Personalfrågor

Nedan hittar du information, blanketter och mallar som gäller för Teknisk naturvetenskaplig fakultet

Facklig samverkan

Datum för FSG, VT 2024

Korta läraranställningar

Regler för förenklat sakkunnigförfarande

Postdoktor

Handläggningsordning vid anställning och stipendium postdoktor

Mall postdoktorsannonser, anställning svenska

Mall postdoktorsannonser, anställning engelska

Mall postdoktorsannonser, stipendium svenska

Mall postdoktorsannonser, stipendium engelska

Forskare

Initial anhållan forskare - formulär

Final anhållan forskare - formulär

Anställningsprofil forskare - formulär

Handläggningsordning för forskaranställning vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Biträdande universitetslektor

Anställningsprofil biträdande universitetslektor - formulär

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Sakkunnigförslag - formulär

Handläggningsordning läraranställningar

Annonsmall - Advertisement template - biträdande universitetslektor

Universitetslektor

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Sakkunnigförslag - formulär

Anställningsprofil universitetslektor (även adjungerad) – formulär

Anställningsprofil konstnärlig grund universitetslektor (även adjungerad) – formulär

Annonsmall - Advertisement template - universitetslektor vetenskaplig grund

Handläggningsordning läraranställningar

Professor - även gäst och adjungerad

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Sakkunnigförslag - formulär

Anställningsprofil professor (även gäst och adjungerad) – formulär

Anställningsprofil konstnärlig grund professor (även gäst och adjungerad) – formulär

Professor - Annonsmall - advertisement template  

Handläggningsordning läraranställningar

Inför rekrytering av professor, gästprofessor och adjungerad professor - se i checklistan vilka underlag som krävs:

Checklista inför rektors beslutsmöte 

Adjungerade anställningar - specifik information

Länk till universitetsgemensam information samt mall för adjungeringsavtal

Anhållan adjungerad universitetslektor/professor

Sakkunnigförslag - formulär

Anhållan adjunkt (adjungerad)

Anställningsprofil adjungerad universitetslektor - formulär

Anställningsprofil adjungerad professor - formulär

Adjunkt

Anhållan utlysning universitetsadjunkt 

Handläggningsordning anställning av adjunkt

Rektor beslutar om dispens för utlysning av anställning som universitetsadjunkt. Enligt gällande delegationsordning tas beslut om utlysning och anställning av prefekt (efter att dispens givits).

Vikarierande universitetsadjunkt och Adjungerad universitetsadjunkt

För vikarierande universitetsadjunkt och adjungerad universitetsadjunkt krävs ingen dispens från rektor.

Enligt gällande delegationsordning tas beslut om utlysning och anställning av prefekt, efter att dekan tillstyrkt utlysning.

Ansökningsanvisningar

Anvisningar – bedömningsgrunder vid läraranställning (Dnr FS 1.1-888-18)

Umu ansökningsmall biträdande universitetslektor och universitetslektor 

Umu ansökningsmall professor

Checklistor 

Checklista anställningsavtal beslut prefekt

Checklista anställningsavtal beslut rektor dekan

Checklista inför rektors beslutsmöte – anställningsärenden

Checklista ledigheter

Checklista rektors beslutsmöte

Handläggningsordningar

Här hittar du fakultetens handläggningsordningar rörande personalfrågor

Här hittar du universitetets regelverk rörande personalfrågor

Om jäv

Med jäv menas en omständighet som rubbar förtroendet till en viss beslutsfattares, handläggares eller sakkunnigs opartiskhet vid handläggning/bedömning av ett ärende. 

Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten. 

Enligt 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska vid anställning avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat

Enligt 16 § förvaltningslagen (2017:900) är den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet jävig om

  • han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
  • han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
  • han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller
  • det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv

Befordran, docentur och meritering

Läs om befordran och ansökan om docentur här 

 

 

HR-guiden

Läs mer om rekryteringsprocessen i HR-guiden

Informationen där riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd vid Umeå universitet.

kontaktinformation

Sara Filppa
HR-specialist
Telefon: 090-786 88 35
E-post: sara.filppa@umu.se

Kontaktinformation

Ulrika Olofsson,
HR-specialist
Telefon: 090-786 63 23
Mobil: 070-284 08 83
E-post: ulrika.olofsson@umu.se

KONTAKTINFORMATION Lärarrekrytering

Kontaktperson lärarrekrytering (professor, universitetslektor, forskare, biträdande lektor) och befordringsärenden. Kansliets kontaktperson vid rekrytering av adjunkt och postdoktor.

Lena Lundin,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 51 85
E-post: lena.lundin@umu.se

Kontaktperson lärarrekrytering och befordringsärenden gällande Designhögskolan, Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap samt Institutionen för datavetenskap. 

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2024-02-05