Värdegrund

Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet samt på akademiska värden. Här hittar du information om värdegrunden.

Som statligt anställd vid Umeå universitet ska du i det dagliga arbetet följa de lagar och regler som styr vår verksamhet. Men olika principer kan ibland hamna i konflikt med varandra. Den här sortens konflikter måste var och en av oss ta ställning till och hantera i vardagen.

Genom regelbundna dialoger om värdegrunden utifrån de intressekonflikter som kan uppstå i det dagliga arbetet kan vi utveckla förmågan att hantera svåra situationer och att bygga en god förvaltningskultur. Det underlättar när dilemman uppstår i verkligheten.

Varför är det viktigt för oss att arbeta med dessa frågor?

För att vi är en statlig myndighet

En första aspekt handlar om regelefterlevnad. Vi är en statlig myndighet som lyder under högskolelagen, högskoleförordningen och andra universitetsspecifika lagar och regler, men också under den statliga värdegrundens principer. Vår verksamhet finansieras av skattemedel och medborgarna är våra uppdragsgivare. Hur universitets medarbetare och studenter agerar påverkar skattebetalarnas förtroende för vår verksamhet.

Vår roll i samhället

En annan aspekt handlar om vår roll i samhället. Universitetet kan och ska vara med och verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden och vara en aktiv kraft för att motverka ovetenskaplighet och faktaresistens genom att förmedla ett kritiskt granskande förhållningssätt.

Den akademiska kulturen, etik och moral

En tredje aspekt handlar om den akademiska kulturen, etik och moral. Värdegrunden är den kultur vi själva skapar för att bidra till att vår forskning och utbildning följer god vetenskaplig sed och till att främja god arbetsmiljö och lika villkor.

 

 

Foto: Illustration: Rebecca Elfast

Umeå universitet och den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer.

Demokrati

"Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket."

För oss vid Umeå universitet innebär det att:

 • universitetet präglas av tillgänglighet, öppenhet, transparens och tydlig information om vår verksamhet
 • vi bidrar till att höja medborgarnas kunskapsbas genom att ge högkvalitativ utbildning och sprida forskningsresultat
 • intern demokrati utövas genom att medarbetare och studenter är delaktiga i kollegiala, samverkande, beredande och beslutande organ samt känner till fattade beslut
 • externa representanter ges möjlighet till inflytande i relevanta beredande och beslutande organ vid universitetet.

Legalitet

"Legalitet, enligt 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga makten utövas under lagarna."

För oss vid Umeå universitet innebär det att

 • medarbetare tar del av, har god kännedom om och efterlever de lagar, förordningar och andra styrdokument som rör offentlig verksamhet inklusive högskolesektorn. Detta gäller även lokala styrdokument och fattade beslut vid universitetets alla organisatoriska enheter
 • medarbetare har god kännedom om de rättigheter och skyldigheter som gäller för anställda och studenter, såväl i relation till arbetsgivaren som i samband med utbildning och forskning
 • universitetet har tydliga interna arbets-, stöd- och beslutsprocesser där ansvar för att tolka lagar och regler samt för att inrätta, revidera och hantera interna regler och riktlinjer framgår.

Objektivitet

"Objektivitet, enligt 1 kap. 9 § regeringsformen som anger att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet."

För oss vid Umeå universitet innebär det att

 • medarbetare är professionella i sin yrkesutövning, det vill säga är sakliga, opartiska och behandlar alla lika
 • universitetet ger saklig information, vägledning och råd till samhälle och medborgare
 • personliga åsikter inte påverkar beslutsfattande och att vi agerar så att förtroendet för universitetet inte rubbas beslut och beslutsvägar inte är beroende av vilka personer som är involverade och att universitetet har rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter
 • medarbetare inte tar emot mutor samt att vi beaktar jäv och granskar bisysslor i syfte att medarbetare ska vara opartiska
 • alla medarbetare eftersträvar ett opartiskt och sakligt förhållningssätt vid arbete med undervisning, forskning och administration liksom till kollegors och studenters synpunkter på dessa verksamheters innehåll, kvalitet och genomförande.

Fri åsiktsbildning

"Fri åsiktsbildning, enligt 1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen som slår fast att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning."

För oss vid Umeå universitet innebär det att

 • vi uppmuntrar medarbetare och studenter att delta i samhällsdebatten
 • vi värdesätter öppenhet och yttrandefrihet i utbildning, forskning och samverkan
 • vi har ett tillåtande klimat och visar respekt för andras åsikter
 • alla medarbetare och studenter har rätt att sakligt och respektfullt uttrycka sina åsikter om Umeå universitets undervisning, forskning och administration med undantag av det som omfattas av sekretess.

Respekt för lika värde, frihet och värdighet

"Respekt, enligt 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet."

För oss vid Umeå universitet innebär det att

 • vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
 • vi har hög tillgänglighet i undervisning, forskning och administration och vi arbetar aktivt för lika villkor och mångfald
 • vi är öppna och inkluderande i mötet med varandra och våra avnämare såsom studenter, uppdragsgivare och andra intressenter.

Effektivitet och service

"Slutligen framgår i central lagstiftning om statsbudgeten och förvaltningen att också effektivitet och service är grundläggande värden för de statsanställda."

För oss vid Umeå universitet innebär det att

 • vi använder våra resurser effektivt för att genomföra våra kärnuppdrag utbildning och forskning
 • vi har tydliga processer, rutiner och riktlinjer som säkerställer korta handläggningstider och hög kvalitet inom alla delar av Umeå universitets verksamhet
 • vi har effektiv och ändamålsenlig administration och system som optimerar förutsättningarna för kärnverksamheten
 • studenter får god service i enlighet med gällande regelverk för utbildning
 • forskning bedrivs resurseffektivt och resultat sprids på lämpliga sätt, till exempel genom publicering i öppna tidskrifter (open access) och genom samverkan med det omgivande samhället
 • vi ger service genom att informera, vägleda och ge råd till dem som vänder sig till oss.

   

Akademiska värden 

De akademiska värdena kan sammanfattas i tre punkter:

Den Akademiska friheten

Stöds av internationella rekommendationer men har endast lagstöd i form av forskningens frihet. Den akademiska friheten kan tolkas som individuell men i praktiken är den kollektiv. Friheten innebär en rätt att fritt få forska inom sitt expertområde.

Akademisk integritet

Utgör den akademiska frihetens kärna och innebär att forskaren ska vara opåverkbar och inte styras av till exempel ekonomiska eller politiska.

Akademisk kvalitet

Inbegriper kvalitetssäkring av både forskning och utbildning. Forskningens kvalitet kontrolleras i stor utsträckning av det kollegiala peer reviewsystemet.

Hur berörs du?

Som statligt anställd ska du i det dagliga arbetet följa de rättsliga principer som styr vår verksamhet, visa vad som är viktigt, vad universitetet står för och på så sätt leva värdegrunden. Värdegrunden ska stödja dig som medarbetare i beslut och vardagliga handlingar

 

Aktuellt – Levande värdegrund

Ett nytt värdegrundsprojekt startar hösten 2023

Nov 2023 - jan 2024 samlar vi in exempel på situationer som utmanar värdegrunden. Här kan du lämna in ditt bidrag.

En arbetsgrupp ser över universitetets akademiska värden.

Läs mer om projektet

mer om den statliga värdegrunden

Om du vill veta mer om korruption och ditt ansvar som statsanställd kan du läsa mer här:

Rollen som statsanställd 

Förvaltningskultur 

En kultur mot korruption 

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 

Kontakt

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Kontakt

 

Foto:

Anna Mothander
HR-strateg vid Personalenheten
✉ anna.mothander@umu.se
📞 090-786 66 78

Therese Holmgren
2023-11-02