Externt inkomna remisser

Beredningsprocessen för handläggning av externt inkomna remisser ska utgå från nedanstående steg.

Initiering

Inkommen remiss till universitetet från extern part. Oftast från regeringskansliet eller annan statlig myndighet. Umeå universitet får remisser i egenskap av statlig myndighet, alternativt utifrån sakkunskap inom ett specifik forskningsområde. Rektor fastställer remissyttranden där universitetet är remissinstans som statlig myndighet. Dekan är beslutsfattare för remissyttranden där universitetet är remissinstans utifrån sakkunskap inom forskningsområde.

Universitetet är skyldigt att besvara remisser från regeringskansliet eller annan statlig myndighet.

Lottning

Akademisekreteraren fördelar ärendet till handläggare, beslutsnivå och eventuellt samråd. För remisser av större vikt ska samråd ske med universitetsledningen som helhet efter samråd med akademisekreteraren. Studentkårerna får ärendet för kännedom och har därmed möjlighet att lämna synpunkter.

Beredning och samråd

Beredning av universitetets yttrande ska ske med dem som är berörda av remitterat förslag. Yttrandet ska följa avsedd mall.

Om ärendet är lottat på samråd ska avstämning ske med berörd person i universitetsledningen eller annan person.

Internremiss

Behöver ärendet remitteras för synpunkter inom universitetet? Internremissen bör innehålla en kortfattad sammanfattning och information om i vilka delar remissinstansernas synpunkter är särskilt värdefulla.

Innan ett ärende går ut på internremiss till fakulteterna ska det alltid föredras för RADON/KC. Remisstiden ska vara minst 15 arbetsdagar och remissinstanser är i normalfallet fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen.

Viktigare frågor ska samrådas med universitetsledningen också innan remissförfarande. Avstämning kring detta sker med akademisekreteraren.

Strategiskt råd / Ledningsråd

Behöver ärendet diskuteras/förankras i ett eller flera av de strategiska råden?

  • Strategiska rådet för administration (RADON)/Kanslichefsmötet (KC)
  • Strategiska rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (USSR)
  • Strategiska rådet för forskning och utbildning på forskarnivå (FOSTRA)
  • Strategiska rådet för lika villkor (LIV)
  • Ledningsrådet

Beslut

Rektor

Rektor beslutar om att fastställa remissyttranden där universitetet är remissinstans i egenskap av statlig myndighet. Läs Vanliga frågor inför rektors beslutsmöte och kontakta registratur och arkiv för rutiner inför rektors beslutsmöte.

Beslutat remissyttrande ska inledas med sammanfattning av Umeå universitets synpunkt. Remitterat förslag ska inte sammanfattas.

Information

Expediering

Beslutet ska expedieras till dem som närmast berörs av yttrandet. Ansvarig handläggare meddelar expedieringslista till registraturen.

Information genom nyhet på webb

Utifrån bedömning av biträdande universitetsdirektör och i samråd med Kommunikationsenheten tas en nyhet fram för publicering på lämplig webb och, om det anses relevant, genom nyhetsbrevet Nyheter för anställda och/eller Chefsnytt.

Avlämnande av remissyttrande

Ansvarig handläggare ansvarar för att skicka yttrandet till förslagsställaren i enlighet med de rutiner som framgår av berörd remiss.

Kontakt

Daniel Andersson
Akademisekreterare
090-786 99 11 

Tina Sjöström
Utredare

Kontaktinformation

Registrator
Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3
Universitetstorget 16

registrator@umu.se

Kontaktpersoner

Chatarina Wiklund
090-786 53 46

Dennis Jakobsson
090-786 51 24

Fredrik Hamrin
090-786 59 10

Sara Rambe
2023-10-02