Lika villkor

På universitetet arbetar vi aktivt för att anställda och studenter behandlas med respekt, oavsett exempelvis kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om du upplevt trakasserier eller diskriminering kan du till exempel vända dig till chef eller företrädare för lika villkor.

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det betyder att vi har nolltolerans mot trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling av studenter, anställda, samarbetspartner och besökare.

Du som medarbetare har ansvar för att bemöta kollegor och studenter med respekt och genom ditt agerande bygga en trygg och fördomsfri arbetsplats och studiemiljö. Bidrar jag till en inkluderande kultur på arbetsplatsen? Hur gör jag i så fall det? Finns det något i mitt beteende som skapar en exkluderande arbetsplats. Hur talar jag om och till personer på min arbetsplats? Om du upplever att du själv eller någon annan blir särbehandlad på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller annat kan du kontakta din chef eller företrädare för lika villkor.

Din prefekt och enhetschef har ansvar för att aktivt arbete inom området.

Som stöd i universitets arbete med likavillkor finns företrädare på institutioner och enheter, handläggare på fakulteten och för det universitets övergripande arbete finns samordnare vid personalenheten.

Sara Rambe
2021-05-19