Miljö- och hållbarhetskrav i upphandling

Umeå universitet upphandlar och köper stora volymer av varor och tjänster varje år. Inköp och upphandling är därför viktiga styrmedel för att minska universitetets miljö- och klimatpåverkan och för att bidra till hållbar utveckling.

Nedan listas några övergripande miljö- och hållbarhetskrav som kan användas i de flesta upphandlingarna. Är du osäker på om ett krav passar eller vill ha tips på andra miljö- och hållbarskrav finns Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst. Det går också bra att kontakta universitetets miljö- och hållbarhetsstrateg. 

Övergripande miljö- och hållbarhetskrav som kan ställas inom de flesta upphandlingar - varor  

Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete

Leverantören ska ha ett miljöledningssystem upprättat enligt ISO 14001 eller likvärdigt i form av ett eget väl dokumenterat miljöledningssystem som minst innehåller nedanstående punkter:

• Miljöpolicy
• Övergripande miljömål
• Rutin för redovisning av miljöpåverkan
• Miljökrav på leverantörens underleverantörer

Leverantören ska på begäran styrka detta genom att tillställa köpare/samarbetspart en kopia av certifikat eller likvärdigt i form av ett eget väl dokumenterat miljöledningssystem.

Miljölagstiftning och CE-märkning

Leverantören är skyldig att tillse att relevant miljölagstiftning följs och att offererade och levererade produkter är lagligt producerade samt att relevant producentansvar uppfylls, till exempel enligt förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Produkt som omfattas av reglerna för CE-märkning, EG:s maskindirektiv och EU:s ekodesigndirektiv ska uppfylla vid varje tillfälle gällande krav. Vidare ska produkten vara anpassad för svenskt elnät. Erforderliga intyg eller annan erforderlig dokumentation ska kunna uppvisas vid köpare/samarbetsparts förfrågan.

Återbruk av varan

Leverantören ska omhänderta produkten när den är uttjänt och produkten ska vara demonterbar och återvinningsbar (material och energiåtervinning) till minst XX % av produktens totala vikt. Leverantören ska intyga att produkten omhändertas och är återvinningsbar på detta sätt. Intyg som styrker att ovanstående krav uppfylls ska bifogas anbudet.

Förpackningar

Produkter och övrigt från leverantören ska levereras med ett minimum av förpackningar. Förpackningarna ska vara tillverkade av återvinningsbara material som medger källsortering. Förpackningar ska inte innehålla hormonstörande ämnen eller PBT/vPvB enligt kriterierna enligt Kemikalieinspektions lista för utfasningsämnen eller PVC (klorerad plast). Om trä eller papp/kartong/wellpapp ingår i förpackningar ska dessa vara oblekta och uppfylla de kriterier och principer som uppställs för märkning enligt Forest Stewardship Council (FSC), Pan European Forest Certification (PEFC) eller likvärdigt. Intyg som styrker att ovanstående krav uppfylls ska finnas tillgänglig hos leverantören.

Användarutbildning

I samband med utförd installation ska av leverantören kunnig personal genomföra en utbildning hos beställaren med minst XX kommande användare av varan alternativt under en/två/tre dagar. Utbildningen ska tillhandahålla all nödvändig information för att kunna använda och underhålla varan på ett säkert sätt.

Garanti

Leverantören garanterar att beställda varor uppfyller samtliga krav som anges i detta ramavtal och kommer att vara fria från bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning (fel) under garantitiden. I garantiåtagandet ingår samtliga kostnader såsom kostnader för reservdelar, arbete, resor, traktamente och transporter. Garantitiden börjar gälla dagen efter godkänd leverans-, funktionskontroll och installation. För varan gäller ett (1) års garanti, om inte varan har längre garantitid som i så fall ska gälla. Under garantitiden ska leverantören besvara påtalade fel och befinna sig hos beställaren inom XX (XX) arbetsdagar för att påbörja åtgärder.

Serviceavtal

Efter garantitidens slut ska det vara möjligt att upprätta ett serviceavtal för erhållen vara mellan köparen och leverantören. Leverantören ska med sitt anbud bifoga X förslag på serviceavtal i olika servicenivåer. Serviceavtalet ska vara anpassat för varan i fråga och möjliggöra att varan underhålls på ett effektivt sätt för att maximera dess livslängd. Leverantören ska lämna minst xx (x) års garanti som ska säkerställa att produkterna fortsätter att följa specifikationerna i kontraktet, utan extra kostnad. Garantin ska gälla från det datum då produkten levereras till den upphandlande organisationen. Garantin ska i första hand omfatta reparation. När detta inte är möjligt ska garantin omfatta utbyte och innefatta ett serviceavtal med möjlighet till upphämtning och återlämning på plats. Garantin ska gälla under förutsättning att produkten i fråga används för avsett syfte under normala slitageförhållanden.

Reservdelar

Reservdelar för erbjuden vara ska finns tillgängligt under varans förväntade livslängd (vilket förväntas vara minst xx (xx) år efter leverans av varan). Reservdelar ska antigen finnas tillgängliga via leverantören eller via en tjänsteleverantör.

Farliga ämnen

Leverantören ska under hela avtalstiden beakta Umeå universitets begränsningslista gällande farliga kemiska ämnen. Begränsningslistan är en förteckning med miljö- och hälsoegenskaper hos farliga ämnen som innebär att användning av dem är farlig och därmed olämplig. Ämnen med egenskaperna på listan ska därför inte ingå i produkter, varor eller tjänster som Umeå universitet köper in, utom i undantagsfall när det inte är möjligt att ersätta dem. Om nya ämnesegenskaper förs upp på begränsningslistan under avtalstiden ska köpare/samarbetspart informera leverantören om dessa. Leverantören ska i sin tur informera om något av dessa ämnen förekommer i de produkter, varor eller tjänster som omfattas av ramavtalet. Begränsningslistan är baserad på Sveriges miljökvalitetsmål 'Giftfri miljö' och EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Allergiframkallande ämnen

Anbudsgivaren ska i artikelspecifikationen redovisa eventuell förekomst av latex och andra allergiframkallande ämnen i de offererade produkterna. Intyg som styrker ovanstående krav ska bifogas anbudet.

Buller

Utrustningarnas ljudnivåer ska inte överstiga angivna gränsvärden i AFS 2005:16 i samtliga statustillstånd, alternativt ska leverantören stå för kostnaden för de bullerreducerande åtgärder som krävs. Alternativt bör inte utrustningarnas ljudnivåer överstiga 55 dB (ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå, grupp III i tabell 5 i bilaga i AFS 2005:16).

Energisparläge/standby

En elektrisk produkt ska ha en stand-by funktion. Leverantören ska vidare tillhandahålla anvisningar som inkluderar inställning av produktens energi- och resursförbrukande parametrar i syfte att optimera användningen. Leverantören ska intyga att sådan anvisning tillhandahålls. Intyg som styrker att ovanstående krav uppfylls ska bifogas anbudet.

Energiklass

Produkten ska hålla minst energieffektivitetsklass A/B/C i enlighet med (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU gällande krav på energimärkning av vissa produkter. Energimärkningsetikett för den offererande produkten ska intygas.

Livsmedel

Leverantören ska där så är möjligt leverera produkter som är ekologiska och socialt hållbara. Intyg/certifiering/märkning från tredje part som styrker ovanstående krav ska bifogas anbudet.

Uppförandekod/sociala villkor

Leverantören ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Leverantören ska verka och ta ansvar för att varor och tjänster som levereras till köparen ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

 • ­FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
 • FN:s barnkonvention, artikel 32,
 • ILO:s tio kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, arbetsmiljö samt föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 155, 182 och 187),
 • Den arbetsrättslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och arbetsmiljö,
 • Den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs,
 • FN:s konvention mot korruption, och
 • OECD:s särskilda riktlinjer för att undvika handel med illegal gruvverksamhet innefattande bland annat metaller som utvinns illegalt vid tillverkningen av modern elektronik.

I de fall då internationella bestämmelser föreskriver ett starkare skydd för den enskilde än nationell lagstiftning ska leverantören vidta skäliga åtgärder för att verka för att de internationella bestämmelserna efterlevs.

Arbetsrättsliga villkor

Leverantören anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om den tillämpar liknande villkoren som tillämpas i ett centralt kollektivavtal i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller motsvarande. Arrbetsrättliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt gäller för leverantören i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

Övergripande miljö- och hållbarhetskrav som kan ställas inom de flesta upphandlingar - tjänster

Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete

Anbudsgivaren ska ha ett miljöledningsarbete som omfattar den verksamheten som lämnar anbud på tjänsten. Det innebär minst följande:

 • En implementerad miljöpolicy som är antagen är ledningen
 • Miljömål och handlingsplaner och rutiner för att kontinuerligt minska miljöpåverkan
 • Rutiner för att säkerställa att relevanta lagar och krav efterlevs
 • Rutiner för uppföljning och ständiga förbättringar

Uppförandekod/sociala villkor

Leverantören ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Leverantören ska verka och ta ansvar för att varor och tjänster som levereras till köparen ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

 • ­ FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
 • ­ FN:s barnkonvention, artikel 32,
 • ­ ILO:s tio kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, arbetsmiljö samt föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 155, 182 och 187),
 • Den arbetsrättslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och arbetsmiljö,
 • Den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs,
 • FN:s konvention mot korruption, och
 • OECD:s särskilda riktlinjer för att undvika handel med illegal gruvverksamhet innefattande bland annat metaller som utvinns illegalt vid tillverkningen av modern elektronik.

I de fall då internationella bestämmelser föreskriver ett starkare skydd för den enskilde än nationell lagstiftning ska leverantören vidta skäliga åtgärder för att verka för att de internationella bestämmelserna efterlevs.

Arbetsrättsliga villkor

Leverantören anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om den tillämpar liknande villkor som tillämpas i ett centralt kollektivavtal i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller motsvarande. Arrbetsrättliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt gäller för leverantören i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

Leverantörens resor

Konsulter som ska resa till köparen ska i första hand resa med tåg. I andra hand ska konsulten resa med det mest miljövänliga alternativet. Intyg i form av kopia på biljetter, resefakturor ska finnas tillgängligt hos leverantören.

Övergripande miljö- och hållbarhetskrav för fordon och transporter

Fordon och transporttjänster

Fordon ska vara godkänt för el, plug-in hybrid, vätgas eller biobaserat bränsle eller fordonsgas.

Redovisning av transporttjänster 

Leverantören ska årligen redovisa totala nettoutsläpp av koldioxid som den aktuella tjänsten har förorsakat. Följande ska redovisas:

 • Antal personkilometer per bränsletyp alternativt inköpt mängd bränsletyp.
 • Koldioxidekvivalenter totalt samt per genomförd sträcka alternativt bränsletyp enligt WTW-metodiken som anges enligt Miljöfordons webbplats.

 

 

kontaktinformation

Lisa Redin
Miljö- och hållbarhetsstrateg
090-786 68 10
lisa.redin@umu.se

Lisa Redin
2023-11-01