Registrering av aktivitet och försörjning

Varje kalenderhalvår ska uppgift om aktivitet i utbildningen dokumenteras i Ladok. Aktiviteten anges i procent av heltid som doktoranden bedrivit under innevarande kalenderhalvår. Med aktivitet avses den faktiska tid som ägnats åt utbildningen (arbete med projektet, kurser, seminarier, konferenser, litteraturstudier, artikelskrivande etc). Omfattningen av forskningsarbete inom ramen för klinisk tjänstgöring kan motsvara upp till 25 procent om tjänstgöringen är relevant för avhandlingsarbetet.

En doktorand ska varje halvår även redovisa vilken försörjning hen har haft för att finansiera sin utbildning. Uppgiften om försörjning avser endast den del av doktorandens verksamhet som avser egen utbildning. Försörjning ska rapporteras för alla doktorander som har 1 procents aktivitet eller mer. Försörjningen kan avse en eller flera försörjningstyper, men summan av dessa ska alltid vara 100 procent.

Blankett: Redovisning av aktivitet, finansiering och registrering för forskarutbildning

Eventuella frågor om registrering av aktivitet och försörjning besvaras av ansvarig forskarutbildningsadministratör vid institutionen.

 

Lena Åminne
2023-06-19