Hanteringsordning för kursplaner vid Lärarhögskolan

Denna hanteringsordning omfattar kursplaner för programkurser samt fristående kurser som ingår i Lärarhögskolans kursutbud. Ansvaret för respektive kursplan ligger vid institution eller fakultet beroende på fakultetstillhörighet.

Rutiner och processer skiljer sig åt mellan fakulteter och institutioner. För att Lärarhögskolan ska kunna säkerställa studenters studieplaner samt finansiering av kursplaner är det viktigt att nödvändig information inkommer i god tid innan revidering och inrättande av kursplaner.

Följande hanteringsordning syftar därför till att klargöra rutiner och hållpunkter för arbetet med att
revidera och inrätta kursplaner inom ramen för program, men även fristående kurser.

Programkurser

  1. Inrätta ny kursplan med ny kurskod.
    - Så snart basdata för en kurs är klar meddelas Lärarhögskolan via formuläret i Forms.
    - När innehållet i kursplanen sedan är klart skickas den till berörd handläggare vid kansliet för Lärarhögskolan och till berörd programrådsordförande. Vid ett programrådsmöte tas förslaget upp för information och diskussion om eventuella förändringar av progression i programmet.
    - När kursen är fastställd och sökbar ska detta meddelas till kansliet för Lärarhögskolan via kursplanebrevlådan.
  2. Små revideringar där samma kurskod kan användas.
    - Små revideringar av en kursplan behöver inte gå via Lärarhögskolan. I dessa fall hanteras kursplanen i enlighet med institutionens och/eller fakultetens hanteringsordning. Det är önskvärt att kursansvarig/ansvarig lärare informerar aktuellt programråd om förändringarna.

Fristående kurser som Lärarhögskolan finansierar

Så snart basdata för en kurs är klar meddelas Lärarhögskolan via formuläret i Forms. När kursplanen är fastställd och sökbar meddelas detta till kansliet för Lärarhögskolan via kursplanebrevlådan. I övrigt hanteras kursplanen i enlighet med institutionens/fakultetens riktlinjer.

Se här för mer information Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor

Se här för mer information om klassificering samt Handläggningsordning för kursklassificering

Denna hanteringsordning har reviderats och gäller från och 2023-11-29

Hanteringsordning för kursplaner
Kansliet för Lärarhögskolan
Dnr FS 1.1-2296-23

Marie Oskarsson
2023-12-06