Kvalitetssystem för utbildning

Här finner du den teknisk-naturvetenskapliga fakultetens specificeringar av Umeå universitets kvalitetssystem.

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning, integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Kvalitetssystemet omfattar utbildning på samtliga nivåer och bygger på nio aktiviteter som syftar till att stödja, utveckla och synliggöra hur vi vid Umeå universitet arbetar med kvalitet i våra utbildningar.

Nedan beskrivs hur den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten arbetar med universitetets kvalitetssystem för utbildning (sidan är under konstruktion).

Aktivitet 1. Studentundersökningar

Umeå universitet har fyra centralt initierade enkätundersökningar riktade mot studenter och doktorander: Nybörjarenkäten och Studiebarometern för studenter på grundnivå samt Medarbetarenkäten och Avgångsenkäten för doktorander.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nybörjarenkäten och Studiebarometern genomförs varje höst växelvis. Den förstnämnda vänder sig till studenter som påbörjar sina studier höstterminen. Den senare riktas till programstudenter som befinner sig mitt i sin utbildning.

Vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bryts resultaten från Nybörjarenkäten och Studiebarometern ner till program- och institutionsnivå och tillsänds programansvariga/programråd och studierektorer. Resultaten kommenteras i programmens VB/VP (se vidare Aktivitet 6) och ligger till grund för fortlöpande dialoger i olika forum samt mellan fakultetsledning och programråd/institutioner. Därtill görs analyser och sammanställningar på fakultets- och universitetsövergripande nivå.

Fakultetskansliet ansvarar för fakultetens handläggning av Nybörjarenkäten och Studiebarometern.

Utbildning på forskarnivå

Medarbetarenkäten omfattar samtliga anställda inklusive doktorander och genomförs var tredje år. Avgångsenkäten går ut kontinuerligt, cirka tre veckor efter disputation. Resultaten analyseras och kommenteras i institutionernas liksom fakultetens VB/VP och ingår i verksamhetsdialoger.

Fakultetskansliet ansvarar för fakultetens handläggning av Medarbetarenkäten och Avgångsenkäten.

Avgångsenkäten 2016: efter en genomgång av skrivelsen och diskussioner med studentkåren och institutioner prioriterades:

 • bemötande och värdegrund,
 • forskarutbildningskursernas kvalitet och relevans.

Avgångsenkäten 2017: efter en genomgång av skrivelsen och diskussioner med studentkåren och institutioner prioriterades:

 • värdegrundsarbete.

Länkar till tidigare resultatsammanställningar:

Aktivitet 2. Studentkårsskrivelse

Studentkårsskrivelsen sammanställs gemensamt av studentkårerna vart tredje år och omfattar utbildning på samtliga nivåer. Genom Studentkårsskrivelsen ges studentkårerna möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten och ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningsverksamheten.

Vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ansvarar utbildningskommittén och forskarutbildningskommittén i samråd med Umeå Naturvetar- och teknologkår, NTK, för att frågor av särskild relevans för fakulteten lyfts fram. I samråd med fakultetsledningen och berörda kommittéer prioriteras områden i behov av utveckling. Med utgångspunkt i detta förs fortlöpande dialoger i olika fora mellan fakultetsledning, programansvarig/institutioner och NTK. Utvecklingsarbete och eventuella direkta åtgärder kommenteras i programmens, institutionernas samt fakultetens VB/VP samt ingår i verksamhetsdialoger.

Ansvaret för fakultetens arbete med Studentkårsskrivelsen åvilar prodekan med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Studentkårsskrivelsen 2013: efter en genomgång av skrivelsen och diskussioner med studentkåren och institutioner prioriterades:

 • Stärka kunskapen gällande regelverket kring schema och kursplan,
 • Tydliggöra det gällande regelverket vid uppsatsarbeten (och examensarbeten),
 • Momentindela uppsatskurser och examensarbeten,
 • Säkerställa att kursutvärderingar genomförs och återkopplas till studenterna.

Studentkårsskrivelsen 2016: efter en genomgång av skrivelsen och diskussioner med studentkåren och institutioner prioriterades:

 • Kursutvärdering
 • Bemötande
 • Kursplaner
 • Pedagogisk kompetensutveckling för doktorander

Studentkårsskrivelsen 2019: Prioritering sker VT2020.

Aktivitet 3. Kursutvärdering

Kursvärdering från studenter på en kurs tillsammans med synpunkter och reflektioner från lärare och personal utgör underlag för kursutvärdering. Kursvärderingen ger också studenten möjlighet att reflektera över den egna lärprocessen och aktivt ta del i arbetet med att utveckla kursen.

En kursutvärdering ska behandla kursens innehåll och förutsättningar, och beskriva hur läraktiviteter och examinerande inslag ger förutsättningar för studenten att nå de förväntade studieresultaten. För kurser på forskarnivå som inte har kursplan relateras utvärderingen till de nationella examensmålen som är aktuella i kursen.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har med utgångspunkt i de centrala regelverken, tagit fram ett eget datoriserat system för sammanställning av kursvärderingar. Institutionerna ansvarar för att varje kurs utvärderas och att en sammanställning, en sk kursrapport, redovisas i kursrapportsystemet. Kursrapporterna godkänns av ansvarig lärare och studenter innan de blir publika. Alla med CAS-identitet kan läsa publicerade kursrapporter.

Direktlänk till kursrapport

Aktivitet 4. Programvärdering

Studenter som läser ett program på grundnivå och avancerad nivå ska ges möjligheter att framföra sina synpunkter på utbildningen som helhet (för forskarutbildning, se aktivitet 6). Syftet med programvärderingarna är att de ska bidra till utveckling av utbildningarna.

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ska med utgångspunkt i kvalitetssystemet ta fram en handläggningsordning för kurs- och programutvärdering under 2020.

Sammanställning och analys av programvärderingarna görs i aktivitet 6: Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och forskarutbildningsämne

Vägledning för programvärdering

Aktivitet 5. Säkring av nationella examensmål

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Umeå universitet ska kunna visa hur studenter med beviljad examen på grundnivå och avancerad nivå uppnått nationella examensmål. För varje examen upprättas därför en matris som visar hur de nationella examensmålen nås genom olika kursmål (uttryckta som FSR). Matrisen omfattar även fem av de perspektiv som ska kommenteras i VB/VP.

Sammanställning och analys av de nationella examensmålen görs i aktivitet 6, Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram.

Säkring av nationella examensmål på grundnivå och avancerad nivå samt bilagor:

Utbildning på forskarnivå

Examensmål för utbildning på forskarnivå följs upp genom den individuella studieplanen och genom de rutiner som gäller för disputation. Examensmålsmatrisen utgör ett underlag för forskarutbildningsämnets VB/VP (se aktivitet 6).

Säkring av nationella examensmål på forskarutbildningsnivå 

Säkring av nationella examensmål på forskarutbildningsnivå vid årlig uppföljning av ISP (ISP-uppföljningsblankett)

Anvisningar för ifyllande av måluppfyllelse vid årlig uppföljning av ISP

Aktivitet 6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och forskarutbildningsämne

I verksamhetsberättelsen sammanställs och analyseras den information och data som genererats i aktivitet 1-5 och aktivitet 7. Här ingår också uppföljning av tidigare års verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Med utgångspunkt i verksamhetsberättelsen redogörs i verksamhetsplanen för planerat utvecklingsarbete avseende utbildningsprogram respektive forskarutbildningsämnen.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

VB och VP för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå syftar till att ge uppföljning och fortsatt kvalitetsutveckling. Uppföljning av VB/VP görs genom återkopplande samtal mellan fakultetsledning, utbildningsledare och programansvariga.

Mall för VB/VP för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

För forskarutbildningsämnen upprättas verksamhetsberättelse och verksamhetsplan i enlighet med fakultetens verksamhetscykel. Var tredje år ska Kvalitetskrav för utbildningsprogram och huvudområden för utbildning särskilt beaktas, Läs Umeå universitets Kvalitetssystem för utbildning i sin helhet.

Mall för VB/VP för forskarutbildningsämne, FS 1.1-1967-20

Aktivitet 7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Syftet med den kollegiala granskningen är att den ska bidra till att säkra kvaliteten i utbildningens innehåll och genomförande samt ge stöd för kvalitetsutveckling. Utvärderingen baseras på utbildningsplan, examensbeskrivning, utbildningsprogrammets VB/VP samt övrigt som fakulteten anvisar. Dekan utser granskare efter samråd med berörd programansvarig. Varje utbildningsprogram utvärderas vart sjätte år.

Vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är i normalfallet den kollegiala granskaren inte anställd vid Umeå universitet. Granskaren sammanfattar sin bedömning samt sina rekommendationer i en rapport i enlighet med fakultetens anvisning. I granskningen ska både identifierade styrkor och utvecklingsområden lyftas fram. Med utgångspunkt i rapporten tar programansvarig och programråd fram en utvecklingsplan, vilken utgör ett underlag för dialog med fakultetsledningen.

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten utvärderade samtliga utbildningsprogram med extern kollegial granskning under år 2018.

Tidplan för kollegial extern granskning av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.

Tidplan för "kollegial extern granskning av utbildningsprogram"

Tidplan för kollegial extern granskning av programgrupperna Farmaci-Kemi-Molekylärbiologi resp Biologi-Miljövetenskap.

Handläggningsordning för kollegial extern granskning av utbildningsprogram

Anvisningar till sakkunniga vid kollegial extern granskning av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

Fakultetsnämnden initierar minst var sjätte år en kollegial extern granskning av forskarutbildningsämnet. Underlag för granskningen utgörs av de senaste fyra verksamhetsberättelserna, studentkårsskrivelsen, den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet, tre slumpmässigt utvalda individuella studieplaner samt intervjuer med företrädare för utbildningen och doktorander som går utbildningen. Analysen genomförs av sakkunnig inom vetenskapsområdet eller forskarutbildningsansvarig, dock minst utanför institutionen.

Tidplan för kollegial extern granskning av forskarutbildningsämnen

Handläggningsordning för kollegial extern granskning av forskarutbildningsämnen, FS 1.1-2154-19

Anvisningar till sakkunniga vid granskning av forskarutbildningsämne, FS 1.6.2-2155-19

Aktivitet 8. Fakultetsaudit

Fakultetsaudit fokuserar på hur en fakultet, Lärarhögskolan eller en utvald förvaltningsenhet organiserar, stödjer och kvalitetsutvecklar utbildning och syftar till att, baserat på kollegiala synpunkter och rekommendationer, utveckla kvalitetsarbetet.

Universitetsledningen utser i samråd med USR och FOSTRA en auditgrupp. I denna ingår företrädare för olika funktioner inom universitetet inklusive studenter. Även externa representanter kan ingå i gruppen.

Stående teman för auditen:

 • Organisation av och stöd till utbildning och forskarutbildning
 • Verksamhetens kvalitetsarbete för utbildning och forskarutbildning

Ytterligare teman kan bestämmas i samråd med berörd verksamhet.

Auditgruppen genomför gruppvisa samtal (platsbesök) med representanter för olika personalkategorier samt studenter, och skriver med detta som grund en rapport. I denna sammanfattas vad som framkommit i samtalen och efter genomgång av olika underlag. Fokus ligger på att identifiera styrkor respektive utvecklings- och förbättringsområden. Fakultetsledningens analys av auditrapporten och de åtgärder som planeras kommenteras i fakultetens VB/VP och utgör underlag i verksamhetsdialoger.

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten utvärderades under år 2016.

Aktivitet 9. Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet

Umeå universitets kvalitetssystem genomgår extern granskning genom UKÄs utbildningsutvärderingar, tematiska utvärderingar samt granskningarna av universitetets kvalitetssäkringsarbete. För Umeå universitets interna process vid UKÄs utbildningsutvärderingar finns en särskild handläggningsordning.

Länk till Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Därtill hålls årliga dialoger med fokus på kvalitetsfrågor mellan universitetsledning och fakulteter och studentkårer.

 

Kontaktinformation

Staffan Schedin
utbildningsledare
Telefon: 090-786 74 87
E-post: staffan.schedin@umu.se

Kontaktinformation

Susanne Vikström,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 94 71
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

Kontaktinformation

Kontaktperson lärarrekrytering och befordringsärenden gällande Designhögskolan, Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap samt Institutionen för datavetenskap. 

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2023-08-14