Förena studier med föräldraskap│ Guide till aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Förena studier med föräldraskap är ett av de fem områden som utbildningsanordnare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder inom.

Universitetet ska underlätta för studenter att kombinera studier med föräldraskap. Det handlar till exempel om hur universitetet organiserar undervisningen, när den förläggs eller om vissa moment kan utföras på distans.

Arbetet ska ske systematiskt i fyra steg:

Undersökningen kan med fördel samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som följer en motsvarande process i fyra steg.

1. Undersöka

 

Foto:

Nedan följer ett antal frågor som kan användas för att undersöka förhållanden ur ett likavillkorsperspektiv.

Frågorna är exempel och kan behöva anpassas utifrån förutsättningarna på den specifika institutionen/enheten.

Finns det risk att:

  • undervisningen organiseras så att studierna försvårar föräldraskap. Kan vissa moment göras på distans?
  • utbildningen är organiserad så att det skapar svårigheter kring vård av sjukt barn (VAB)?

2. Analysera

 

Foto:

När ni har samlat information och fått syn på eventuella risker behöver ni analysera bilden som träder fram:

  • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
  • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

3. Åtgärda

 

Foto:

När nödvändiga åtgärder har identifierats är nästa steg att tidsplanera och genomföra åtgärderna.

 

 

 

4. Följa upp och utvärdera

 

Foto:

När de planerade åtgärderna är genomförda behöver ni utvärdera de insatser som gjorts.

  • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
  • Behövs det andra åtgärder?
  • Hur har arbetet fungerat?
  • Hur ska vi gå vidare?

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Therese Holmgren
2023-09-18