Kompetensförsörjningsmodellen ARUBA

En av de viktigaste faktorerna för universitetets förmåga att långsiktigt nå sina mål handlar om hur framgångsrika vi är i vårt kompetensförsörjningsarbete. ARUBA är en vedertagen modell som används för att fånga alla delar i kompetensförsörjningscykeln.

ARUBA står för:

  • Attrahera
  • Rekrytera/Introducera
  • Utveckla
  • Behålla
  • Avveckla/Ställa om

Vid Umeå universitet innebär ARUBA att:

Attrahera kompetens genom att vårda varumärket Umeå universitet, erbjuda meningsfulla och intressanta arbeten samt attraktiva anställningserbjudanden. Attrahera handlar också om vilket intryck vi förmedlar i rekryteringsprocessen vid till exempel intervjuer och i kontakten med Umeå universitet inför en anställning.

Information om Umeå universitet som arbetsplats, förmåner m.m. som riktar sig till potentiella sökande finns på sidorna Jobba hos oss och Work with us.

Rekrytera medarbetare som matchar nuvarande och framtida kompetenskrav genom en rättssäker och transparent rekryteringsprocess. Rekrytera är starkt kopplat till attrahera. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare redan innan anställning.  De som söker anställning vid Umeå universitet ska uppleva rekryteringsprocessen som en positiv upplevelse oavsett om de får jobbet eller inte. Vid Umeå universitet arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering.

Läs mer om rekryteringsprocessen

Introducera är en viktig del av att rekrytera, vi ska bemöta alla våra kandidater bra under hela rekryteringsprocessen. Det gör vi genom att hålla dem informerade, behandla alla likvärdigt, tillvarata feedback från kandidater samt ge dem som börjar en bra start och goda förutsättningar.

Läs mer om förberedelser vid introduktion av nyanställda här

Utveckla och behålla kompetens. Vi ska tillhandahålla kompetens- och karriärutveckling som är viktig för såväl universitetets verksamhet och kompetensförsörjning som för medarbetarens egen utveckling i arbetet.

Vi ska se till att utveckla den kompetens som vi redan har i organisationen så att våra medarbetare är rustade för såväl dagens arbetsuppgifter som framtida utmaningar. Vi behöver också se till att nödvändig kompetens bibehålls i organisationen och fortsätter att utvecklas, till exempel genom att erbjuda karriärmöjligheter och intern rörlighet, bra arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor, utvecklande ledarskap/medarbetarskap samt attraktiva förmåner.

Läs mer om:

Avveckla/ställa om kompetens som av olika anledningar behöver flytta inom eller lämna organisationen. Verksamhetsbehoven förändras över tid och förändringar i omvärlden påverkar verksamheten vid universitetet. Avveckling och/eller omställning sker vid behov genom en tydlig och rättssäker omställningsprocess.

Läs mer om omställning

kontakt

HR-strateg vid Personalenheten

Foto:

Caroline Henrysson
Caroline Henrysson, HR-strateg vid Personalenheten
caroline.henrysson@umu.se
📞 090-786 80 46

 

Carina Mattsson, HR-strateg vid Personalenheten.

Foto:

Carina Mattsson
HR-strateg vid Personalenheten
carina.mattsson@umu.se
📞 090-786 57 31

Caroline Henrysson
2023-06-22