Val- och utseendeärenden

Beredningsprocessen för handläggning av val- och utseendeärenden ska utgå från nedanstående steg.

Initiering

Externt organ

Anmodan inkommer utifrån om att utse eller nominera personer till externt organ. Akademiskreteraren fördelar ärendet till handläggare och eventuellt samråd.

Internt organ

Nyinrättande av internt organ, utgående mandatperiod eller fyllnadsval.

 

Beredning

I normalfallet finns anvisningar i instruktion/stadgar för berört organ. Alternativt fastställs specifika bestämmelser genom beslut av rektor enligt gängse beslutsordning inför rektors beslutsmöte. Utskick till berörda fakulteter/Lärarhögskolan för att inkomma med förslag på kandidater.

Samråd med universitetsledningen

Avstämning ska ske med berörd person i universitetsledningen om ärendet är lottat på samråd eller om det finns bestämmelser om detta i berörd instruktion/motsvarande.

Gatekeeping

Ärendet ska godkännas av akademisekreteraren innan det går vidare till rektor för beslut.

Beslut

Rektor

Rektor beslutar om utseende eller nominering. Läs Vanliga frågor inför rektors beslutsmöte och kontakta registratur och arkiv för rutiner inför rektors beslutsmöte.

Information

Expediering

Beslutet ska expedieras till dem som närmast berörs. Ansvarig handläggare meddelar expedieringslista till registraturen.

Information genom nyhet på webb

Utifrån bedömning av biträdande universitetsdirektör och i samråd med Kommunikationsenheten tas en nyhet fram för publicering på lämplig webb och, om det anses relevant, genom nyhetsbrevet Nyheter för anställda och/eller Chefsnytt.

Meddelande av beslut

Ansvarig handläggare ansvarar för att meddela organisationen om det val eller den nominering som beslutats.

Kontakt

Daniel Andersson
Akademisekreterare
090-786 99 11 

Thomas Wahlström
Utredare
090-786 66 85

Kontaktinformation

Registrator
Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3
Universitetstorget 16

registrator@umu.se

Kontaktpersoner

Chatarina Wiklund
090-786 53 46

Dennis Jakobsson
090-786 51 24

Fredrik Hamrin
090-786 59 10

Elin Wiklund
2021-06-11