Hålltider för ekonomi och verksamhet

Här hittar du som jobbar på en institution hålltider som gäller budget, planering och uppföljning 2023-2024. Hålltiderna bygger på de anvisningar som dekan tar beslut om årligen.

Tidplan för insatser från institutionerna:

2023:

2023-05-16 Institutioner redovisar HST-prognos 2023 till fakulteten.

2023-05-23 Prefekter/föreståndare registrerar prognos (P1) i "budget &
prognos" samt sänder prognosmall till fakulteten.

2023-08-31 Institutioner lämnar HST-utfall VT 2023 enligt särskild mall.

2023-09-08 Institutioner och arbetsenheter lämnar checklista avseende intern styrning och kontroll. Information skickas ut i juni.

2023-09-15 Institutioner lämnar till fakulteten en definitiv plan över kursutbud och dimensionering för år 2024. Mallen för kursutbud kommer att finnas tillgänglig på fakultetens Aurorasida senast den 1 juni.

2023-09-19 Prefekter/föreståndare registrerar prognos (P2) i "budget &
prognos" samt sänder in prognosmall till fakulteten.

2023-10-13 Institutioner redovisar HST-prognos för 2023 till fakulteten.

2023-10-25 Utökad rektorsdialog, prefekter och föreståndare medverkar.

2023-12-14 Prefekter/föreståndare fastställer budget för år 2024. Budgeten registreras elektroniskt i Raindance och budgetmall inlämnas till fakulteten.

Prefekter/föreståndare fastställer fasta procentsatser för institutionsgemensamma kostnader.

Prefekter/föreståndare fastställer eventuell revidering av verksamhetsplan för 2023–2025 enligt särskilda anvisningar.

Prefekt/föreståndare fastställer handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder i enlighet med arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen.

2024:

2024-01-08 Institutioner granskar förslag gällande preliminär avstämning HST 2023 enligt mall som skickas ut senast 2023-12-12.

2024-01-xx Sista dag att i Ladok rapportera registreringar på kurser som påbörjats från och med 2023-01-01 till och med 2023-12-31 samt godkända resultat på examinationer som genomförts från och med 2023-01-01 till och med 2023-12-31.

2024-02-01 Institutioner lämnar uppföljning av den egna verksamhetsplanen enligt särskild anvisning.

2024-02-09 Prefekter/föreståndare fastställer ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2023. Mall skickas ut i januari.

2024-02-xx Sista dag att i Ladok rapportera resultat för examinationer som genomförts under januari 2024 men som tillhör höstterminen 2023.

2024-03-xx Institutioner lämnar rapportering av merkostnader eller inkomstbortfall kopplade till Covid-19 avseende 2023 enligt mall som skickas ut i februari.

2024-04-xx Sista dag för institutioner att kommentera förslag på definitivt utfall HST/HPR 2023.

Dekanbeslut om anvisningar för budget och planering

Anna-Lena Lindskog
2023-05-02