VT 2023

Torsdag 23 februari, kl.12-13

(med fortsatt diskussion till 13.30 för de som har möjlighet)

Att publicera om medicin- och hälsoprofessionernas lärande: Varför – hur - var?

Samuel Edelbring, universitetslektor i Medicinsk vetenskap och Hälso- och vårdvetenskap, docent i medicinsk pedagogik, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Mer om Samuel Edelbring

Abstract: Samuel Edelbring är doktor och docent i medicinsk pedagogik. Han har arbetat med medicin­pedagogisk utveckling och forskning vid tre lärosäten, nu vid Örebro universitet där han också är vicedekan för utbildning. Som tidigare redaktör och mångårig referent i fältets tidskrifter har han sett möjligheter och fallgropar i en bredd av manuskript och har stöttat såväl doktorander som seniora forskare till medicinpedagogisk publicering. Seminariet berör möjligheter, utmaningar och praktiska tips kring publikationer inom medicinsk pedagogik.

Inom forskning liksom inom hälso- och sjukvården är det självklart att vi arbetar evidensbaserat och det finns en tradition att skapa och tillvarata sådan kunskap. För utbildningspraktiken ser vi dock inte samma utvecklade struktur och vi tenderar att tänka annorlunda kring kunskapsgrund för hur:et i utbildningen. Flera skäl finns att både skapa och tillämpa kunskap om studenters lärande inom hälsoprofessionerna, sk. Medicinsk pedagogik. För att bibehålla och utveckla kvalitet i utbildningarna behöver vi tillgång till sådan kunskap. Vi behöver också ledning och lärare som kan ta del av befintlig forskning i fältet, vilket ibland är en utmaning. Denna forskning kommer ofta från andra länder och naturvetenskapligt skolade lärare är ofta ovana vid genren. Pedagogisk meritering har fått ökad vikt, och egen kunskapsproduktion ökar den egna kompetensen och kvalitetskulturen i kollegiet. Därför bör den engagerade läraren eller forskaren överväga ett publiceringsspår i medicinsk pedagogik. Dagens seminarium ger en orientering i fältet och praktiska tips kring hur just du kan ta nästa steg mot en publicering.

 

Tisdag 28 mars, kl.12-13

(med fortsatt diskussion till 13.30 för de som har möjlighet)

Möjligheter och utmaningar med digital salstentamen

Hans-Erik Sjöström, universitetsadjunkt vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Karin Jansson, studieadministratör, Området för läkarutbildning, Kansliet för medicin
Peter Forsgren, fakultetssamordnare, Området för läkarutbildning, Kansliet för medicin

Abstract: Digital salstentamen har införts på bred front i våra nordiska grannländer och är ett prioriterat område på flera lärosäten i landet. På Umeå universitet har projektet Digital salstentamen arbetat för att införa en gemensam tjänst i syfte att erbjuda en digitaliserad process för salstentamina för studenter och anställda.

Vid starten av höstterminen 2021 infördes den nya tjänsten Inspera Assessment för digital salstentamen som stödjer hela lärosätets tentamensprocess. Detta inkluderar bland annat skapandet av aktivitetstillfällen i Ladok, studenters anmälan till tentamen, administration av tentamenstillfällen, skapande av tentamensinnehåll, genomförande, övervakning, bedömning och resultatrapportering.

Vid seminariet kommer vi att berätta om möjligheter och utmaningar med digital salstentamen och dela erfarenheter om praktiskt arbete i tjänsten med bland annat provkonstruktion och bedömning.

 

Torsdag 27 april, kl.12-13

(med fortsatt diskussion till 13.30 för de som har möjlighet)

Varför pedagogisk meritering? Om att ansöka om att bli meriterad/excellent lärare och hur processen ser ut.

Katarina Winka, meriterad lärare, universitetslektor, pedagogisk utvecklare vid UPL, Umeå universitet

Alexandra McGrath, meriterad lärare, universitetslektor, specialistläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Abstract: Umeå universitet är inte ensamma om att ha en pedagogisk meriteringsmodell, liknande system för pedagogisk meritering finns på många håll i Sverige och även utomlands. Men vad vinner en lärare på att meritera sig pedagogiskt? I detta seminarium tittar vi på Umu-modellen i relation till andra meriteringsvägar, vilka incitament som finns och hur processen ser ut för att ansöka om utnämning till meriterad eller excellent lärare.

Aleksandra McGrath sitter i nämnden för Högskolepedagogisk meritering som handlägger ansökningarna och Katarina Winka arbetar med pedagogisk meritering både vid Umu, nationellt och internationellt.

 

Tisdag 23 maj, kl.12-13

(med fortsatt diskussion till 13.30 för de som har möjlighet)

Att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land - erfarenheter från pedagogisk sabbatical

Börje Rehn, docent, lektor vid Fysioterapeutprogrammet och meriterad lärare, berättar om sina upplevelser och erfarenheter av en pedagogisk sabbatical vid Ohio State University, USA där han var aktiv under hösten 2022. Vistelsen var finansierad av STINT och Börje kommer att berätta om förutsättningar och sökförfarande.
Anncristine Fjellman-Wiklund, docent, lektor vid Fysioterapeutprogrammet och excellent lärare, berättar om sina erfarenheter av en pedagogisk sabbatical vid Ghent University, Ghent, Belgien, hösten 2021. Vistelsen var finansierad av Medicinska fakulteten, Umu. Anncristine berättar om vad man kan tänka på inför och i sin ansökan och vad en pedagogisk vistelse kan leda till.

Lena Åminne
2024-03-04