Fakultetens organisation

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden som består av dekan och prodekan som utses av rektor, lärarledamöter som utses av fakultetens vetenskapligt kompetenta lärare, studeranderepresentanter och en extern ledamot. Fakultetsnämndens ordförande är dekanen som har delegation på att fatta en rad egna beslut, framför allt vad gäller lärarrekryteringar.

Fakultetsnämnden fastställer budget och verksamhetsplan för fakulteten.

Fakultetsnämnden har till sitt förfogande tre beredande kommittéer: forskningskommittén (FK), utbildningskommittén (UK) och kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF).

Därutöver finns en anställningskommitté som bereder ärenden för beslut av dekan eller rektor (professurer). Fakultetsledningen består förutom dekanen av prodekanen, kanslichefen och ordföranden i FK, UK och KUF.

På fakultetsnivån finns ett kansli vars uppgift är att bereda frågor till beslutande organ och att ge service till fakultetens institutioner/enheter och programråd.

Fakulteten har elva institutioner där utbildning och forskning bedrivs, därtill tre centrumbildningar med egen personal.

Kriskommunikation

Fakulteten har en kriskommunikationsgrupp som leds av dekanen. Kontakta dekan vid frågor.

Organisationsschema

Här ser du en schematisk bild över fakultetens organisation samt de beslutande organ som styr fakultetens verksamhet.

 

Foto: Kansliet för teknik och naturvetenskap

 

2023-03-13