Regler och handläggningsordningar för utbildning

De regler som rör utbildningsfrågor generellt för universitet hittar du under länken nedan. Där finns till exempel regler för praktik och tentamensskrivningar, mallar för kurs- och utbildningsplaner, examensbeskrivningar, handläggningsordning för programrevidering (FAKIR) med mera.

Handläggningsordning för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för program, mallar för VB/VP/Programanalys och tidigare VB/VP/Programanalyser återfinns på

Handläggningsordning för kursplaner 

Handläggningsordning vid inrättande av nya utbildningsprogram eller revidering av befintliga som medför att examensbeskrivningen ändras

1. En idé till ett nytt eller en revidering av ett gammalt utbildningsprogram framställs av enskild person, institution eller annan sammanslutning till fakultetens utbildningskommitté.

2. Förslaget utvärderas mot fakultetens kompass för utbildning på grund- och avancerad nivå och tillstyrks/avstyrks i fakultetens utbildningskommitté.

3. Vid bifall utser handläggande utbildningskommittén en utredningsgrupp samt skapar direktiv till den i syfte att lämna förslag till utbildningsplan, examensbeskrivning samt dokument enligt rektors beslut
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning
(FS 1.1-2345-18 Handläggningsordning)

 

4. Förslaget till inrättande av ny utbildning tillstyrks eller avslås i utbildningskommittén.

5. Förslaget till inrättande av ny utbildning tillstyrks eller avslås i fakultetsnämnden.

6. Vid tillstyrkan presenteras utbildningsplan, examensbeskrivning samt "fakir"-dokument som underlag till rektors beslut angående inrättande av utbildningen (senast 1 oktober året innan utbildningen är tänkt att starta).
Inrättande av ny utbildning fastställs eller avslås av rektor.

7. Fakultetsnämnden fastställer utbildningsplanen (senast 15 mars det år utbildningen skall starta)

Handläggningsordning examensbeskrivningar

1. Förslag till revidering av befintlig examensbeskrivning anmäls av programansvarig till fakultetens utbildningskommitté. Förslaget skall utarbetas i samarbete med Examina inom studentcentrum, vilken är handläggande instans.

2. Förslaget till ny eller reviderad examensbeskrivning tillstyrks eller avslås av utbildningskommittén

3. Förslaget till ny eller reviderad examensbeskrivning tillstyrks eller avslås av fakultetsnämnden.

4. Tillstyrkt examensbeskrivning överförs till Examina för handläggning.
Examensbeskrivningen fastställs eller avslås av rektor.

Regler och handläggningsordning för praktik och studieresor vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Rektor fattade 2014-06-10 beslut om Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet (Dnr: 500-1021-13). Denna regel ersätter tidigare regler rörande praktik och studieresor. Regeln omfattar praktikplacering, förtursregler samt bidrag och ersättningar till studerande.

Av regeln framgår att en handläggningsordning ska finnas vid varje fakultet/lärarhögskolan och i denna ska rutiner och principer för utbildningarnas praktik och studieresor förtydligas och preciseras avseende:

- vad som gäller om studenten erbjuds att själv ordna praktikplacering
- eventuell reglering av extra resor till och från praktikorten
- om valbara kurser med praktik ska omfattas av regelverket
- eventuell alternativ definition av studieort för student som läser ortsoberoende utbildning
- eventuell precisering av förtursregler
- vad som gäller vid utlandspraktik
- övriga rutiner och tillämpningar som har betydelse
Nedan återfinns teknisk-naturvetenskaplig fakultets handläggningsordning:

Regler och handläggningsordning för praktik och studieresor vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

 

* Se Regler för kursplaner och kurslitteraturlistor på grund- och avancerad nivå (regel, 1.1-2311-18) punkt 4.1 om särskilda skäl föreligger kan revidering av kursplan ske vid en senare tidpunkt.

Anna-Lena Lindskog
2023-03-06