Administration

Information och lathundar för uppföljningar och administriva rutiner för dig som jobbar som administratör eller studierektor.

Kurser

Kurstillfällen

Efter instutionen skapat kurstillfällen för kommande termin, meddelas Humanistiska fakultetens kanslisekreterare: Kathrine Flyborg

Förändra eller skapa nya kurser

Vid Umeå universitet finns Regler för kursplaner och kurslitteraturlistor på grund- och avancerad nivå

 

Vid Humanistiska fakulteten finns också specifika regler för kursplaner

Arbete med kursplaner sker enligt rutiner på varje enskild institution och variera mellan olika utbildningar. Följande adminisrativa rutiner gäller

  • Nya kursplaner inrättas av fakultetens utbildningledare. Ett mail skickas (vanligtvis av studierektor eller studieadministratör) till utbildingsledare. Kursplaner ska vara inrättade innan kursen är sökbar. I normalfallet innebär det före 15 mars för kommande hösttermin och före 15 september före kommande vårtermin.
  • Befintliga kursplaner som revideras är delegerade till prefekt. En revidering ska vara fastställd innan kursen är sökbar –15 mars för kommande hösttermin och 15 september för kommande vårtermin.

Plagiat, fusk och olämpligt beteende

Utbildningsplaner

Ska ni revidera ett befintligt program, eller funderar ni på att skapa ett nytt?

Examinatorer

Enligt rektors delegationsordning (FS 1.2.4-1819-14, punkt 3.3.6.1) utser dekan examinator för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Detta görs på Dekanens beslutsmöte. Handläggare är fakultetens utbildningsledare.

En lista på fakultetens examinatorer följs upp av utbildningsledaren i januari varje år. Däremellan kan enskilda namn bytas ut. Prefekt meddelar utbildningsledare vilka ändringar som ska göras.

Reviderad lista med examinatorer

Administrativa rutiner för genomförande av utbildning

Från det att en utbildning planeras och bjuds ut för sökande till att studenterna har genomfört utbildningen finns det ett antal saker som utbildningsansvariga ska göra. Här finns ett par dokument du kan använda som stöd i den processen.

Rutiner för kursgenomförande

Checklista för kursgenomförande

Har du frågor eller funderingar kring något i dokumenten? Kontakta Malin Larsson, planeringsenheten.

Kontaktinformation

Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 68 03
ann-catrine.eriksson@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2024-01-16