Stöd i beredningsprocessen

Många personer vid universitetet är involverade i olika former av besluts- och beredningsprocesser. Informationen på dessa sidor ämnar guida dig till hur till exempel handläggning, beredning av underlag, remittering och samråd bör ske inför beslut.

Nedan följer exempel på ärendegången för ett urval av beslutsärenden på universitetsgemensam nivå där rektor eller universitetsstyrelsen är beslutsfattare. Exemplen sa utgöra stöd för ansvariga handläggare i besluts- och beredningsprocessen. Ärendena är enbart exemplifieringar och inte uttömmande. Många ärenden är unika och ska handläggas utifrån respektive förutsättningar och omfattning. Exemplen omfattar inte anställningsärenden eller andra personalärenden.

Universitetsgemensamma styrdokument

Universitetsgemensamma projekt

Externt inkomna remisser

Val- och utseendeärenden

Rektors beslutsmöte

Universitetsstyrelsen

 

Mall inför föredragning för råd

RBM Missiv - Anställningsärenden 

RBM Missiv - Styrdokument

RBM - Missiv

 


Modernt myndighetsspråk – vårdat, enkelt och begripligt

kommunikationsguide

Skrivguide för Umeå universitet

Sara Rambe
2024-03-12