Lika villkor

Inom Umeå universitet används "lika villkor" som ett samlingsbegrepp för arbetet med att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter. Här får du grundläggande kunskap om universitetets och ditt ansvar, lagar och andra styrdokument och om arbetsmiljö- och likavillkorsorganisationen.

 

Foto:

Umeå universitet- en inkluderande arbetsplats och studiemiljö som är fri från diskriminering

Umeå universitet ska vara en inkluderande arbetsplats och studiemiljö som präglas av arbetsglädje, trygghet, utveckling, delaktighet, tillit och respekt för alla människors lika värde. Det råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling (i dagligt tal kallat "mobbing").

Ett långsiktigt, aktivt och alltjämt pågående arbete

Både som arbetsgivare och som utbildningsanordnare ska universitetet arbeta med att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter. Universitetets arbete med lika villkor är strategiskt, långsiktigt, och alltjämt pågående och innefattar två delar: Aktiva åtgärder och Jämställdhetsintegrering.

Aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen föreskriver att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta med "Aktiva åtgärder", som är ett systematiskt arbetssätt för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder.

På sidan aktiva åtgärder i HR-guiden finns mer information om hur detta arbete ska bedrivas, inklusive praktiska guider med förslag på aktiviteter att genomföra på arbetsplatsen.

Jämställdhetsintegrering

Regeringen har gett universiteteten i uppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Varje universitet och högskola ska arbeta utifrån en inriktning som är specifik för lärorsätet. Inriktningen ska utgå från utvecklingsbehov, beskriva mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet.

Inriktning för jämställdhetsintegrering 2022-2025

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

I Umeå universitets policy för arbetsmiljö och lika villkor beskrivs generella riktlinjer och viktiga värden som universitetet ska sträva mot. I de delar som gäller lika villkor baseras universitetets policy på Diskrimineringslagen.

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Diskrimineringslagen (do.se)

Ditt bidrag till en trygg och inkluderande arbets- och studiemiljö är viktigt

Som medarbetare har du ett ansvar för att bemöta kollegor och studenter med respekt och agera på ett sådant sätt att du bidrar till en trygg och inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare och studenter trivs och utvecklas.

Om du eller en kollega utsatts för oönskat beteende

Om du upplever att du själv eller någon annan utsatts för oönskat beteende på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller något annat, ta kontakt med din chef. Om en medarbetare eller student har utsatts för trakasserier på jobbet eller utbildningen har universitetet en skyldighet att utreda händelsen och vidta åtgärder.

Du hittar mer information på sidorna om något händer 

Universitetets arbetsmiljö och likavillkorsorganisation

För att hålla Umeå universitets vision och policy för arbetsmiljö och lika villkor levande samt för att stödja rektor, dekaner, prefekter och chefer i ansvaret att bedriva arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet vid Umeå universitet, finns på universitetsgemensam nivå en arbetsmiljö- och likavillkorskommitté och två samordningsgrupper, hållbart studieliv och hållbart arbetsliv.

Som stöd i arbetet finns även arbetsmiljö- och likavillkorssamordnare på universitetsgemensam nivå, ledningsstöd för arbetsmiljö och lika villkor på fakultetsgemensam nivå eller motsvarande samt ledningsstöd för lika villkor på institution eller enhetsnivå.

Vill du veta mer kan du läsa i universitetets regel om organisation av arbetsmiljö och lika villkor.

Kränkning, trakasserier eller sexuella trakasserier

Om något inträffar på jobbet som får dig att må dåligt och känna dig otrygg är det viktigt att du får den hjälp du behöver. 

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Lika villkorsnätverket

Lika villkorsnätverket har en egen Teamsyta.

Lika villkorsnätverket

Annelie Mellström
2024-03-07