Om du har blivit utsatt för kränkning

Om något inträffar på jobbet som gör att du känner dig otrygg, utsatt eller kränkt är det viktigt att du får den hjälp du behöver. Brottsliga gärningar utreds av polisen, men universitetet som arbetsgivare har också ett ansvar att utreda kränkningar och få stopp på ett oönskat beteende.

Foto: Kommunikationsenheten

Den här sidan är till för att vara till stöd om du som medarbetare har blivit utsatt för beteenden eller ord som

 • kränker din personliga integritet
 • får dig att känna dig otrygg och utsatt eller
 • skadar dig.

Prata med någon om det du har varit med om

För dig som upplever dig utsatt kan det vara bra att prata med någon om det som har hänt. Det kan vara din chef, men det kan också vara en kollega eller någon annan som du har förtroende för.

Som drabbad kan du till exempel uppleva rädsla, ilska, oro eller en känsla av otrygghet. Du kan ha svårt att sluta tänka på händelsen, eller reagera genom att förtränga det inträffade.

Att prata om din upplevelse är ett första steg till att må bättre. Det kan också hjälpa dig att minnas och sätta ord på vad det är du har varit med om.

Vid behov av professionellt samtalsstöd

Om du är i behov av samtalsstöd kan du vända dig direkt till universitetets företagshälsovård Feelgood. Du behöver inte något godkännande av chef eller handledare för att göra en tidsbokning.

Kyrkan på campus erbjuder också samtalsstöd för alla vid Umeå universitet, oavsett livsåskådning eller religiös tillhörighet.

Berätta för din chef

Om du som medarbetare upplever dig utsatt på arbetsplatsen eller har behov av stöd är det chefen som kan agera och sätta in åtgärder.

Det är ett av flera skäl till att du bör ta kontakt med din chef och berätta vad som har hänt så snart du känner dig redo.

Det blir svårare att åtgärda en situation ju längre tid som hinner gå innan arbetsgivaren får kännedom.

Om de upplevda kränkningarna kan vara trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska chefen inleda en utredning.

Skriv ner och dokumentera vad som har inträffat

Vänta inte med att dokumentera händelsen. Skriv ned vad som hänt och när, spara eventuella sms och mejl. Det underlättar vid utredningen av kränkningarna. Det hjälper dig också minnas tidpunkter, platser och andra saker som stärker din berättelse.

Om chefen är den som utsätter dig för oönskat beteende

Om det är din chef som utsätter dig så kan du antingen:

Misstänkta brott ska polisanmälas

Om du har utsatts för en brottslig handling så bör du anmäla det till polisen. Det gäller oavsett om den som utfört handlingen är en student, medarbetare eller någon utomstående.

Information om hur du gör en polisanmälan och vad som händer om du gör en polisanmälan hittar du bland annat hos Brottsoffermyndigheten och polisen.

Anmäla brott eller förlust (polisen.se)
Brottsofferguiden

Att markera mot oönskat beteende

Sexuella trakasserier innebär ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Trakasserier innebär ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna.

Det är du som har blivit utsatt som avgör ifall ett beteende är oönskat eller kränkande.

Men detta innebär också att den som utsätter dig behöver göras medveten om att du upplever agerandet som kränkande. Beteendet anses vara trakasserier eller sexuella trakasserier, i diskrimineringslagens mening, bara om personen som utsätter dig tidigare har gjorts medveten om att du upplever att hens beteende är kränkande.

Vissa beteenden är dock så uppenbart kränkande att den som utsätter dig måste anses ha förstått att det är kränkande utan att du säger det.
Det kan till exempel handla om att du blir kallad för "blatte" eller "hora", andra kränkande uttryck eller andra former av tafsande eller övergrepp.

I sådana fall behöver inte den drabbade eller arbetsplatsen markera att beteendet är oönskat för att det ska kunna utredas som trakasserier eller sexuella trakasserier.

Stöd för att våga prata med den som utsätter dig 

Att markera och säga ifrån kan kännas både obekvämt och obehagligt. Det gäller i synnerhet om personen som står för det oönskade beteendet är någon med mer makt.

När du pratar med personen som utsätter dig för ett oönskat beteende kan du ta med dig din en chef, en kollega eller någon annan person du har förtroende för till mötet.

Du kan också välja att skriva ner ditt budskap och skicka det i ett mejl.

Utredning av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling

Om en chef får veta att en medarbetare upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling så har universitetet en skyldighet att utreda omständigheterna.

Syftet med utredningen är att fastställa vad som har hänt och få stopp på det oönskade beteendet.

När Umeå universitet utreder och beslutar så utgår arbetet från en handläggningsordning som är beslutad av rektor:

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

Den som blir utpekad för att eventuellt ha gjort sig skyldig till trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska inte anses skyldig förrän universitetet har genomfört en utredning och en saklig bedömning.

Så anmäler du

Det vanligaste och ofta lämpligaste sättet att initiera en utredning är att den drabbade medarbetaren berättar för sin chef. Det går också att lämna in en skriftlig anmälan till registrator.

Så går en utredningen till

När en utredning påbörjas kommer arbetsmiljöansvarig chef först att bedöma om händelsen ska utredas som kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Om din chef har behov av stöd i processen så kan hen kontakta Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö (STAR). Stödteamet har som uppgift att stötta chefer och HR-stöd med bland annat vägledning, utredning och att föreslå eventuella arbetsmiljöåtgärder under tiden utredningen pågår och efter att utredningen är avslutad.

Läs mer om Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö

Vid utredningen av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier kommer du som upplever dig utsatt att få lämna en redogörelse av händelserna.

Den som är utpekad kommer sedan få ta del av redogörelsen och inkomma med sin bild av det inträffade. Det kan också bli aktuellt att hämta in uppgifter från andra personer som gjort iakttagelser eller har information att lämna.

När alla parter har fått ge sin bild av händelserna kommer det göras en bedömning om det kan anses eller inte anses vara kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Så hanteras känslig information i utredningen

En utredning innebär att information av känslig natur kommer att hanteras.

Utgångspunkten är att information från utredningen bara ska finnas tillgänglig för utredaren, den som upplever sig utsatt, den utpekade, universitetsanställda som behöver informationen för att kunna utföra sitt arbete samt eventuella vittnen.

Ärenden som gäller trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska alltid dokumenteras och diarieföras. Det innebär att handlingarna blir allmänna handlingar som kan begäras ut från Umeå universitet enligt offentlighetsprincipen.

Om någon begär ut en allmän handling från universitetet ska en sekretessprövning göras innan handlingen lämnas ut.

Om du som upplever dig utsatt vill vara anonym

Om du som upplever dig utsatt vill vara anonym så kvarstår fortfarande universitetets skyldighet att utreda och förhindra att trakasserierna fortsätter.

Det kan dock vara svårt att vidta lämpliga åtgärder då den som är utpekad inte får någon möjlighet att bemöta påståendena.

Universitetet kan inte heller besluta och genomföra några individinriktade åtgärder. I sådana fall kan universitetet endast genomföra mer övergripande förebyggande åtgärder som informationsinsatser och utbildningar för medarbetare.

Detta händer efter din anmälan

Möjliga åtgärder och påföljder

Oavsett om det konstateras eller inte konstateras förekomma kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier kommer arbetsmiljöansvarig chef att besluta om arbetsmiljöåtgärder.

Vilka åtgärder som blir aktuella avgörs utifrån vad utredningen kommit fram till.

Om utredningen visar att det förekommit kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller annan misskötsamhet så ska ansvarig chef vidta individinriktade åtgärder, vilket till exempel kan vara ett klargörande samtal.

Universitetet kan också besluta om förebyggande åtgärder för att förhindra att medarbetare drabbas av liknande händelser i framtiden.

Om den kränkande särbehandlingen eller trakasserierna har varit allvarliga, eller om de fortsätter trots åtgärder, ska ärendet anmälas till personalansvarsnämnden (PAN) eller till disciplinnämnden för studenter.

Läs mer om disciplinåtgärder för anställda och studenter

Dessa nämnder har befogenhet att besluta om individuella påföljder till följd av förseelser från medarbetare eller studenter.

Påföljder som beslutas av PAN kan till exempel vara

 • formell varning enligt Lagen om anställningsskydd
 • avstängning
 • omplacering
 • uppsägning.

Om utredningen inte bedömer att det inträffade strider mot lagen

Om utredningen kommer fram till att det inte handlar om trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling, eller om det inte går att klarlägga vad som hänt, så ska chefen meddela alla berörda parter.

Även vid ett sådant utfall av en utredning kan arbetsmiljöåtgärder komma att beslutas och genomföras.

Vilka omfattas av universitets stöd?

Det som beskrivs på denna sida gäller oavsett om du är

 • tillsvidareanställd eller visstidsanställd medarbetare
 • doktorand
 • stipendiefinansierad postdoktor
 • konsult med Umeå universitet som arbetsplats.

Viktiga begrepp

Trakasserier innebär ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringslagen).

Sexuella trakasserier innebär ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet (Diskrimineringslagen).

Kränkande särbehandling innebär ett agerande som riktas mot arbetstagare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att den som utsätts ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö).

Anja Axelsson
2023-09-08