Frågor och svar som rör arbetet med profilområden

Här samlas de vanligaste frågor och svar som kommit när det gäller både universitetets eget arbete med att identifiera profilområden till vad som händer nationellt i frågan. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor som du inte hittar svar på, kontakta Johanna Blomström, handläggare, Planeringsenheten.

Umeå universitetets arbete med profilområden

Frågor som främst rör universitetets process framåt för att identifiera profilområden, metoder och processer.

Hur många förslag till profilområden har kommit in?

Svar: Det har kommit in fler än 20 förslag. Förslagen visar på en stor bredd på både existerande forskningssamarbeten och framtidsversioner - ett bra tecknen för den vidare utvecklingen av Umeå universitets forskning!

Vad händer nu när förslagen kommit in?

Svar: Nu börjar ytterligare analyser och strategiska övervägande i en iterativ process.

Ett syfte är att forma profilområdesansökningar i den nationella finansieringsmodellen: här kan förslag komma att kombineras, delas upp, läggas till, eller omformuleras på andra sätt för att bilda en starkast möjliga ansökan från Umeå universitet. 

Ett annat syfte är också att titta på hur alla inlämnade förslag kan stärka den långsiktiga strategiska utveckling av forskning både inom de olika fakulteterna och på universitetsnivå.

Hur ser urvalskriterierna ut för de förslag som kommit in?

Svar: Förslagen är startpunkten för en process för ytterligare analys och strategiska överväganden (se svaret ovan). Urvalskriterierna är de som anges i finansiärernas rapport Kvalitetsbaserad resursfördelning, dvs 1) Strategisk profil och förutsättning för kvalitetsutveckling, 2)vetenskaplig kvalitet och 3), kvalitet i samverkan.

Det är alltså inte en vanlig urvalsprocess bland redan fastställda ansökningar.

Vad händer med förslag till profilområden som inte väljs ut?

Svar: Förslagen är fortsatt viktiga:

1. på kort sikt är den en utgångspunkt för att forma övertygande profilområden i en första ansökan från Umeå universitet i den nationella finansieringsmodellen,

2. för det andra skulle förslag som inte ingår i en första ansökan kunna utvecklas vidare för kommande omgångar i den nationella modellen,

3. för det tredje kommer förslagen vara ett viktigt inspel för den långsiktigt strategiska utvecklingen av forskning både inom de olika fakulteterna och på universitetsnivå.

Vad innebär det att vara kontaktperson för ett föreslaget profilområde?

Svar: Kontaktpersonen fungerar som länken mellan forskarna/forskargrupperna bakom varje förslag och samordnargruppen under den fortsatta processen. För att förenkla kommunikationen har e-postkommunikationen skett endast till kontaktpersonen för varje förslag, även om fler personer angetts i förslaget.

Att vara kontaktperson innebär inte i sig en viss status i ett eventuellt framtida profilområden, och inte försämrar heller nuvarande eller framtida forskningsledarroller genom att inte vara kontaktperson i det här skedet.

Även om kontaktpersonen har ett ansvar att tala för just sitt förslag, kan alla forskare vid universitetet ställa allmänna frågor eller synpunkter till samordnargruppen, eller till arbetsgruppen med representanter från fakulteterna och lärarhögskolan.

Vad blir fakulteternas roll i det framtida arbetet med att skicka in förslag till arbetet med profilområden?

Svar: Fakulteterna bestämmer själva hur de arbetar under förslagsperioden. När förslagen är inlämnade har fakulteterna möjlighet att ge input och delta i den strategiska diskussionen. Det är angeläget att både universitetsledningen och fakulteterna, berörda institutioner etc. är helt med på de profilområden som Umeå universitetet lämnar in i slutänden.

Finns det en digital plattform för arbetet med profilområden?

Svar: Ja det finns en grupp i Teams som heter "Profilområden Umu". Vi planerar att bjuda in kontaktpersonerna till det teamet. Det kommer också vara möjligt att lägga till ytterligare en eller två personer från varje föreslaget profilområde til teamet.

Teamet kommer vara en informationskanal för samordnargruppen vid Umeå universitet, och kan även användas för diskussioner mellan de olika kontaktpersonerna.

Dedikerade kanaler för fortsatt arbete inom vissa teman kan komma att läggas till senare. 

Regeringens uppdrag och forskningsfinansiärernas arbete

Frågor som rör regeringsuppdraget, forskningsfinansiärernas arbete eller frågor som har ett mer nationellt eller internationellt perspektiv.

Ska ett profilområde vara unikt i ett nationellt perspektiv, eller kan flera universitet få finansiering inom samma profilområde?

Svar: Det korta svaret är att ingen vet.

Det längre svaret: forskningsfinansiärerna gjorde i sin rapport från juni 2021 "tolkningen att regeringen inte avser att styra vare sig innehållet i enskilda profilområden eller fördelningen av olika typer av profilområden i ett nationellt perspektiv".

Vad regeringen slutligen kommer att göra vet vi dock inte, och kommer troligen inte att ha så mycket mer information förrän sommaren.

Som sagt, att ha någon unikt eller utmärkande i ett nationellt perspektiv eller att vara nationellt ledande vad gäller spetsforskning, är helt faktorer som stärker argumenten för ett visst profilområde.

Vad är viktigast vid utvärdering av excellens i forskning - ett nationellt eller internationellt perspektiv?

Svar: Båda är viktiga. Forskningsfronten är internationell och det är viktigt att visa att ett profilområdes bidrag till den i form av fokus och forskningsexpertis. Att argumentera för ett profilområde i en nationell finansieringsmodell bör samtidigt innehålla argument för dess nationella ställning. Om liknande ansökningar utvärderas av samma internationella panel, skulle de sannolikt utvärdera ett områden som är nationellt ledande eller unikt högre än ett som inte är det. Därför måste vi göra samma överväganden i vår interna process. 

Hur många profilområden kommer Umeå universitet kunna lämna in i en första omgång av den nationella finanseringsmodellen?

Svar: Vi vet inte, men vi arbetar efter antagandet att kunna föreslå några områden - fler än ett, men inte särskilt många.

Forskningsfinansiärerna förslog i sin rapport från juni 2021 att antalet områden som får sökas i en första omgång ska utgå från universitets storlek, med högst fem men minst ett område. I det scenariot kan tre till fyra områden för Umeå universitet vara en rimlig gissning.

I det förnyade uppdraget till finansiärerna i januari 2022 uteslöt dock regeringen uttryckligen frågor om resursfördelning, eftersom det är regeringens och riksdagens ansvar. Därför vet vi verkligen vad villkoren och begränsningarna kommer vara.

Äldre frågor

Arkiverade frågor

Frågor som besvarats innan maj månad och inte längre är aktuella finns endast på engelska.

Kontakt

Johanna Blomström

Handläggare
johanna.blomstrom@umu.se
090-786 74 95

Anja Axelsson
2022-09-01