Lika villkor

Arbetet för lika villkor utgår från diskrimineringslagen och regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering. Här får du grundläggande kunskap om universitetets ansvar som arbetsgivare och utbildningsanordnare samt om universitetets policy och målsättningar samt lika villkors organisation.

 

Foto:

Ditt ansvar

Du som medarbetare har ansvar för att bemöta kollegor och studenter med respekt och genom ditt agerande bygga en trygg och fördomsfri arbetsplats och studiemiljö. Om du upplever att du själv eller någon annan blir särbehandlad på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller något annat kontakta din chef. Du hittar även information om anmälan på sidorna Om något händer.

Universitetets ansvar

Både som arbetsgivare och som utbildningsanordnare har universitetet enligt lag en skyldighet att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter.

Inom Umeå universitet använder vi lika villkor som ett samlingsbegrepp för arbetet med att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter, kallat aktiva åtgärder. Inom begreppet lika villkor ingår även att arbeta med uppdraget om jämställdhetsintegrering. 

Det är förbjudet för arbetsgivare och utbildningsanordnare att diskriminera arbetstagare eller studenter.

Om en arbetstagare eller student har utsatts för trakasserier på jobbet har universitetet en skyldighet att utreda och vidta åtgärder.

Allt utgår från diskrimineringsgrunderna

Arbetet med lika villkor utgår från de sju diskrimineringsgrunderna som finns med i diskrimineringslagen:

  • jämställdhet och kön
  • könsidentitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Umeå universitet har en Policy för arbetsmiljö och lika villkor som beskriver generella riktlinjer och viktiga värden som ska beaktas. I de delar som gäller lika villkor baseras universitetets policy till stor del på diskrimineringslagen.

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Diskrimineringslagen (do.se)

Det förebyggande arbetet

Det ska bedrivas ett förebyggande och främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter, mot diskriminering. Detta arbete kallas för aktiva åtgärder.

På sidan Aktiva åtgärder i HR-guiden finns mer information om hur detta arbete ska bedrivas, inklusive praktiska guider med förslag på aktiviteter att genomföra på arbetsplatsen.

Aktiva åtgärder

Jämställdhetsintegrering

Regeringen har gett universiteteten i uppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Varje universitet och högskola ska arbeta utifrån en plan som är specifik för lärorsätet. Planen utgår från utvecklingsbehov, beskriver mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriver på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet.

Inriktning för jämställdhetsintegrering 2022-2025 (plan)

Om Lika villkors organisationen

Rektor och till den som rektor delegerat arbetsmiljöansvaret ansvarar för att det på arbetsplatsen bedrivs ett aktivt arbete med att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Till sitt stöd har cheferna lika villkors nätverket som stödjer chefer i deras ansvar i att bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och förhindra diskriminering. Nätverket består i sin tur av olika delar, som stödjer cheferna: 

  • Företrädare för lika villkor stödjer prefekt eller motsvarande 
  • Handläggare för lika villkor stödjer dekan eller motsvarande 
  • Samordnare för lika villkor stödjer universitetsledningen.

Nätverket består även av Strategiska rådet för lika villkor som är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och lärarhögskola. Rådet är även ett fakultetsövergripande strategiskt stöd för universitetsledningen.

Rådet för lika villkor

Therese Holmgren
2023-11-28