Examinator, referensgrupp, referensperson

Examinatorer för ämnesinriktningar utses, efter ansökan av prefekt, av fakultetens studierektor.

Professor kan alltid utses som examinator inom sitt ämnesområde. Docent kan utses till examinator i sitt ämnesområde om hen handlett minst en doktorand till disputation. Oavlönad docent och professor emerita/emeritus kan enligt högskoleförordningen inte utses till examinator eftersom de inte uppfyller lärarkriteriet. Uppdrag som examinator ska vara skilt från handledaruppdraget. Aktuell förteckning över utsedda examinatorer finns hos fakultetskansliets handläggare. Varje institution har dessutom en förteckning över sina examinatorer.

För varje doktorand utses en examinator. Examinatorn utarbetar tillsammans med handledaren och doktoranden den litteraturkurs som den studerande ska tillgodogöra sig samt planerar vilka forskarutbildningskurser och andra poänggivande moment som den studerande ska genomgå.

Byte av examinator sker i samråd med prefekt och beslut fattas av fakultetens studierektor. Ansökan om ändring (blankett "Ändring av uppgifter i ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå") skickas till fakultetens kansli. Forskarutbildningsadministratören registrerar beslutet i Ladok.

Examinatorn ska:

  • intyga att den sökande till utbildning på forskarnivå uppfyller kraven för såväl grundläggande som särskild behörighet i ämnet/ämnesinriktningen
  • säkerställa att doktoranden har tillgodogjort sig den litteraturkurs som den individuella studieplanen föreskriver och därigenom skaffat sig djup och bredd inom ämnesinriktningen
  • avgöra vilka kurser/moment som får registreras som en del av doktorandens forskarstudier och poängsätta kurser/moment om inte antal poäng redan är angivet
  • tillsammans med handledare och doktorand diskutera vad de nationella examensmålen innebär för den enskilda doktoranden samt hur dessa ska uppnås
  • ta en aktiv del i den årliga uppföljningen av doktoranden samt ingå i referensgruppen
  • ska delta vid doktorandens mittseminarium

Referensgrupp/referensperson

Doktorander ska ha tillgång till en referensgrupp. I normalfallet ska minst två av handledarna och ytterligare minst en vetenskapligt meriterad lärare utan anknytning till doktorandens avhandlingsprojekt (referensperson) ingå i referensgruppen. Referensgruppen ska träffa doktoranden vid ett formaliserat möte i samband med uppföljningen av den individuella studieplanen, det vill säga minst en gång per år.

En referensperson ska finnas dokumenterad i den individuella studieplanen. Referenspersonen ska vara en vetenskapligt meriterad person utan koppling till avhandlingsprojektet, gärna från en annan institution eller fakultet. Doktoranden väljer, med stöd av huvudhandledaren, en lämplig referensperson. Förutom deltagandet i den årliga uppföljningen kan doktorand och referensperson ha ytterligare kontakt avseende arbetsmiljö- och karriärfrågor.

Den individuella studieplanen ska revideras under utbildningens gång och följas upp minst en gång per år. Ansvariga för uppföljningen är doktorand och handledare. Datum för uppföljning ska registreras i Ladok. Ange om uppföljning genomförts i form av ett mittseminarium. Referensgruppen ska delta vid ett formaliserat möte i samband med uppföljningen av den individuella studieplanen. Särskilda rutiner tillämpas för uppföljning genom mittseminarium efter år 2 (se nedan).

Registrering av aktivitet och försörjning

Varje kalenderhalvår ska uppgift om aktivitet i utbildningen dokumenteras i Ladok. Aktiviteten anges i procent av heltid som doktoranden bedrivit under innevarande kalenderhalvår. Med aktivitet avses den faktiska tid som ägnats åt utbildningen (arbete med projektet, kurser, seminarier, konferenser, litteraturstudier, artikelskrivande etc). Omfattningen av forskningsarbete inom ramen för klinisk tjänstgöring kan motsvara upp till 25 procent om tjänstgöringen är relevant för avhandlingsarbetet.

En doktorand ska varje halvår även redovisa vilken försörjning han/hon har haft för att finansiera sin utbildning. Uppgiften om försörjning avser endast den del av doktorandens verksamhet som avser egen utbildning. Försörjning ska rapporteras för alla doktorander som har 1 procents aktivitet eller mer. Försörjningen kan avse en eller flera försörjningstyper, men summan av dessa ska alltid vara 100 procent.

Blankett: Redovisning av aktivitet, finansiering och registrering för forskarutbildning

Eventuella frågor om registrering av aktivitet och försörjning besvaras av ansvarig forskarutbildningsadministratör vid institutionen.

 

Vid frågor, Kontakta:

Gunilla Mårald
Fakultetssamordnare
Kansliet för medicin
gunilla.marald@umu.se
090-786 71 78

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Lena Åminne
2022-09-23