Övriga forskarutbildningskurser

Tillträde, urval till kurser och andra poänggivande moment

Poänggivande moment omfattande minst 5 hp utöver forskarutbildningsprogrammet krävs för att uppnå minst 30 hp totalt.

För att uppnå de individuella lärandemålen kan ytterligare ämnesspecifika utbildningsmoment krävas, såsom valbara forskarutbildningskurser, aktivt deltagande i institutionens seminarier och journal clubs (max 3,5 hp), ytterligare presentation vid nationell/internationell konferens, forskningsvistelse vid annat lärosäte samt deltagande i högskolepedagogisk utbildning. Beslut om ämnesspecifika utbildningsmoment sker i samråd mellan doktorand, handledare och examinator och dokumenteras i den individuella studieplanen.

I utbildning på forskarnivå ingår poänggivande moment om minst 30 högskolepoäng (hp) för doktorsexamen. De uppnås genom deltagandet i fakultetens forskarutbildningsprogram, obligatoriska forskarutbildningskurser och andra poänggivande aktiviteter:

  • forskarutbildningskurser, interna och externa, ger den poäng som respektive kurs är poängsatt till aktivt deltagande i institutionernas seminarier och journal clubs, vilket totalt kan ge 3,5 hp
  • deltagande i nationella/internationella konferenser med egen presentation ger 1,5 hp per konferens, max 6 hp totalt forskningsvistelse hos forskargrupp vid annat universitet ger 1,5 hp per vecka
  • deltagande i högskolepedagogisk utbildning (UPLs kurser eller motsvarande) ger 1,5 hp per vecka, max 6 hp totalt. Att som doktorand undervisa studenter är däremot inte poänggivande.

Tillgodoräknande

I Ladok registreras endast kurs på forskarnivå som är tagen vid Umeå universitet efter antagning till utbildning på forskarnivå som en forskarutbildningskurs. Alla övriga kurser och aktiviteter hanteras som tillgodoräknanden. Det är doktoranden som ansvarar för att upprätta och lämna in ansökan om tillgodoräknande. För mer information se Handläggningsordning för tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå

För tillgodoräknanden som ansöks om och beslutas i samband med antagning till utbildning på forskarnivå gäller en särskild ordning som framgår av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet.

 

Kontaktpersoner

Handläggare, Kansliet för medicin
Anna Gåfvels Karlsson
090 - 786 53 37

Gunilla Mårald
090 - 786 71 78

E-post
foutb@adm.umu.se

Lena Åminne
2024-02-08