

Universitetsservice

Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation och ansvarar bland annat för gemensamt bokningsbara lokaler, lokalvård, post- och godshantering, tentamensservice, Infocenter mm.

Läs mer om Universitetsservice

 

UNIVERSITETSFörvaltningens INTERNA stödfunktioner

Universitetsförvaltningen har ett antal kontaktpersoner som fungerar som stöd till förvaltningsenheterna: 

Anja Axelsson
2024-04-05