Planering och uppföljning

Som utgångspunkt för verksamhetsplanering på alla nivåer vid Umeå universitet ligger universitetets visionsdokument som universitetsstyrelsen fastställde i april 2019 och verksamhetsplanen för perioden 2023–2025.

Dokumenten utgör bas för en långsiktig verksamhetsplanering vid universitetet omfattande treårscykler, där inriktningen är att arbeta med tillitsbaserad styrning.

På sidan för Ekonomisk planering och uppföljning finns mer detaljerad information och underlag gällande uppföljning av ekonomi.

Årscykeln 2024

I årscykeln illustreras processen och tidpunkter för verksamhetsplanering och uppföljning.

Planering

Rektor beslutade den 1 juli 2022 om verksamhetsplan för Umeå universitet år 2023-2025. Verksamhetsplanen innehåller också uppdrag från regleringsbrev som följs upp av universitetsgemensam nivå baserat på fakulteternas eller Lärarhögskolans rapportering.

Vad som ska årligen rapporteras och när finns beskrivet i Instruktion för aktiviteter för verksamhetsplanering, kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll. 

Arbetet med verksamhetsplanering är väl koordinerat med Umeå universitets budget, vilken universitetsstyrelsen fastställdes i juni för respektive år. Budgetpropositionen, universitetets budgetunderlag samt Vision för Umeå universitet, utgör de mest centrala och ledande styrdokumenten för universitetets planering av verksamheten på olika nivåer, på såväl central-,fakultets- och institutions-/motsvarande nivå. Inom universitetet finns även andra styrdokument som ska beaktas i processen för verksamhetsplanering och uppföljning, såsom styrdokument för arbetsmiljö, lika villkor, kompetensförsörjning, miljöarbete och 

Uppföljning

I samband med att universitetsstyrelsen fastställde Vision för Umeå universitet är inriktningen att arbeta med tillitsbaserad styrning. Under varje årscykel följs arbetet fortlöpande upp i dialoger mellan universitetsledning och ledning för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Umeå universitetsbibliotek. På motsvarande sätt följer även fakulteter/motsvarande upp arbetet tillsammans med institutioner, centrumbildningar och enheter.

Varje organisatorisk enhet ska årligen fastställa en avstämning av den egna enhetens verksamhetsplan.

Till uppföljningsprocessen hör universitetsövergripande dokument såsom bl.a. årsredovisning 2023.

Stöd till planering och uppföljning

Som stöd för planering och uppföljning vid Umeå universitet finns uppföljningssystemet Fokus. Läs mer om Fokus.

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är den process som syftar till att Umeå universitet med rimlig säkerhet fullgör sina mål och uppdrag och bedriver verksamheten i enlighet med Myndighetsförordningens krav på effektivitet, regelefterlevnad, tillförlitlig redovisning och god hushållning med tilldelade resurser.

Uppföljning av arbetet med intern styrning och kontroll sker bl.a. i dialogform mellan universitetsledning och ledning för fakultet/motsvarande. I samband med årsredovisningen ska även universitetets ledning lämna en bedömning om huruvida verksamhetens process för intern styrning och kontroll är betryggande.

Gatekeeping

Genom beslut av rektor har Umeå universitet en s.k. gatekeepingfunktion (Dnr: Umu 103-1917-09). Syftet med funktionen är att förhindra onödig administration och frigöra tid för kärnuppdraget. Läs Regel - Gatekeeping vid Umeå universitet här.

Förfrågningar om uppgifter m.m. från förvaltningsenheter ut till fakulteter eller institutioner ska stämmas av med Planeringsenhetens enhetschef.
Kontaktperson: Maria Hanell

Akademisekreteraren är gatekeeper inför universitetsstyrelsen och rektorsmöten. Det innebär b.la att berörd handläggare ska begära tillstånd hos akademisekreteraren innan ett eget initierat ärende tas upp på rektorsmöte.
Kontaktperson: Daniel Andersson

Sara Rambe
2024-03-05