Docent

Ansökan om att bli antagen som docent vid Samhällsvetenskaplig fakultet

De flesta institutioner och enheter vid fakulteten har ett internt förfarande för att hjälpa sökande vid beredningen av ansökningar och det rekommenderas starkt att den sökande konsulterar sin institution eller enhet innan ansökan påbörjas.

 1. Ansökan utformas i enlighet med anvisningarna och skickas av den som vill bli prövad till registraturen via registrator@umu.se

  Den sökande uppmuntras att stämma av ansökan med prefekt, biträdande prefekt eller den som utsetts att hjälpa till med docentansökningar, innan den skickas in.
 2. Ansökan kommer via registraturen till sekreteraren i Anställningskommittén för professorer och docenter (AKP), som lägger upp ärendet till nästa AKP-möte.
 3. Prefekten kallas till AKP-mötet, där en förprövning av ansökan görs. AKP ger feedback på ansökan och förslag på eventuella justeringar som behöver göras lämnas till den sökande av prefekt. Detta kan inkludera rekommendationen att den sökande väntar med att skicka in ansökan igen tilldess den sökanden utan betänklighet uppnår kraven som krävs för att tilldelas docenttiteln. Prefekten vidarebefordrar kommitténs specifika rekommendationer till sökanden.

  a. Vissa rekommenderade justeringar är så pass små att kommittén inte behöver granska ansökan igen och kan istället ge prefekten eller AKP:s ordförande befogenhet att godkänna revisionen så snart den har slutförts. När den utsedda personen (prefekt eller ordförande för AKP) har godkänt revisionen skickas den reviderade ansökan till registraturen så att rätt version finns i systemet. Informera registraturen att det är en reviderad version av den tidigare inkomna ansökan.

  b. Om justeringarna är mer omfattande kommer AKP att granska ansökan igen. I dessa fall skickas den reviderade ansökan till registraturen så att rätt version finns i systemet. Informera registraturen att det är en reviderad version av den tidigare inkomna ansökan. När ansökan har skickats till registraturen kommer sekreteraren att anmäla ärendet till nästa AKP-möte.
 4. Prefekt lämnar till dekan (eller rektor vid Handelshögskolan) förslag på en sakkunnig, beslut fattas av dekan (rektor) vid beslutsmöte.
 5. Sekreteraren i AKP kontaktar den utsedde sakkunnige och delger den anvisningar och annan information för prövningen. Sekreteraren kontaktar även den som vill prövas, som får i uppdrag att skicka sin ansökan med tillhörande handlingar till sakkunnig.
 6. När sakkunnig inkommit med sitt yttrande, kommer ärendet åter att behandlas i AKP. Sekreteraren lägger upp ärendet till nästa AKP-möte.
 7. Prefekten kallas till AKP-mötet där sakkunniggranskningen diskuteras. Baserat på denna diskussion kommer AKP att avgöra om de ska rekommendera dekan att anta personen som docent.
 8. Dekan antar personen som docent vid beslutsmöte.
 9. Sekreteraren i AKP lägger in i systemet att personen numera är docent, samt löneökningen (som betalas ut månaden efter att personen blivit docent).

For an English version, click on the flag in the upper right hand corner of this page.

KONTAKTPERSON

HR-specialist

Anton Forsberg
090-786 72 53

Eva Stoianov
2023-05-25