Regler och handläggningsordningar för utbildning

De regler som rör utbildningsfrågor generellt för universitet hittar du under länken nedan. Där finns till exempel regler för praktik och tentamensskrivningar, mallar för kurs- och utbildningsplaner, examensbeskrivningar, handläggningsordning för programrevidering (FAKIR) med mera.

Handläggningsordning för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för program, mallar för VB/VP/Programanalys och tidigare VB/VP/Programanalyser återfinns på

Handläggningsordning för kursplaner

1. Utbildningsledarna fastställer kursplaner från fakultetens institutioner på delegation av fakultetens kommitté för utbildning på grund och avancerad nivå enligt följande

a. Arkitekthögskolan, Datavetenskap, Designhögskolan, Fysik, Matematik och matematisk statistik samt Tillämpad fysik och elektronik fastställs av utbildningsledare Staffan Schedin.

b. Ekologi, miljövetenskap och geovetenskap, Fysiologisk botanik, Kemi, Molekylärbiologi, Naturvetenskapens och matematikens didaktik och basårets kurser fastställs av utbildningsledare Susanne Vikström.

2. Förslag på nya/ändrade kursplaner utarbetas vid berörd institution och ska vara tillstyrkt vid beslutsmöte.

3. Behörig institutionspersonal lägger in nya eller reviderar befintliga kursplaner i Selma.

a. Använd markeringsverktyget i Selma för att tydliggöra revideringar.

b. Observera att vid nya kursplaner låses möjligheten att förändra förkunskapskravet om ett kurstillfälle kopplas till kursen, även om kursplanen inte är fastställd.

4. För baskurser på utbildningsprogram gäller följande:

a. Om kursens Omfattning, Utbildningsnivå, Successiv fördjupning, Huvudområde, Behörighet/Förkunskapskrav eller Mål (FSR) är nya eller revideras ska förslaget skickas på remiss till berörda programansvariga.

b. Om kursens Innehåll, Undervisning, Examination eller Övriga föreskrifter är nya eller revideras behöver kursplanen ej remissbehandlas av programansvariga.

5. Riktlinjer för vad som anses vara revidering av befintlig kurs knuten till existerande kurskod och vad som kräver ny kurskod beskrivs i Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor (FS 1.1-575-22) med följande klargöranden

a. Ändring av Mål (FSR) föranleder normalt ny kurskod om det inte endast är redaktionella ändringar.

b. Ändring av Examination föranleder endast i undantagsfall ny kurskod.

c. Ändring av Innehåll föranleder endast i undantagsfall ny kurskod.

6. När ny eller reviderad kursplan är tillstyrkt i beslutsmöte meddelas berörd utbildningsledare via e-post enligt (1.a.) och (1.b.).

a. Med meddelandet bifogas protokollsutdrag där det framgår vilken kurs beslutet gäller.

b. Vid ny kursplan utgör beslutsunderlaget uppgifter som redovisas enligt tabell i Bilaga 1, Inrättande av ny kurs samt inlagd kursplan i Selma.

c. Vid revidering och avveckling av kurs görs en samlad bedömning av uppgifter som redovisas enligt tabell i Bilaga 2, Revidering eller nedläggning av kurs samt inlagd kursplan i Selma.

d. Om ärendet gäller ändringar/nyskrivningar enligt (4.a.) ska remissvar från berörda programansvariga bifogas.

7. Institutionen ansvarar för att det finns ett komplett underlag till kursplan färdigt för att fastställas senast 6 veckor innan den dag som kursen öppnar för anmälan på antagning.se.

8. Efter handläggning meddelar utbildningsledarna via e-post beslutet till den på institution som ansvarar för ärendet.
Om utbildningsledarna har synpunkter på förslag till kursplan skickas kommentarer med e-postmeddelande.

9. Vid avveckling av kurser gäller:

a. Meddela utbildningsledarna vilken kurs som ska avvecklas samt ange motivering enligt Bilaga 2, Revidering eller nedläggning av kurs.

b. Utbildningsledarna tar bort kursen i Selma vilket innebär att kursen sparas i kursarkivet, men inget nytt kurstillfälle kan skapas och inga nya studenter kan registreras på kursen.

c. Ingen kurs som ingår i något program får avvecklas utan att berörd programansvarig är kontaktad och eventuella problem kopplade till nedläggningen lösts tillfredsställande för alla parter.

d. Om inte något anges i kursplanen finns ingen begränsning på hur länge student kan begära att bli examinerad.

e. Studenter kan överklaga beslutet om nedläggning av en kurs till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) eller anmäla universitetet till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om de anser att de fått ekonomiska konsekvenser av en kursnedläggning.

10. Följande tidsplan gäller för kursplanearbetet

a. Basdata ska vara låst i Selma innan kurstillfälle läggs cirka 1,5 år innan kursstart.

b. Kursplanen som helhet ska vara fastställd och finnas tillgänglig senast den dag som kursen öppnar för anmälan på antagning.se.*

c. Handläggningstiden för utbildningsledarna är cirka 2 veckor (beroende på tidpunkten på året).
Om det initiala förslaget på kursplan från institutionen måste justeras förlängs givetvis handläggningstiden.

d. Eventuell remisstid för programansvariga enligt (4.a.) är 1-2 veckor.

 

Handläggningsordning vid inrättande av nya utbildningsprogram eller revidering av befintliga som medför att examensbeskrivningen ändras

1. En idé till ett nytt eller en revidering av ett gammalt utbildningsprogram framställs av enskild person, institution eller annan sammanslutning till fakultetens utbildningskommitté.

2. Förslaget utvärderas mot fakultetens kompass för utbildning på grund- och avancerad nivå och tillstyrks/avstyrks i fakultetens utbildningskommitté.

3. Vid bifall utser handläggande utbildningskommittén en utredningsgrupp samt skapar direktiv till den i syfte att lämna förslag till utbildningsplan, examensbeskrivning samt dokument enligt rektors beslut
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning
(FS 1.1-2345-18 Handläggningsordning)

 

4. Förslaget till inrättande av ny utbildning tillstyrks eller avslås i utbildningskommittén.

5. Förslaget till inrättande av ny utbildning tillstyrks eller avslås i fakultetsnämnden.

6. Vid tillstyrkan presenteras utbildningsplan, examensbeskrivning samt "fakir"-dokument som underlag till rektors beslut angående inrättande av utbildningen (senast 1 oktober året innan utbildningen är tänkt att starta).
Inrättande av ny utbildning fastställs eller avslås av rektor.

7. Fakultetsnämnden fastställer utbildningsplanen (senast 15 mars det år utbildningen skall starta)

Handläggningsordning examensbeskrivningar

1. Förslag till revidering av befintlig examensbeskrivning anmäls av programansvarig till fakultetens utbildningskommitté. Förslaget skall utarbetas i samarbete med Examina inom studentcentrum, vilken är handläggande instans.

2. Förslaget till ny eller reviderad examensbeskrivning tillstyrks eller avslås av utbildningskommittén

3. Förslaget till ny eller reviderad examensbeskrivning tillstyrks eller avslås av fakultetsnämnden.

4. Tillstyrkt examensbeskrivning överförs till Examina för handläggning.
Examensbeskrivningen fastställs eller avslås av rektor.

Regler och handläggningsordning för praktik och studieresor vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Rektor fattade 2014-06-10 beslut om Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet (Dnr: 500-1021-13). Denna regel ersätter tidigare regler rörande praktik och studieresor. Regeln omfattar praktikplacering, förtursregler samt bidrag och ersättningar till studerande.

Av regeln framgår att en handläggningsordning ska finnas vid varje fakultet/lärarhögskolan och i denna ska rutiner och principer för utbildningarnas praktik och studieresor förtydligas och preciseras avseende:

- vad som gäller om studenten erbjuds att själv ordna praktikplacering
- eventuell reglering av extra resor till och från praktikorten
- om valbara kurser med praktik ska omfattas av regelverket
- eventuell alternativ definition av studieort för student som läser ortsoberoende utbildning
- eventuell precisering av förtursregler
- vad som gäller vid utlandspraktik
- övriga rutiner och tillämpningar som har betydelse
Nedan återfinns teknisk-naturvetenskaplig fakultets handläggningsordning:

Regler och handläggningsordning för praktik och studieresor vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

 

* Se Regler för kursplaner och kurslitteraturlistor på grund- och avancerad nivå (regel, 1.1-2311-18) punkt 4.1 om särskilda skäl föreligger kan revidering av kursplan ske vid en senare tidpunkt.

Anna-Lena Lindskog
2022-12-08