Universitetsledningens kansli

Vi arbetar med att handlägga ärenden och ge råd och stöd inom juridik och hantering av såväl analog som digital information.

Särskilda funktioner vid Universitetsledningens kansli innefattar bland annat administrationen kring rektors beslutsmöte. Umeå universitets dataskyddsombud samt informationssäkerhetssamordnare är placerat vid enheten.

Läs mer om våra avdelningar och ansvarsområden under rubriken Organisation.

Stöd till verksamheterna

Riktlinjer, instruktioner och information

Merparten av informationen som Universitetsledningens kansli ansvarar för finns under ingången Stöd och service-råd och riktlinjer. 

Juridik, offentlighet och sekretess, och hantering av personuppgifter finns samlat under ingången juridik och personuppgifter i Aurora.

För frågor om hantering av allmänna handlingar finns ingången Registratur och arkiv i Aurora.

För dig som är utsedd till att vara arkivredogörare och hantera din institutions eller enhets diarieföring finns information på Teamsytan Arkivredogörare och registratorer UMU.

Administration av rektors beslutsmöte 

Instruktioner om hur ärenden anmäls och bereds inför rektors beslutsmöte finns i Aurora: Vanliga frågor inför rektors beslutsmöte. Där finns också en pdf med datum och tider för förmötet och rektors beslutsmöte.

Löpande rådgivning 

Alla våra verksamheter erbjuder löpande rådgivning för att du ska få kunskap om vad du får och inte får göra i en specifik situation som har med din verksamhet att göra.

Läs vidare under Organisation för att få veta mer om våra ansvarsområden och hur du kan ta kontakt.

Organisation

Universitetsledningens kansli är indelat i två olika
avdelningar.

Juridik 

Vi säkerställer att universitetet fullgör sina skyldigheter och tillvaratar sina rättigheter genom att:

 • Strategiskt arbeta för juridisk kvalitetssäkring av universitetets verksamhet
 • Juridiskt granska och analysera ärenden av principiell betydelse eller större vikt för universitetet
 • Bereda och föredra juridiskt anknutna ärenden med ett särskilt ansvar för förvaltningsrättsliga frågor, överklaganden och överprövningar där universitetet är part
 • Bereda och föredra ärenden i disciplinnämnd och personalansvarsnämnd samt ärenden gällande utredning om vetenskaplig oredlighet
 • Bereda och föredra ärenden för beslut om diskriminering samt trakasserier och kränkande särbehandling
 • Granska anställdas rapportering av bisysslor.
 • Säkerställa universitetets och forskarnas rättigheter och skyldigheter i samband med forskningsfinansiering, för att öka dess möjligheter till forskningsfinansiering och etablering av externa samarbeten, såväl nationella som internationella
 • Upprätta och granska avtal

 

Registratur och Arkiv

Registratur och arkiv arbetar för att ärende- och dokumenthantering sker rättssäkert, effektivt och med god tillgänglighet för medarbetare och medborgare.

Vi har också det övergripande ansvaret för arkivvården för hela myndigheten.

Detta gör vi genom att:

 • Ta emot, registrera och tillhandahålla handlingar som inkommer eller upprättas
 • Utveckla och kvalitetssäkra rutiner för ärende- och dokumenthantering
 • Utgöra ett stöd vid ärendehandläggningen inom förvaltningen och fakultetskansliernas ärendehandläggning och föreslå lottning av inkommande ärenden
 • Handlägga begäran om utlämnande av allmänna handlingar samt i samråd med universitetsjuristerna göra sekretessbedömningar.
 • Anslå och expediera beslut samt arkivera handlingar inom anställningsprocessen
 • • Ta emot, ordna och förteckna universitetets centrala arkiv och verka för dess strategiska utveckling
 • Ta fram lokala tillämpningsbeslut av nationella föreskrifter inom områdena för såväl dokumentationshantering som arkiv
 • Administrera årlig säker gallring för myndigheten

Kontakta avdelningen för registratur och arkiv: registrator@umu.se

Hitta medarbetare i personalkatalogen

 

 

Hitta oss

Universitetsledningens kansli finns i Förvaltningshuset plan 3 (Registratur och arkiv), Universitetsledningshuset plan 5 (Juridik, Informationssäkerhetssamordnare).

Arkivarier: universitetsarkiv@umu.se
Dataskyddsombudet: pulo@umu.se
Informationssäkerhetssamordnare:infosak@umu.se
Registrator: registrator@umu.se
Universitetsjurist: universitetsjurist@umu.se

Enhetschef: Chatarina Larson

Chatarina Wiklund
2023-12-14