Arbetsskada, tillbud och riskobservation

Om du skadar dig i ditt arbete, upplever något som hade kunnat leda till skada eller upptäcker en risk så är det viktigt att du anmäler detta till universitetet. Din anmälan är viktig för att universitetet ska kunna förebygga och åtgärda risker och brister i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Foto: Kommunikationsenheten

Från och med 1 februari 2023 rapporterar du via det digitala rapporteringssystemet IA.

Så rapporterar du arbetsskada, tillbud och riskobservation

 • Berätta för din chef om vad som har hänt. Rapportera även din händelse genom att besöka länken nedan och fylla i en rapport. Rapporten skickas sedan till din chef och ditt arbetsmiljöombud.
  Rapportera din händelse via IA-systemet
 • Om du har frågor om vad du ska rapportera så kan du läsa mer under Detta ska du rapportera.
 • Om du behöver stöd med vad du ska fylla i kan du prata med din chef eller ditt arbetsmiljöombud.
 • För att kunna styrka en skada är det lämpligt att gå till läkare. Spara alla intyg och kvitton som hänger ihop med arbetsskadan för att kunna söka eventuell ersättning.

Därför ska du rapportera

Din rapport om arbetsskada, tillbud och riskobservation är viktig då den gör det enklare för att universitetet ska kunna förebygga och undvika olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Det som du eller någon annan kan uppfatta som en isolerad händelse kan i själva verket vara en serie av händelser som pekar på ett visst mönster.

De händelser som du och dina kollegor rapporterar in ger din enhet/institution möjlighet att se mönster och följa upp statistik. På så sätt blir det enklare för din enhet/institution att systematiskt genomföra förebyggande åtgärder och arbetsinsatser.

Rapportera så snart som möjligt

Rapportera så snart som möjligt efter att händelsen har skett. Du har då händelsen färskt i minnet och det gör också att ansvariga på din enhet/institution kan agera så snart som möjligt.

Detta ska du rapportera

Rapportera alla arbetsskador, tillbud och riskobservationer. Tänk på att du även ska rapportera händelser som har skett under arbetstid i hemmet, utomlands eller på andra platser.

Arbetssjukdom

En sjukdom som uppkommer eller blir sämre på grund av arbetet eller arbetsförhållandena, exempelvis en skadlig inverkan i arbetet under en längre tid. Det kan exempelvis handla om:

 • att bli fysiskt sjuk på grund av ett skadligt ämne du arbetar med (cancer, astma, allergi)
 • att få fysiska problem på grund av tungt eller ensidigt arbete, vibrationer eller buller
 • att må psykiskt dåligt av stress på arbetsplatsen.

Olycksfall

Ett olycksfall är en oönskad händelse som leder till skada eller sjukdom. Det är en kortvarig händelse som sker plötsligt och oförutsett. Det kan exempelvis handla om:

 • en stukad eller bruten fot på grund av ett fall
 • ont i ryggen efter att ha burit något tungt
 • exponering för smitta i laboratoriemiljö
 • en brännskada
 • chocktillstånd till följd av exempelvis en hotfull situation.

Färdolycka

En färdolycka är en oönskad händelse på väg till eller från arbetet som leder till skada eller sjukdom. Färden anses vara påbörjad respektive avslutad efter det att du passerat tröskeln till din egen bostad. Det kan exempelvis handla om en trafikolycka eller ett fall utanför hemmet eller arbetsplatsen.

Tillbud och allvarliga tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa och olycksfall. Något höll på att hända. Ett allvarligt tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till stor fara för ohälsa och olycksfall. Tillbud som sker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara svåra att avgöra om de är tillbud. Om du är osäker, prata med din chef eller ditt arbetsmiljöombud.

Ett tillbud skulle kunna vara exempelvis:

 • att någon halkar till, men inte ramlar
 • att någon nästan går in i ett hörn av en bokhylla
 • att någon får en riskklassad kemikalie på sin skyddsrock, men inte på huden.

Ett allvarligt tillbud kan exempelvis vara att:

 • en tung hylla faller ned bredvid en person som inte skadas
 • en explosion sker i ett laboratorium, men ingen blir skadad
 • hot om våld om händelsen har inneburit allvarlig fara för liv och hälsa eller om det upplevs vara allvarligt menat (knivhot, mordhot).

Riskobservation

En riskobservation innebär att du har sett en risk eller en brist som skulle kunna leda till ett tillbud eller en arbetsskada. Det kan exempelvis handla om:

 • lösa sladdar i en korridor
 • bristande belysning
 • en hal trappa
 • hög arbetsbelastning under en längre tid.

Detta händer efteråt

 1. Efter att du har rapporterar en händelse får din chef eller annan ansvarig ett mejl om att händelsen är registrerad. Även arbetsmiljöombudet får ett mejl och kan logga in och läsa vad som händer i ärendet
 2. Chef/prefekt kan sedan utse någon annan (till exempel annan chef eller HR-stöd) att utreda händelsen, en händelseansvarig.
 3. Din chef/prefekt eller händelseansvarig ansvarar för att utreda arbetsskadan, genomföra åtgärder och att anmäla till Försäkringskassan, AFA försäkring (PSA) samt i vissa fall Arbetsmiljöverket.
 4. Dödsfall, allvarlig personskada, skador som har drabbat flera medarbetare samtidigt samt allvarliga tillbud ska din chef alltid anmäla utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket.
 5. Du kommer att samverka kring din anmälan tillsammans med chef/annan ansvarig och arbetsmiljöombudet.
 6. Efter anmälan till myndigheterna så kan du söka ersättning från Försäkringskassan, AFA Försäkring och eventuellt Kammarkollegiet.

Söka ersättning från Försäkringskassan

Om du drabbas av arbetssjukdom, skadar dig i arbetet alternativt under resan till eller från arbetet så ansvarar din prefekt/chef alltid anmäla detta till Försäkringskassan. 

Försäkringskassan avgör sedan om det är en arbetsskada. Den som är händelseansvarig gör denna anmälan via IA-systemet och informationen förs automatiskt över från IA till Försäkringskassans anmälningssida.

Efter anmälan kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan för arbetsskada.

Läs mer om arbetsskadeförsäkring

Söka ersättning från AFA Försäkring

Som anställd vid Umeå universitet så är du försäkrad via det statliga personskadeavtalet (PSA). Avtalet administreras av AFA Försäkring.

Du har möjlighet att tillsammans med din prefekt/chef skicka in en anmälan till AFA Försäkring via IA-systemet för att eventuellt få ersättning. Den inrapporterade information förs då över från IA till anmälningssidan hos AFA automatiskt och du behöver inte söka ersättning separat. Du kan bli kontaktad av AFA för ytterligare komplettering. 

Du har också möjlighet att söka ersättning hos AFA utanför IA-systemet. Du kan få ersättning för arbetsskadan från AFA Försäkring oavsett om Försäkringskassan godkänt skadan eller inte.

Läs mer om personskadeförsäkringen 

Söka ersättning om du skadar dig när reser i tjänsten eller arbetar utomlands

Om du skadar dig när du reser i tjänsten, inom Sverige eller utomlands, så gäller även Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Du ansöker om ersättning direkt från dem.

Läs mer tjänstereseförsäkringen

Om du är stationerad utomlands så har Umeå universitet tecknat en samlingsförsäkring med Kammarkollegiet.

Läs mer om URA-försäkringen

Söka ersättning om du är doktorand eller stipendiat

Doktorander och stipendiater omfattas av en personskadeförsäkring via Kammarkollegiet som påminner om medarbetarnas arbetsskadeförsäkring. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och universitetet.

Läs mer hos Kammarkollegiet

Skadat dig utomlands?

Kammarkollegiet samarbetar med Falck Global Assistance som du kan kontakta dygnet runt på din tjänsteresa om du är i behov av akuthjälp eller behöver hemtransport.

Kontaktuppgifter Falck Global Assistance

Telefon: +46 8 587 71749

E-post: fga@se.falck.com

Anja Axelsson
2023-03-01