Individuell studieplan i Ladok

Under 2024 kommer det finnas funktionalitet i Ladok för att hantera individuella studieplaner på forskarnivå (ISP) Under hösten 2023 kommer ett pilotprojekt pågå för att anpassa processerna i Ladok utifrån hur Umeå universitet arbetare med individuella studieplaner. Under 2024 finns möjlighet att hantera nya doktoranders ISP i Ladok.

Syftet med detta projekt är att Ladoks systemstöd för Individuella studieplaner (ISP) ska kunna användas vid alla fakulteter Umeå universitet när tillräcklig funktionalitet för att hantera Individuella studieplaner (ISP) i enlighet med Umeå universitets regelverk för forskarnivå finns i Ladok.

Fas 1 (hösten 2023) - Basprocess och pilotomgångar

Basprocess

Skapa en basprocess i Ladok för att skapa, revidera och besluta om Individuell studieplan i Ladok.

Pilotomgångar

Två institutioner inom Medicinsk fakultet, och en institution inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet kommer genomföra pilotomgångar.

Revidering av regelverk

Översyn av vilka lokala regelverk och styrdokument som rör utbildning på forskarnivå som behöver revideras gällande ISP i Ladok.

Fas 2 - Fortsatt implementering

Anpassning av process och implementering av systemstöd inom  Samhällsvetenskaplig och Humanistisk fakultet

Under projektets andra fas är målet att Samfak och Humfak ska få möjlighet att, om nödvändigt, anpassa processen för ISP utifrån respektive fakultets behov för att sedan börja använda systemstödet för nya doktorander.

Projektorganisation

Uppdragsgivare – Hans Adolfsson, rektor
Projektägare –Katrine Riklund, prorektor
Styrgrupp -  Styrgruppen leds av Katrine Riklund, prorektor. Ann Sörlin (Medfak), Frank Drewes (Teknat), Peter Hörnemalm (Studentcentrum) samt Maria Hanell, (Planeringsenheten).
Projektledare – Maria Bek (Ladokgruppen/Studentcentrum)
Projektgrupp – Maria Bek, Erik Ångman (Ladokgruppen Studentcentrum), Ester Roos Engstrand (Planeringsenheten)
Referensgrupp – Forskningsstrategiska rådet, FOSTRA.

Projektledare

Maria Bek, Studentcentrum

Dokument

Anja Axelsson
2023-10-13