Urvalsprinciper för Forskarhandledning i praktiken

Humanistiska fakultetens urvalsprinciper för UPL:s kurs Forskarhandledning i praktiken

Vanligtvis erbjuder UPL tre kurstillfällen för Forskarhandledning i praktiken per år. Humanistiska fakulteten betalar för två platser till var och en av dessa. I snitt har fakulteten haft 4,5 sökande per kurs (2013–).

Urvalsprinciperna för handledarkursen skiljer sig från UPLs vanliga urvalskriterier. Till skillnad från övriga kurser på UPL så inhandlas forskarhandledningskursen av fakulteten. Fakulteten strävar efter att på lång sikt säkerställa kvaliteten på sin forskarutbildning över hela spektrat av ämnen och inriktningar. För att kunna göra det måste fakulteten främst säkerställa att alla ämnen har behöriga handledare och att de som går utbildningarna under överskådlig framtid kan vara kvarvarande på institutionerna.

Detta innebär att vid varje antagningsomgång sker unika avväganden beroende på vilka och hur många som söker. Det finns med andra ord inte en exakt formel för varje enskilt kurstillfälle. Nedanstående urvalsprinciper gäller dock.

Första urvalsprincipen

Högst prioritet har anställda med en tillsvidaretjänst.

Lägre prioritet anställda som har tidsbegränsade förordnanden. Till detta räknas till exempel post docs eller projektanställda forskare.

Doktorander har ingen prioritet. Dessa räknas som obehöriga.

Andra urvalsoprincipen.

Om fler än två sökande finns inom samma prioriteringsområde, så görs urvalet utifrån en sammanvägning av:

  • längd på anställning
  • akademisk titel (professor går före docent går före lektor)
  • erfarenhet av handledning
  • jämn fördelning mellan institutioner och ämnen

Tredje urvalsprincipen

Om allt ovanstående är någorlunda lika avgör antalet sökta tillfällen

Erik Lindenius
2021-12-09