Ekonomisk planering och uppföljning

Umeå universitets ekonomistyrregler tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut.

Umeå universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Universitetet har därför ett mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga inom ett visst procentintervall av årets kostnader. Nivån för detta anges årligen i universitetets övergripande budget som universitetsstyrelsen fastställer (Budget 2024 inkl. Ekonomisk plan 2024–2026). Samtliga organisatoriska nivåer utfärdar riktlinjer gällande myndighetskapital som underliggande nivåer är skyldiga att följa.


Vid Umeå universitet är varje institution en ekonomisk resultatenhet för vilken ansvarig prefekt eller chef är ekonomiskt ansvarig. I universitetets ekonomistyrregler tydliggörs huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut. Läs mer Ekonomistyrregler vid Umeå universitet.

Ekonomisk planering

Ansvarig chef ansvarar för att årligen upprätta förslag till budget för samtliga intäkter och kostnader för nästkommande år, samt ekonomiska planeringsförutsättningar för de efterföljande två åren. Budgeten ska anpassas utifrån rådande ekonomisk situation vid den enskilda institutionen/enheten och användas som ett styrverktyg för att uppnå både ekonomiska mål och verksamhetsmål. I universitetets ekonomistyrregler finns mer information om rutiner för budget. Det finns en schablon för budgetering vid kortare föräldraledighet och sjukfrånvaro att tillgå om så önskas.

Länk till schablon för budgetering vid kortare föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Budget ska fastställas i enlighet med Rektors besluts- och delegationsordning och berörda vidaredelegationer, samt efter samverkan enligt gällande samverkansavtal och Regler för studentinflytande vid Umeå universitet. Budgeten ska följa universitetets instruktioner och fastställas senast det datum som där anges.

Se sidan Planering och uppföljning för universitetsövergripande planeringsdokument gällande ekonomi. Se sidan Priser för interna köp för information om aktuella interna priser.

Ekonomisk uppföljning

Ansvarig chef är skyldig att följa upp ekonomin inom den berörda verksamheten vid fastställda prognostillfällen, som sker tertialvis, samt även ansvarig för att det inte uppstår stora obalanser i det ekonomiska resultatet mellan verksamhetsgrenarna. I denna uppföljning ingår även att följa upp externfinansierad verksamhet så att inte otillbörligt stora överskott eller underskott uppstår. Uppföljningen ska bland annat innehålla en prognos över årets samtliga kostnader, intäkter och ekonomiskt resultat.

Bokslut ska årligen upprättas för samtliga intäkter och kostnader samt fastställas i enlighet med Rektors besluts- och delegationsordning och berörda vidaredelegationer. För att såväl tertial - som årsbokslut ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att såväl intäkter som kostnader blir bokförda på rätt period enligt Rutin för periodiseringar.

Prognoser och bokslut ska följa och rapporteras enligt anvisningar från överordnad nivå och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna.

Se sidan Planering och uppföljning för universitetsövergripande uppföljningsdokument gällande ekonomi. 

 

Kontaktinformation

Carina Henningsson
Planeringsenheten
090-786 56 63

Sara Rambe
2023-11-27