Mittseminarium

Mittseminariet, som ska genomföras efter halva utbildningstiden, är obligatoriskt och ansvaret för mittseminariets genomförande vilar på institutionen.

Ett viktigt moment i utbildningen är att doktoranden ges möjlighet att träna förmågan att sammanställa, analysera, presentera och diskutera sina forskningsresultat med andra forskare. Det görs kontinuerligt genom hela utbildningen, men ska vid ett tillfälle före disputation göras under mer formaliserade former, ett så kallat mittseminarium.

Mittseminariet genomförs när handledare och doktorand bedömer att avhandlingsarbetet har kommit ungefär halvvägs. 

Vid mittseminariet ska tyngdpunkten ligga lika mycket på det arbete som planeras, som det som redan gjorts.

Riktlinjer för genomförande av mittseminarium

Anmälan om mittseminarium undertecknas av doktorand och handledare och lämnas till prefekten tillsammans med en sammanfattning av uppnådda resultat och plan för det fortsatta avhandlingsarbetet. 

Huvudhandledaren har det övergripande ansvaret för planeringen av mittseminariets genomförande samt för att det annonseras.

Prefekt, huvudhandledare, examinator och doktorand bestämmer gemensamt dag, tid och plats för mittseminariet.

Prefekt tillfrågar och utser tillsammans med huvudhandledare tre vetenskapligt erfarna granskare som är kunniga inom ämnesområdet. En av granskarna bör komma från annan enhet eller annan institution och denne bör vara lägst docent. Granskarnas uppgift är att bedöma avhandlingsprojektet, både uppnådda resultat och fortsatt planering.

Prefekt ansvarar för att medlemmarna i granskningsgruppen senast två veckor innan seminariet ska äga rum får kopior av:

  • anmälan om mittseminarium
  • doktorandens sammanfattning av uppnådda resultat och fortsatt planering av avhandlingsarbetet
  • doktorandens individuella studieplan samt,
  • uppgift om dag, tid och plats för seminariet

Granskningsgruppens intyg överlämnas till prefekt och examinator senast två veckor efter mittseminariet. Kopia av intyget skickas därefter till doktorand, handledare och biträdande handledare.

Originalen arkiveras på respektive institution.

Kopia på intyget om genomfört mittseminarium skickas till kansliet. Den fakultetsgemensamma studierektorn granskar intyget och följer upp vid behov.

Examinator ansvarar för registrering i LADOK.

Riktlinjer för genomförande av mittseminarium, inklusive instruktioner för granskningsgruppen

Framstegspremie

En framstegspremie tillfaller doktorander som genomfört mittseminarium om tidsperioden mellan genomfört mittseminarium och planerad disputation är minst 18 månader (beslut FON 2015-11-18). Syftet är att ge doktoranden internationella vetenskapliga erfarenheter och att stärka dennes nätverksbyggande. Medlen kan användas till resor för att presentera resultat vid konferens, forskningsvistelse, kurs mm. Doktoranden måste få resan godkänd av handledare och examinator.

Framstegspremien utbetalas när fakultetskansliet fått in kopia av intyg om genomfört mittseminarium och detta vidimerats av fakultetens studierektor. Premien betalas till institutionen men disponeras av doktoranden. 

Lena Åminne
2023-11-30