Värdegrund

Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet och på akademiska värden.

 

 

Foto: Illustration: Rebecca Elfast

Som statligt anställd vid Umeå universitet ska du i det dagliga arbetet följa de lagar och regler som styr vår verksamhet. Men olika principer kan ibland hamna i konflikt med varandra. Den här sortens konflikter måste var och en av oss ta ställning till och hantera i vardagen.

Genom regelbundna dialoger om värdegrunden utifrån de intressekonflikter som kan uppstå i det dagliga arbetet kan vi utveckla förmågan att hantera svåra situationer och att bygga en god förvaltningskultur. Det underlättar när dilemman uppstår i verkligheten.

Umeå universitet och den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer.

Den statliga värdegrunden

Demokrati

"Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket."

För oss vid Umeå universitet innebär det att:

 • universitetet präglas av tillgänglighet, öppenhet, transparens och tydlig information om vår verksamhet
 • vi bidrar till att höja medborgarnas kunskapsbas genom att ge högkvalitativ utbildning och sprida forskningsresultat
 • intern demokrati utövas genom att medarbetare och studenter är delaktiga i kollegiala, samverkande, beredande och beslutande organ samt känner till fattade beslut
 • externa representanter ges möjlighet till inflytande i relevanta beredande och beslutande organ vid universitetet.

Legalitet

"Legalitet, enligt 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga makten utövas under lagarna."

För oss vid Umeå universitet innebär det att

 • medarbetare tar del av, har god kännedom om och efterlever de lagar, förordningar och andra styrdokument som rör offentlig verksamhet inklusive högskolesektorn. Detta gäller även lokala styrdokument och fattade beslut vid universitetets alla organisatoriska enheter
 • medarbetare har god kännedom om de rättigheter och skyldigheter som gäller för anställda och studenter, såväl i relation till arbetsgivaren som i samband med utbildning och forskning
 • universitetet har tydliga interna arbets-, stöd- och beslutsprocesser där ansvar för att tolka lagar och regler samt för att inrätta, revidera och hantera interna regler och riktlinjer framgår.

Objektivitet

"Objektivitet, enligt 1 kap. 9 § regeringsformen som anger att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet."

För oss vid Umeå universitet innebär det att

 • medarbetare är professionella i sin yrkesutövning, det vill säga är sakliga, opartiska och behandlar alla lika
 • universitetet ger saklig information, vägledning och råd till samhälle och medborgare
 • personliga åsikter inte påverkar beslutsfattande och att vi agerar så att förtroendet för universitetet inte rubbas beslut och beslutsvägar inte är beroende av vilka personer som är involverade och att universitetet har rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter
 • medarbetare inte tar emot mutor samt att vi beaktar jäv och granskar bisysslor i syfte att medarbetare ska vara opartiska
 • alla medarbetare eftersträvar ett opartiskt och sakligt förhållningssätt vid arbete med undervisning, forskning och administration liksom till kollegors och studenters synpunkter på dessa verksamheters innehåll, kvalitet och genomförande.

Fri åsiktsbildning

"Fri åsiktsbildning, enligt 1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen som slår fast att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning."

För oss vid Umeå universitet innebär det att

 • vi uppmuntrar medarbetare och studenter att delta i samhällsdebatten
 • vi värdesätter öppenhet och yttrandefrihet i utbildning, forskning och samverkan
 • vi har ett tillåtande klimat och visar respekt för andras åsikter
 • alla medarbetare och studenter har rätt att sakligt och respektfullt uttrycka sina åsikter om Umeå universitets undervisning, forskning och administration med undantag av det som omfattas av sekretess.

Respekt för lika värde, frihet och värdighet

"Respekt, enligt 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet."

För oss vid Umeå universitet innebär det att

 • vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
 • vi har hög tillgänglighet i undervisning, forskning och administration och vi arbetar aktivt för lika villkor och mångfald
 • vi är öppna och inkluderande i mötet med varandra och våra avnämare såsom studenter, uppdragsgivare och andra intressenter.

Effektivitet och service

"Slutligen framgår i central lagstiftning om statsbudgeten och förvaltningen att också effektivitet och service är grundläggande värden för de statsanställda."

För oss vid Umeå universitet innebär det att

 • vi använder våra resurser effektivt för att genomföra våra kärnuppdrag utbildning och forskning
 • vi har tydliga processer, rutiner och riktlinjer som säkerställer korta handläggningstider och hög kvalitet inom alla delar av Umeå universitets verksamhet
 • vi har effektiv och ändamålsenlig administration och system som optimerar förutsättningarna för kärnverksamheten
 • studenter får god service i enlighet med gällande regelverk för utbildning
 • forskning bedrivs resurseffektivt och resultat sprids på lämpliga sätt, till exempel genom publicering i öppna tidskrifter (open access) och genom samverkan med det omgivande samhället
 • vi ger service genom att informera, vägleda och ge råd till dem som vänder sig till oss.

Att förebygga och motverka korruption

Korruption är ett samlingsbegrepp som kan innebära flera olika saker. Ett exempel kan vara att en person agerar på ett visst sätt för sin egen eller andras vinning. Mutbrott är en form av korruption – både att muta någon eller att ta emot muta. En annan form av korruption är om anställda vid en myndighet till exempel favoriserar eller ger en vän förtur i en upphandling eller handläggning av ett ärende. Men det kan också vara att för privat bruk använda bonuspoäng som samlas vid tjänsteresor. Fler exempel på korruption finns i boken Dilemman i vardagen (se nedan). 

Korruption kan bero på intressekonflikter som inte har hanterats, på frestelser eller på bristande kunskap om rollen som statsanställd och de regler som gäller för Umeå universitet.

Det är viktigt att förbygga och motverka korruption eftersom den har allvarliga konsekvenser för såväl inblandade individer som tilltron till universitetets verksamhet. Om du misstänker korruption på Umeå universitet bör du berätta för din närmsta chef eller visselblåsa.

På Statskontorets webbsida om förvaltningskultur finns information om vad korruption är och hur ett strukturerat arbetssätt för att förebygga korruption kan se ut. Förvaltningskultur, korruption

Umeå universitet har en policy som fungerar som vägledning för dig som är anställd: Policy mot korruption (Regelverket)

Dilemman i vardagen - Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet

 

Foto: Vissa illustrationer är skapade av Erik Domellöf

Boken "Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet" presenterar 47 dilemman med olika teman som väcker känslor och skapar diskussion. Varje dilemma har olika frågeställningar man kan utgå ifrån i gruppdiskussioner. I boken finns också en beskrivning av vad den statliga värdegrunden betyder för Umeå universitet och de akademiska värden som ska styra vår verksamhet. Boken finns på svenska och engelska.

Dilemman i vardagen för nedladdning

Varje institution och enhet har fått varsitt exemplar av boken. Ett exemplar av den engelska boken kan vid behov beställas via kontaktpersonen i högerspalten.

Dilemman i vardagen för nedladdning (sv)

Everyday dilemmas för nedladdning (en)

Handledning och presentationsmaterial

Handledningen vänder sig till chefer och samtalsledare som vill skapa dialog med hjälp av boken "Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet". Presentation finns i två varianter. Introduktionen kan användas som en inledning av värdegrundsövningar vid arbetsplatsträffar eller liknande. Den övergripande presentationen är tänkt att ge en allmän orientering av värdegrunden. Handledning och presentationsmaterial finns endast på svenska. Presentationsmaterialet kommer inom kort att finnas även på engelska.

Handledning (sv)
Allmän presentation av värdegrunden (sv)
Introduktion till värdegrunden som inledning vid värdegrundsövningar (sv)
General presentation of the basic values (en)
Introduction to the common basic values for exercises (en)

Dilemmafilmer

Det finns fyra filmer som spelar upp situationer med olika dilemman. Ni kan gemensamt titta på en film för att därefter i mindre grupper diskutera situationen. Ni kan ta hjälp av diskussionsfrågorna nedan. Filmerna är på svenska och finns textade på både svenska och  engelska. Du välja om du vill ha filmen textad på svenska eller engelska genom att klicka på cc i spelarens fönster efter att du klickat på filmen.

Film 1: Forskaren som inte behöver följa regler (baserat på dilemma nr 31 i boken)

Diskussionsfrågor film 1

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Har du varit med om något liknande?
 • Hur anser du att bibliotekarien ska agera?
 • Behandlar vi alla yrkesgrupper lika vid universitetet?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Film 2:  Högt till tak eller bristande respekt (baserat på dilemma nr 19 i boken)

Diskussionsfrågor film 2

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen
 • Har du varit med om något liknande?
 • I akademin finns olika syn på kompetenser och vetenskapliga metoder. Hur kan vi skapa konstruktiva samtal kring detta?
 • Hur kan vi verka för respekt och tolerans för olika yrkesgruppers roller och kompetens i vår meritokratiska miljö?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Film 3: After work med dålig eftersmak (baserat på dilemma nr 16 i boken)

Diskussionsfrågor film 3

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Situationen uppstod utanför arbetstid, men har påverkat arbetsmiljön. Hur kan effekterna av den uppkomna situationen hanteras?
 • Borde prefekten agera och i så fall hur?
 • Borde gruppen som reagerade agerat annorlunda under kvällen?
 • Hur ska vi förhålla oss till att umgås utanför arbetstid då alkohol förtärs? När är vi privata?
 • Hade institutionens och chefens ansvar och agerande förändrats om motsvarande situation hade uppstått vid en fikapaus på jobbet?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Film 4: Den öppna högskolan eller det elitistiska universitetet? (baserat på dilemma nr 13 i boken)

Diskussionsfrågor film 4

 • Vad anser du vara problematiskt i den här situationen?
 • Hur bör vi välkomna nya studenter oavsett deras bakgrund?
 • Hur långt bör universitetets stöd sträcka sig?
 • Borde vi oftare hjälpa studenter med bristande förutsättningar vidare till andra utbildningar eller yrken?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Bordspratare

Exempel på bordspratare med värdegrundsdilemma.

Foto: Ulrika Bergfors

Det finns bordspratare som presenterar varsitt dilemma på svenska och engelska att låna. Dessa kan ställas upp på fikabord eller användas som ett alternativ till utskrivna sidor ur boken vid värdegrundsövningar. I dagsläget finns tre dilemman som bordspratare:

 • Bara hälften dök upp
 • Vilka komplimanger är okej på jobbet?
 • En kul kväll med kollegerna

Bordspratare, svenska och engelska

Folder

 

Foto:

Foldern beskriver Umeå universitets värdegrundsarbete och har skickats ut till alla medarbetare.

Svensk folder för nedladdning
Engelsk folder för nedladdning

mer om den statliga värdegrunden

Om du vill veta mer om korruption och ditt ansvar som statsanställd kan du läsa mer här:

Rollen som statsanställd 

Förvaltningskultur 

En kultur mot korruption 

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 

Kontakt

 

Foto:

Anna Mothander
HR-strateg vid Personalenheten
✉ anna.mothander@umu.se
📞 090-786 66 78

Dilemmafilm 1 - På UB

Om forskaren som inte behöver följa regler. Du väljer eventuell text och språk i genom att klicka på cc i spelarens fönster efter att du klickat på filmen.

Dilemmafilm 2 - i korridoren

Högt i tak eller bristande respekt?

Dilemmafilm 3 - After work

After work med dålig eftersmak.

Dilemmafilm 4 - introduktion av studenter

Den öppna högskolan eller det elitistiska universitetet.

Caroline Henrysson
2024-01-23