VT 2024

Tisdag 12 mars, kl.12-13

Varför det är bra att vara överens? Om utmaningar och åtgärder när lärarlag samsas om bedömningsarbete

Jonathan Wedman, universitetslektor, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Abstract: När studenter examineras krävs ofta en subjektiv och professionell bedömning av deras prestationer. Detta arbete medför åtskilliga utmaningar när en ensam lärare ska ansvara för all bedömning, och det uppstår ännu fler när ett arbetslag ska dela på arbetet. I det här seminariet behandlas de utmaningar som kan uppstå vid bedömning och några förslag på åtgärder för att öka överensstämmelsen mellan lärare och därigenom ge studenterna mer rättvisande betyg. Under seminariet ges ni också tid för diskussion och problematisering utifrån era egna undervisningssituationer. Och till dig som gillar terminologi kan avslutningsvis tilläggas att seminariet alltså handlar om interbedömarreliabilitet, även kallat brus.

Anmälan via denna länk senast 11 mars

Mer om Jonathan Wedman

Onsdag 10 april, kl.12-13

Skapa samstämmighet i utbildning och examination - curriculum mapping och blueprint

Magnus Hillman, universitetslektor, institutionen för kliniska vetenskaper samt föreståndare för MedCUL, Lunds universitet
Johan Agardh, projektkoordinator vid MedCUL, Lunds universitet

Abstract: Magnus Hillman och Johan Agardh vid den medicinpedagogiska enheten MedCUL, Lunds universitet håller ett seminarium om vad curriculum mapping och blueprinting innebär och hur det kan användas för att skapa harmoni mellan undervisning, lärande och bedömning. Curriculum mapping illustrerar utbildningens komponenter och byggstenar. Den visualiserar hela utbildningsplanen och hur utbildningens komponenter (mål, aktiviteter, bedömningar, värderingar etc.) relaterar till de övergripande utbildningsmålen. En blueprint används framförallt i bedömningen och säkerställer länkningen till målens innehåll och SOLO-taxonomiska nivå.

Anmälan via denna länk senast 9 april

Mer om Magnus Hillman
Mer om Johan Agardh

Måndag 13 maj, kl.12-13

Muntlig examination – metoder och rekommendationer

Suzanne Brink, universitetslektor, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet
Veronica Lindström, professor, institutionen för omvårdnad

Abstract: Använder du muntlig examination på någon av dina kurser? Vill du använda muntlig examination? I det här seminariet diskuterar vi metoder, aspekter att fundera på samt utbyter erfarenheter om den egna praktiken.

Anmälan via denna länk senast 10 maj
Mer om Suzanne Brink
Mer om Veronica Lindström

Tisdag 28 maj kl.12-13

Varför pedagogisk meritering? Om att ansöka om att bli meriterad/excellent lärare och hur processen ser ut.

Katarina Winka, meriterad lärare, universitetslektor, pedagogisk utvecklare vid UPL, Umeå universitet

Aleksandra McGrath, meriterad lärare, universitetslektor, specialistläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Abstract: Umeå universitet är inte ensamma om att ha en pedagogisk meriteringsmodell. Liknande system för pedagogisk meritering finns på många håll i Sverige och även utomlands. I detta seminarium tittar vi på Umu-modellen i relation till andra meriteringsvägar och hur processen ser ut för att ansöka om utnämning till meriterad eller excellent lärare. Aleksandra McGrath sitter i nämnden för Högskolepedagogisk meritering som handlägger ansökningarna och Katarina Winka arbetar med pedagogisk meritering både vid Umu, nationellt och internationellt.
Anmälan via denna länk senast 27 maj
Mer om Katarina Winka
Mer om Aleksandra McGrath

Lena Åminne
2024-03-04