Projekt Levande värdegrund

För att stimulera till förnyade diskussioner om universitetets värdegrund har projektet ”Levande värdegrund” startat. I projektet ingår dels att främja och utveckla de akademiska värdenas innebörd för Umeå universitet, dels att samla in aktuella dilemman som ska ligga till grund för att vidareutveckla dialogmaterial för värdegrundsdiskussioner.

Umeå universitets värdegrund omfattar kärnan i vår verksamhet och den behöver förankras, diskuteras och problematiseras över tid. För att värdegrunden ska vara levande och användbar för alla vid universitetet behöver vi tillsammans fylla den med innebörd.

Syftet med projektet är att främja och utveckla hur vi gemensamt efterlever Umeå universitets värdegrund samt att skapa aktuellt stödmaterial som bidrar till kunskapsutveckling och möjliggör en öppen och levande dialog.

Projektorganisation

Projektet drivs av Personalenheten och bygger vidare på Värdegrundsprojektet som pågick under 2017 – 2019. Lokala utvecklingsfonden finansierar projektet.

Projektägare är rektor Hans Adolfsson.

Styrgruppen består av prorektor Katrine Riklund och personalchef Lars Nordlander

Projektledare är Torbjörn Forsberg, och Anna Mothander, Personalenheten. I projektgruppen ingår även Ulla Nordlinder och Gabrielle Grahl från Personalenheten.

Till projektet är en referensgrupp knuten med bred representation från verksamheten. 

Medlemmar i referensgruppen

Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)
Henrik Antti, prefekt/professor (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)
Ann-Catrine Eriksson, biträdande kanslichef (Humanistisk fakultet)
Ulrika Haake, föreståndare för Idrottshögskolan (SamFak)
Malin Larsson, kanslichef, Lärarhögskolan
Per Nilsson, utredare, Planeringsenheten
Lars Samuelsson, lektor och docent i filosofi (Humanistisk fakultet)
Gunilla Stendahl, enhetschef, Kommunikationsenheten
Eva Svedmark, lektor vid enheten för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Jonna Wilén, ställföreträdande prefekt (Medicinsk fakultet)

Exempel på aktiviteter i projektet

Se över de akademiska värdena

Ett första fokusområde för det kommande året i projektet är att utveckla universitetets akademiska värden, deras innebörd och betydelse. Professor Ulrika Haake kommer att leda en arbetsgrupp med bred förankring i verksamheten. Förslaget kommer att förankras genom bland annat dialoger. Planen är att rektor ska besluta om den slutgiltiga versionen i slutet av vårterminen 2024.

Uppdatering av och produktion av nytt dialogmaterial

Det andra fokusområdet är att vidareutveckla och förnya den verktygslåda som finns för värdegrundsdialoger, som institutioner och så småningom kan använda på APT, planeringsdagar m.m. Tanken är att institutioner och enheter ska kunna använda materialet för värdegrundsdialoger under hösten 2024 och hela 2025.

Genomförande av värdegrundsdialoger på institutioner och enheter

Alla prefekter och chefer kommer att uppmuntras till att genomföra värdegrundsdialoger med hjälp av det förnyade dialogmaterialet under hösten 2024 och hela 2025.

Therese Holmgren
2023-11-02