Arbetsmiljö och hälsa vid hemarbete

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Arbetet ska i huvudsak utföras på arbetsplatsen. Men du som chef kan i dialog med dina medarbetare, bevilja medarbetare att ibland arbeta hemma om arbetsuppgifterna möjliggör detta. Att arbeta hemma kan dock innebära särskilda utmaningar för arbetsmiljön.

 

Foto:

Oavsett om arbetet sker på arbetsplatsen eller hemma så har universitetet som arbetsgivare ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö.

Som chef med fördelade arbetsmiljöuppgifter är du ansvarig för att förebygga ohälsa och olycksfall och uppnå en god och säker arbetsmiljö. Detta gäller även om du och dina medarbetare är överens om att vissa arbetsuppgifter är möjliga att utföras hemma.

Arbetsmiljö: chefens ansvar
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skillnaden mellan distansarbete och arbete hemma

Att arbeta på en annan plats än den ordinarie arbetsplatsen ska alltid ske enligt överenskommelse mellan medarbetare och närmaste chef. Om detta sker regelbundet, exempelvis för att det främjar verksamheten, så ska överenskommelsen dokumenteras skriftligt. Detta eftersom det då betraktas som distansarbete. Läs mer om vad som gäller vid distansarbete i Policy för distansarbete vid Umeå universitet.

Att arbeta i hemmet vid enstaka tillfällen är inte att betrakta som distansarbete. I det fallet räcker en muntlig överenskommelse.

Råd för en bra arbetsmiljö vid arbete hemma

Här presenteras några råd om vad du som chef bör tänka på när dina medarbetare tillfälligt arbetar hemma:

  • Kom överens inom arbetsplatsen om vilka arbetsuppgifter som bör utföras på arbetsplatsen och vilka arbetsuppgifter som är möjliga att utföras hemma.
  • För en kontinuerlig dialog med dina medarbetare om hur arbetsförhållandena i hemmet fungerar, hur arbetsuppgifter som utförs i hemmet fungerar, samt rutiner för möten m.m.
  • Underlätta för medarbetare att vid behov låna hem viss arbetsutrustning för en bättre arbetsmiljö hemma.
  • Vid arbete hemma behöver både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön vara tillfredsställande.

Digital arbetsmiljörond vid arbete hemma

Personalenheten och huvudarbetsmiljöombuden har tagit fram en digital enkät för att du ska kunna göra en arbetsmiljörond bland dina medarbetare och undersöka hur de upplever sin arbetsmiljö i hemmet.

I enkäten finns frågor om både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt om medarbetaren behöver komma i kontakt med sin närmaste chef.

Målet är att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande vid tillfälligt arbete i hemmet och att komma tillrätta med det som fungerar mindre bra.

Enkäten är konstruerad i Microsoft Forms, ett verktyg för att skapa formulär som ingår i Office 365. Enkäten finns på både svenska och engelska.

Börja med att läsa manualen så att du förstår hur det går till att skapa egna enkätformulär baserat på de framtagna mallarna.

Om länkarna till malldokumenten inte fungerar, hör av dig till Servicedesk för att få hjälp. Under kategori/tjänst, välj alternativet Office 365.

Har du andra frågor om formuläret, kontakta Pernilla Jansson, HR-strateg på Personalenheten.

Utbud av stöd från företagshälsovården

Företagshälsovården Feelgood kan tillhandahålla utbildning eller stöd i olika former gällande arbete hemma. Det kan röra sig om exempelvis hjälp med riskbedömning, rådgivning när det gäller ergonomi och kognitiv ergonomi, samtalsstöd m.m.

På Feelgoods webbplats finns en sammanställning av tjänsteutbudet: Feelgood företagshälsa Umeå

Du som chef kan beställa tjänsterna efter kontakt med Feelgood. Din institution eller enhet står för kostnaden som ska vara godkänd av chef. Mer information om företagshälsovården och rehabilitering finns på sidan Rehabilitering

Sara Rambe
2021-09-30