Utbildningskommittén

Utbildningskommittén är beredande organ till fakultetsnämnden i utbildningsfrågor. Vicedekan med utbildningsfrågor som särskilt ansvarsområde är ordförande.

Utbildningskommittén bereder ärenden inför Fakultetsnämndens möten. Frågor som rör enskilda program behandlas först hos respektive program. Kallelse till Utbildningskommittén skickas ut fem arbetsdagar före sammanträde. Ordförande i Utbildningskommittén är vicedekan med ansvar för utbildning. Mandatperioden för ledamöter och suppleanter: 2021-09-16 -- 2025-12-31.

Aktuell föredragningslista

2024-04-10

Ordförande

Ann-Louise Silfver, vicedekan, pedagogiska institutionen

Ledamöter

 • Dan Frost, Handelshögskolan
 • Daniel Nyström, pedagogiska institutionen
 • Fredrik Sjödin, institutionen för psykologi
 • Nina Nilsson Rådeström, juridiska institutionen
 • Marcus Blom Nilsson institutionen för socialt arbete
 • Ulrika Schmauch, sociologiska institutionen

Gruppsuppleanter (i nummerordning)

 1. Ulrika H. Westergren, institutionen för informatik
 2. Örjan Pettersson, institutionen för geografi
 3. Ann-Sofi Rönnbäck, statsvetenskapliga institutionen
 4. Pär Segerbrant, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
 5. Petra Rydén, institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Adjungerade representanter med närvaro- och yttranderätt från

 • Enheter vid Handelshögskolan som inte representeras genom ledamot eller gruppsuppleant
  – Jessica Fahlén, enheten för statistik,
  – Tomas Raattamaa, enheten för nationalekonomi.
 • Representant från enheter med utbildning på grund och/eller avancerad nivå:
  – Magnus Bohman, ekonomisk historia
  – Johanna Lauri, Umeå centrum för genusstudier
  – Pontus Bergh, Polisutbildningen

Studeranderepresentanter (utses för ett år i taget)

 • Studentrepresentant, Umeå studentkår (vakant)
 • Studentrepresentant, Umeå studentkår (vakant)

Närvaro och yttranderätt

Utbildningskommittén kan därutöver för ett visst sammanträde, del av sådant eller en viss tid fatta beslut om adjungering av en person.

Övriga med närvaro- och yttranderätt: dekan, ansvarig för samverkan/innovation, kanslichef, utbildningsledare, fakultetssamordnare, icke tjänstgörande suppleant.

KONTAKTPERSONER

Fakultetssamordnare

Jenny Nilsson
090-786 50 65

Utbildningsledare

Anna Sundström

Jenny Nilsson
2024-04-02