Strategi och utveckling

På denna sida hittar du information om humanistiska fakultetens långsiktiga arbete med utbildningssutbud, utredningar, utvärderingar och pågående projekt.

Utbildningsutbud

I september/oktober fastslås utbildningsutbudet för nästkommande år. Institutionernas tilldelning styrs av ett antal kriterier. Utformandet av dessa kriterier utgår från vilket utbildningsutbud som Humanistiska fakultetsnämnden menar är väsentligt att behålla och värna om utifrån ett framtidsstrategiskt perspektiv. För tillfället ställs prioritering av utbildningsutbudet i relation till de kriterier som är avgörande för tilldelning av budgetram från statsmakterna och från Umeå universitet centralt.

I april/maj fastslås vilka kriterier som som ska användas för kursutbud kommande år (se pdf nedan). I augusti får instiutionsledningarna lämna in förslag på utbud och i september diskuteras detta med fakultetsledninen. Slutligt beslut tas av fakultetsnämnden i oktober.

Utbildningsstrategiska kommittén

Utbildningsstrategiska kommittén (Ustra) är ett rådgivande organ till fakultetnämnden och fakultetsledningen. Ustra har ingen beslutanderätt men bistår vicedekan och utbildningsledaren i beredanden av utbildningsärenden. Deltagarna i kommittén tillsätts utifrån funktion. Kontakta gärna din representant från din institution om du har frågor eller synpunkter på fakultetens utbildningsverksamhet.

Läs mer om utbildningsstrategiska kommittén

Per Melander
2021-12-07