Ekonomisk planering och uppföljning

Umeå universitets ekonomistyrregler tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut.

Ekonomistyrningen inom universitetet baseras i huvudsak på fyra principer:

  • Lagar och förordningar
  • Mål
  • Resurser
  • God resursanvändning

Universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Umeå universitet har ett mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga inom ett visst procentintervall av årets kostnader. Nivån för detta anges årligen i universitetets övergripande budget som universitetsstyrelsen fastställer (Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023-2024). Samtliga organisatoriska nivåer utfärdar riktlinjer gällande myndighetskapital som underliggande nivåer är skyldiga att följa.

Läs mer i Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomisk planering

Ansvarig chef ansvarar för att årligen upprätta förslag till budget för samtliga intäkter och kostnader för nästkommande år, samt ekonomiska planeringsförutsättningar för de efterföljande två åren. I budget ska intäkter och kostnader som huvudregel vara lika stora. Den enda gång en beslutande instans får godkänna en budget där kostnaderna är större än intäkterna, är när hela mellanskillnaden kan täckas av ett befintligt myndighetskapital.

Budget ska fastställas i enlighet med Rektors besluts- och delegationsordning och berörda vidaredelegationer, samt efter samverkan enligt gällande samverkansavtal och Regler för studentinflytande vid Umeå universitet. Budgeten ska följa universitetets anvisningar och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna.

Se sidan Planering och uppföljning för universitetsövergripande planeringsdokument gällande ekonomi.

Ekonomisk uppföljning

Ansvarig chef är skyldig att följa upp ekonomin inom den berörda verksamheten vid fastställda prognostillfällen, som för närvarande sker tertialvis, samt även ansvarig för att det inte uppstår stora obalanser i det ekonomiska resultatet mellan verksamhetsgrenarna. I denna uppföljning ingår även att följa upp externfinansierad verksamhet så att inte otillbörligt stora överskott eller underskott uppstår. Uppföljningen ska bland annat innehålla en prognos över årets samtliga kostnader, intäkter och ekonomiskt resultat.

Bokslut ska årligen upprättas för samtliga intäkter och kostnader samt fastställas i enlighet med Rektors besluts- och delegationsordning och berörda vidaredelegationer. För att såväl tertial - som årsbokslut ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att såväl intäkter som kostnader blir bokförda på rätt period. Fr.o.m. år 2018 gäller därför Ny rutin för periodiseringar.

Prognoser och Bokslut ska följa och rapporteras enligt anvisningar från överordnad nivå och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna.

Se sidan Planering och uppföljning för universitetsövergripande uppföljningsdokument gällande ekonomi. 

 

 

Elin Wiklund
2021-06-23