Universitetsledningens kansli

Vi arbetar med att handlägga ärenden och ge råd och stöd inom juridik, upphandling och inköp och hantering av såväl analoga som digitala dokument.

Särskilda funktioner vid Universitetsledningens kansli innefattar bland annat administrationen kring rektors beslutsmöte och förvaltningen av universitetets avtalskatalog. Umeå universitets dataskyddsombud samt informationssäkerhetssamordnare är placerat vid enheten.

Läs mer om våra avdelningar och ansvarsområden under rubriken Organisation.

Stöd till verksamheterna

Riktlinjer, instruktioner och information

Universitetsledningens kansli ansvarar för information i bastrukturen i Aurora och på samarbetsytor.

Information kring juridik, offentlighet och sekretess, och hantering av personuppgifter finns samlat under ingången juridik i Aurora.

För frågor om hantering av allmänna handlingar finns ingången Registratur och arkiv i Aurora.

För dig som är utsedd till att vara arkivredogörare och hantera din institutions eller enhets diarieföring finns information på samarbetsytan Arkivredogörare och registratorer UMU.

För dig som ska göra inköp finns samarbetsytan Upphandling och Inköp.

Administration av rektors beslutsmöte 

Instruktioner om hur ärenden anmäls och bereds inför rektors beslutsmöte finns i Aurora: Vanliga frågor inför rektors beslutsmöte.

För dig som har ärenden till rektors beslutsmöte och vill veta datum för rektorsmöten finns samarbetsytan Beslut från rektorsmöte och universitetsstyrelse.

Löpande rådgivning 

Alla våra verksamheter erbjuder löpande rådgivning för att du ska få kunskap om vad du får och inte får göra i en specifik situation som har med din verksamhet att göra.

Läs vidare under Organisation för att få veta mer om våra ansvarsområden och hur du kan ta kontakt.

Organisation

Universitetsledningens kansli är indelat i tre olika
avdelningar.

Juridik 

Vi säkerställer att universitetet fullgör sina skyldigheter och tillvaratar sina rättigheter genom att:

 • Strategiskt arbeta för juridisk kvalitetssäkring av universitetets verksamhet
 • Juridiskt granska och analysera ärenden av principiell betydelse eller större vikt för universitetet
 • Bereda och föredra juridiskt anknutna ärenden med ett särskilt ansvar för förvaltningsrättsliga frågor, överklaganden och överprövningar där universitetet är part
 • Bereda och föredra ärenden i disciplinnämnd och personalansvarsnämnd samt ärenden gällande utredning om vetenskaplig oredlighet
 • Bereda och föredra ärenden för beslut om diskriminering samt trakasserier och kränkande särbehandling
 • Granska anställdas rapportering av bisysslor.
 • Säkerställa universitetets och forskarnas rättigheter och skyldigheter i samband med forskningsfinansiering, för att öka dess möjligheter till forskningsfinansiering och etablering av externa samarbeten, såväl nationella som internationella
 • Upprätta och granska avtal

Kontakta avdelningen för juridik: mailto:funktionsadress

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Upphandling och inköp

Den centrala upphandlingsverksamheten har huvudansvaret för att samordna, planera, genomföra samt följa upp att universitetets upphandlingar görs med hög kvalitet och i enlighet med lagar och interna regelverk. Detta gör vi genom att

 • Kartlägga, och där så är möjligt samordna, universitetets behov av varor och tjänster
 • Planera och genomföra upphandling av varor och tjänster
 • Utgöra verksamhetens stöd vid direktupphandlingar
 • Tillhandahålla ramavtal, egna eller samordnade med andra offentliga myndigheter
 • Presentera och tillhandahålla mottagaranpassad information om upphandlade varu- och tjänsteleverantörer för universitetets inköpare
 • Bistor vid avtalskontroll och leveransuppföljning för att tillse att ingångna avtal följs samt leveranser sker i enligt med avtalade villkor

Kontakta avdelningen för upphandling och inköp: upphandling@umu.se

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Registratur och Arkiv

Registratur och arkiv arbetar för att ärende- och dokumenthantering sker rättssäkert, effektivt och med god tillgänglighet för medarbetare och medborgare.

Vi har också det övergripande ansvaret för arkivvården för hela myndigheten.

Detta gör vi genom att:

 • Ta emot, registrera och tillhandahålla handlingar som inkommer eller upprättas
 • Utveckla och kvalitetssäkra rutiner för ärende- och dokumenthantering
 • Utgöra ett stöd vid ärendehandläggningen inom förvaltningen och fakultetskansliernas ärendehandläggning och föreslå lottning av inkommande ärenden
 • Handlägga begäran om utlämnande av allmänna handlingar samt i samråd med universitetsjuristerna göra sekretessbedömningar.
 • Anslå och expediera beslut samt arkivera handlingar inom anställningsprocessen
 • • Ta emot, ordna och förteckna universitetets centrala arkiv och verka för dess strategiska utveckling
 • Ta fram lokala tillämpningsbeslut av nationella föreskrifter inom områdena för såväl dokumentationshantering som arkiv
 • Administrera årlig säker gallring för myndigheten

Kontakta avdelningen för registratur och arkiv: registrator@umu.se

Hitta medarbetare i personalkatalogen

 

 

Hitta oss

Universitetsledningens kansli finns i Förvaltningshuset plan 3 (Registratur och arkiv), Universitetsledningshuset plan 2 (Upphandling och inköp), plan 5 och 6 (Juridik, Informationssäkerhetssamordnare).

Universitetsjurist: universitetsjurist@umu.se
Upphandling och inköp: upphandling@umu.se
Registratur och Arkiv: registrator@umu.se
Dataskyddsombudet: pulo@umu.se

Enhetschef: Chatarina Larson

Jonas Lidström
2019-01-23