Lika villkor

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen förbjuder sexuella trakasserier eller trakasserier där det finns ett samband med en diskrimineringsgrund (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, eller funktionshinder) Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. I föräldraledighetslagen finns förbudet mot att missgynna föräldralediga.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att utreda och genomföra åtgärder om de får kännedom att en arbetstagare eller student upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. På Umeå universitet finns en handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Diskrimineringslagen kräver även att alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen - läs mer. På Umeå universitetet ska arbetet på institutioner med aktiva åtgärder dokumenteras och följas upp enligt en mall Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.

www.jämställ.nu finns praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete som kan användas för arbetet med aktiva åtgärder.

Om du som anställd upplever trakasserier eller kränkningar finns information här.

Lika villkor-pristagare

Lika villkor-priset instiftades vid Medicinska fakulteten 2019.

2022
Henna Harinen, Kansliet för medicin
Läs nyheten

2021

Gunilla Stenberg, samhällsmedicin och rehabilitering
Läs nyheten

2020

Arja Lehti, klinisk vetenskap
Läs nyheten

2019

Katarina Hamberg, folkhälsa och klinisk medicin
Läs nyheten

Lena Åminne
2023-10-03