Planeringsenheten

Planeringsenheten tillhandahåller ett kvalificerat utrednings- och handläggarstöd inom områdena: utbildning, forskning, forskarutbildning, kvalitet, ekonomi, organisation, regelverk och ledningskoordination. Verksamheten styrs i hög grad av prioriteringar och direkta uppdrag från universitetsledningen.

Planering och uppföljning

Budget och ekonomi

Planeringsenheten är ansvarig för den övergripande budgetprocessen vid Umeå universitet och för ekonomi- och budgetfrågor av universitetsövergripande karaktär. Vi gör ekonomiuppföljningar, prognoser, samt ekonomiska analyser av olika slag.

I samråd med universitetsledningen arbetar vi även med att utveckla processer, modeller och metoder gällande budget och ekonomi.

Har du frågor, kontakta gärna Carina Henningsson, Annika Renström eller Isabelle Riby

Verksamhetsplanering och uppföljning

Planeringsenheten ansvarar för att samordna och utveckla universitetets övergripande process med verksamhetsplanering och uppföljning.

Vi tar årligen fram anvisningar och förutsättningar för att universitetets organisatoriska verksamheter ska kunna planera och följa upp sin verksamhet. Vi samordnar arbetet med universitetets årsredovisning och verksamhetsplan, samt årscykeln som beskriver universitetets övergripande verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess. Vi följer även upp arbetet med att nå universitetets mål.

Har du frågor, kontakta gärna Carina Henningsson, Per Nilsson eller Annika Renström

Beslutsstödssystemet Fokus

Planeringsenheten arbetar i samarbete med ITS med att beställa underhåll och utveckling av Fokus.

Har du frågor eller förslag på hur vi kan utveckla systemet kan du kontakta Robert Axebro.

Hantering av universitetsgemensamma projekt 

Planeringsenheten granskar förslag till projektplaner utifrån Umeå universitets regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag. Planeringsenheten ansvarar även för en årlig uppföljning av de universitetsgemensamma projekten.

Om du har frågor kring universitetsgemensamma projekt kan du kontakta Per Nilsson.

Utredning och handläggning

Utredning och handläggning

Planeringsenheten ansvarar på universitetsledningens uppdrag för utredning och handläggning av universitetsgemensamma ärenden och frågor inom organisation, utbildning, forskning, kvalitet och ekonomi.

Enheten står bland annat för samordning av universitetets regelverk och handläggarstöd för de tre strategiska råden. 

Strategiska rådet för administration (RADON): Thomas Wahlström

Utbildningsstrategiska rådet (USR): Åsa Rudehäll, Fredrik Georgsson

Forskningsstrategiska rådet (FOSTRA): Anders Steinwall, Johanna Blomström

Vid frågor gällande universitetets arbete med rankingar och samarbete med studentkårerna, kontakta Rupali Bhalerao 

Omvärldsbevakning

Vid Planeringsenheten bedrivs kontinuerlig omvärldsbevakning, vilket innebär bevakning och analys av nationella och internationella händelser och nyheter inom sektorn. Anställda kan prenumerera på nyhetsbrev med omvärldsbevakning. Även internationella rankingar av universitet analyseras på enheten.

Om du har frågor kring omvärldsbevakning, kontakta Ester Roos-Engstrand, Per Nilsson eller Åsa Rudehäll

Läs mer om omvärldsbevakning

Universitetets beslutsstruktur och organisation

Planeringsenheten stödjer universitetsledningen vid organisationsöversyner, ansvarar för att ta fram delegationsordningar på universitetsgemensam nivå och övergripande organisationsbeslut som exempelvis universitetets arbetsordning.

Har du frågor kring universitetets beslutsstruktur och organisation kontakta Daniel Andersson eller Thomas Wahlström.

Stöd till universitetsledningen 

Stöd till universitetsledningen

Har du ett ärende till någon i universitetets ledning är det oss du kontaktar. Vi ordnar bland annat med mötesbokningar och underskrifter samt guidar dig rätt med ditt ärende.

Katarina Andersson – sekreterare till rektor
Sara Rambe sekreterare till universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör prorektor och vicerektorer.

Administration

Har du ärenden som rör universitetsledningens och planeringsenhetens ekonomi-/personaladministration kan du kontakta Karina Sandström. Det är även henne du kontaktar vid ansökningar om konferensmedel.

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är den process som syftar till att universitetet med rimlig säkerhet fullgör sina mål och uppdrag och bedriver verksamheten i enlighet med Myndighetsförordningens krav på effektivitet, regelefterlevnad, tillförlitlig redovisning och god hushållning med tilldelade resurser. Planeringsenheten har det övergripande ansvaret för denna process. Kontakt: Annika Renström eller Maria Hanell

Kvalitetsarbete och forskningsinfrastruktur

Kvalitetsarbete

Planeringsenheten samordnar och utvecklar universitetets övergripande kvalitetsarbete. Vi medverkar i och ger stöd i samband med de nationella kvalitetsutvärderingar som genomförs av Universitetskanslersämbetet. Vid enheten finns också universitetets kontaktperson mot Universitetskanslersämbetet. Har du frågor om universitetets kvalitetssystem kontakta Åsa Rudehäll eller Fredrik Georgsson

Forskningsinfrastruktur

Planeringsenheten deltar i arbetet med att samordna och utveckla hanteringen av universitetets rutiner och regler för forskningsinfrastruktur. Om du vill veta mer om hur vi arbetar med detta kontakta Insa Wemheuer.

Kontakta oss

Vi finns på plan 6 i Universitetsledningshuset, karta

Kontakt till våra medarbetare

Enhetschef Maria Hanell

Bitr. Enhetschef Carina Henningsson

Maila till oss på Planeringsenheten

Sara Rambe
2023-11-01