Hålltider för ekonomi och verksamhet

Här hittar du som jobbar på en institution hålltider som gäller budget, planering och uppföljning 2023-2024. Hålltiderna bygger på de anvisningar som dekan tar beslut om årligen.

Tidplan för insatser från institutionerna:

2024:

2024-03-31 Institutioner kontrollerar att anmälningskoderna för kurstillfällen i Selma för VT 2024 och HT 2024 är aktuella. Uppgiften används som underlag till fördelning av NyA-avgiften.

2024-04-10 Sista dag för institutioner att kommentera definitivt utfall HST/HPR 2023. Underlag skickas ut omkring två veckor innan.

2024-04-19 Institutioner och arbetsenheter lämnar uppföljning av den egna verksamhetsplanen. Rapportering via "Prefekter och föreståndare".

2024-05-07 Utökad rektorsdialog, prefekter/föreståndare medverkar.

2024-05-15 Institutioner redovisar HST-prognos 2024.

2024-05-23 Institutioner och arbetsenheter lämnar ekonomisk uppföljning och prognos 1 (P1). Rapportering via "Prefekter och föreståndare".

2024-08-30 Institutioner lämnar HST-utfall VT 2024 enligt särskild mall.

2024-09-13 Institutioner lämnar till fakulteten en definitiv plan över kursutbud och dimensionering för år 2025. Mallen för kursutbud kommer att finnas tillgänglig på fakultetens Aurorasida senast den 1 juni.

2024-09-19 Institutioner och arbetsenheter lämnar ekonomisk uppföljning och prognos 2 (P2). Rapportering via "Prefekter och föreståndare".

2024-10-10 Institutioner redovisar HST-prognos för 2024.

2024-10-20 Institutioner och arbetsenheter lämnar checklista och bedömning av intern styrning och kontroll. Rapportering digitalt via Umu-gemensam mall.

2024-10-29 Utökad rektorsdialog. Prefekter och föreståndare medverkar.

November Dialog mellan institutioner och fakultet, inklusive budgetdialog och analys av myndighetskapital. Se tabell 1.

2024-12-13 Sista dag för institutioner och arbetsenheter att fastställa och rapportera via "Prefekter och föreståndare":

  • budget för år 2025.
  • fasta procentsatser för institutionsgemensamma kostnader.
  • handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2025 (SAM)
  • kompetensförsörjningsplan.

Om prefekt eller föreståndare bedömt att verksamhetsplanen 2025 behöver revideras fastställs revideringen senast 2024-12-13.

2025

2025-01-07 Institutioner granskar förslag gällande preliminär avstämning HST 2024 enligt mall som skickas ut senast 2024-12-12.

2025-01-xx Sista dag att i Ladok rapportera registreringar på kurser som påbörjats från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31 samt godkända resultat på examinationer som genomförts från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31.

2025-02-10 Institutioner och arbetsenheter fastställer ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2024. Rapportering via "Prefekter och föreståndare".

2025-02-xx Sista dag att i Ladok rapportera resultat för examinationer som genomförts under januari 2025 men som tillhör höstterminen 2024.

2025-03-xx Fakultetsnämnden fastställer

  • verksamhetsberättelse för 2024 (uppföljning av verksamhetsplan)
  • ekonomiska bokslut för 2024
  • handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2025 (SAM)

2025-03-14 Institutioner lämnar rapportering av merkostnader eller inkomstbortfall kopplade till Covid-19 avseende 2024 enligt mall som skickas ut i februari.

2025-04-10 Sista dag för institutioner att kommentera förslag på definitivt utfall HST/HPR 2024.

2025-04-11 Institutioner och arbetsenheter lämnar uppföljning av den egna verksamhetsplanen. Rapportering via "Prefekter och föreståndare".

Dekanbeslut om anvisningar för budget och planering

Anna-Lena Lindskog
2024-03-27