Studentcentrum

Enheten ansvarar för utbildningsadministrativa processer för antagning, examen och tillgodoräknande och har systemansvar för Ladok och Selma. Studentcentrum arbetar också studentstödjande med hälsofrågor, studievägledning och stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Stöd för utbildningsadministration eller i studentstödsfrågor

Information om processer och system för utbildningsadministration och stöd till studenter finns samlad på sidorna under "Stöd till utbildning" på Aurora. På respektive sida framgår vilka typer av stöd som Studentcentrum erbjuder inom det aktuella området.

Till "Stöd till utbildning"

Interna utbildningar, informationsbesök och nätverk

Studentcentrum ger regelbundet återkommande utbildningsinsatser om universitetets utbildningsadministrativa processer och system. De annonseras ut under "Aktuellt" på sidan "Stöd till utbildning".

Vi håller också i Studentstödsnätverket (Studs).

Vi besöker fakultets- och institutionsledningar vid behov och kan också träffa personal- eller studentgrupper för att berätta om utbudet av studentstöd. Läs vidare kring respektive verksamhetsområde under rubriken Organisation nedan.

Få råd om tillämpning av styrdokument

Från en institutions eller fakultets första planer på att erbjuda en kurs eller ett program till att en student har genomfört utbildningen och tagit examen, finns det regelverk, rutiner och systemstöd som utbildningen ska följa eller anpassas till.

Studentcentrum har ansvar för en stor del av universitetets styrdokument inom området utbildning på grund- och avancerad nivå. Vi kan ge information och rådgivning om hur styrdokumenten ska tillämpas.

Till regelverk för utbildning

Kontaktperson: Lars Knutsson

Organisation

Studentcentrum är indelat i fem områden, utöver övergripande ledning. Läs mer och hitta vilka du kan kontakta under respektive område.

Antagningen

Området ansvarar för antagningsprocessen för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet genom att:

 • göra universitetets utbildningsutbud sökbart på sökandewebbarna
 • bygga modeller för behörighet och urval i antagningssystemet NyA
 • granska behörigheter (och i vissa fall meritvärderingar)
 • besluta om anstånd
 • pröva ansökan om reell kompetens och undantag
 • hantera överklagandeärenden
 • ge support för användare i Nya-webben
 • utgöra sekretariat i antagningsrådet

Dessutom deltar antagningen i den nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA) som tar fram Bedömningshandboken, ingår i den Virtuella organisationen (VO) och administrerar högskoleprovets genomförande i Västerbotten.

Kontakta oss – se vem som gör vad inom Antagningen

Examina

Området ansvarar för processerna som handlar examen och tillgodoräknande genom att:

 • bedöma ansökningar och besluta om examen på grund-, avancerad och forskarnivå samt om tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå
 • utfärda examensbevis på grund-, avancerad och forskarnivå
 • ge stöd för institutioner och fakulteter frågor om i examen och tillgodoräknande
 • hantera överklagandeärenden
 • utgöra sekretariat i examensrådet, medverkar med en ledamot
 • bereda förslag på beslut om fastställande av lokala examensbeskrivningar och föredra det för rektor

Kontakta oss – se vem som gör vad inom Examina

Ladokgruppen

Området har ansvar för och arbetar med systemförvaltning av Ladok, Selma och Web-ISP. Det innebär bland annat att:

 • ge utbildning och support för systemanvändare
 • administrera behörigheter
 • göra registervård, till exempel göra rättningar och rensa inaktuella data
 • utföra systemtester innan driftsättning av nya versioner
 • leverera uppgifter ur systemen till andra myndigheter eller intressenter inom och utom universitetet, exempelvis registreringar till CSN eller utdata som adresslistor eller statistik

Kontakta oss – se vem som gör vad inom Ladokgruppen

Studenthälsan

Området arbetar hälsofrämjande och förebyggande för alla studenter vid Umeå universitet och vid SLU i Umeå.

För studenter erbjuder Studenthälsan hälsorådgivning, stödsamtal, testning (hiv, gonorré, klamydia). Varje termin erbjuder vi dessutom föreläsningar, workshops och grupper om exempelvis stress, sömn och talängslan.

Området ansvarar också för Aurora, studenternas ljusa och lugna rum för återhämtning och vila. Vi samordnar även ANDT-förebyggande arbete (alkohol, narkotika, doping och tobak).

Studenthälsan kan erbjuda stöd till studentgrupper vid akuta händelser, exempelvis dödsfall.

Studenthälsan leder också arbetet i universitetets studiesociala samverkansgrupp.

Kontakta oss – se vem som gör vad inom Studenthälsan

Studievägledning och riktat studentstöd  

Området ansvarar bland annat för:

 • att ge allmän studievägledning för både befintliga studenter och alla som funderar på att söka utbildning, exempelvis genom att ge stöd vid studieplanering eller att reda ut frågor om behörighet och urval
 • samordning av stöd till studenter med funktionsnedsättning vid Umeå universitet. Det handlar bland annat om att utreda, besluta om och tillhandahålla vissa stödinsatser
 • att ge mentorsstöd till studenter med funktionsnedsättning gällande studievanor och studieteknik
 • STUDS - universitetets studentstödsnätverk, där vi bland annat arrangerar seminarier 2 gånger per termin

Kontakta oss för:

 • Att informera era studentgrupper om våra tjänster
 • Konsultation och information inom våra områden

Kontakta oss – se vem som gör vad inom studievägledning och riktat studentstöd

Richard Hartvik
2023-09-11