Om du blivit skadad på arbetsplatsen

En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet. Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till skada. Det gäller både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Foto: Kommunikationsenheten

Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet, oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte, direkt till din chef. Läs mer om exempel på arbetsskador på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma e-tjänst Anmäl din arbetsskada

Det här behöver du göra

 • Berätta för din chef om vad som har hänt. En anmälan är ett viktigt underlag för att du ska kunna ansöka om ersättning från de försäkringar du omfattas av som anställd.
 • För att kunna styrka skadan är det lämpligt att gå till läkare. Spara alla intyg och kvitton som hänger ihop med arbetsskadan.
 • Läs igenom rutin för anmälan av arbetsskada
 • Anmäl skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Anmälan
  ska ske i samråd med arbetsgivare och arbetsmiljöombud. Det går även göra anmälan via en särskild blankett istället för den digitala tjänsten.
 • Anmäl tillbud via en särskild blankett
 • Anmäl till AFA Försäkring  - Skadeanmälan PSA om du vill söka ersättning för kostnader orsakade av sjukdomen/ arbetsskadan, prefekt/motsvarande skriver under anmälan. Du kan även vara berättigad ersättning från Försäkringskassan. Du kan anmäla en skada upp till 10 år efter händelsen.

En anmälan visar också brister i arbetsmiljön och gör det möjligt för universitet att utreda, åtgärda och förebygga.

Om du befinner dig utomlands och gör illa dig

Om du är utomlands t.ex. på en kurs och vid vistelsen cyklar omkull så ska förutom en anmälan till Försäkringskassan skickas in, även en skadeanmälan till Kammarkollegiet ska göras. Detta med anledning av att det är tjänstereseförsäkringen från Kammarkollegiet som gäller och personen är försäkrad via dygnet runt under resan.

Om du har behov av akuthjälp i utlandet, till exempel om du är inlagd på sjukhuset eller behöver hemtransport, ska du kontakta assistansföretaget Falck Global Assistance. De finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Telefon: +46 8 587 71749
E-post: fga@se.falck.com

Vad är en arbetsskada eller ett tillbud?

Exempel på arbetsskador

 

 • Olycksfall: skador man får på arbetet, på kurs eller tjänsteresa.
 • Färdolycksfall: olycksfall som inträffar under den normala resan till eller från bostaden eller arbetsplatsen. Färden anses vara påbörjad respektive avslutad efter det att man passerat tröskeln till den egna bostaden.
 • Arbetssjukdom: sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid till exempel psykiskt påfrestande arbetsförhållanden (stress, mobbing, kränkningar), sjukdom som orsakats till följd av arbetsmiljön på arbetet t.ex. skadliga ämnen, tungt eller ensidigt arbete, vibrationer, buller eller psykiskt påfrestande arbete.
 • Smitta: om man utsätts för smitta vid arbete i till exempel laboratoriemiljö eller då man tar hand om smittförande personer (ska vara bekräftad smitta).

Det kan t.ex. vara:

 • Kroppsliga skador som uppstått i arbetet
 • Kroppsliga skador på grund av hot eller våld i arbetet
 • Kroppsliga skador som uppstått på väg till eller från arbetet
 • Ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön, till exempel konflikter på arbetsplatsen eller hög arbetsbelastning.

Exempel på allvarliga arbetsskador eller tillbud

Exempel på allvarliga arbetsskador är:

 • fraktur på ett ben i kroppen
 • stor skada på nerver, muskler eller senor
 • skada på sinnesorgan, till exempel syn eller hörsel
 • skador på inre organ
 • stor blodförlust
 • andra och tredje gradens brännskador
 • händelser som drabbat någon psykiskt till exempel chocktillstånd vid hot om våld eller vid trafikolycka
 • covid-19

Som allvarligt tillbud räknas sådant som kan leda till stor fara för ohälsa och olycksfall som:

 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det
 • hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, t.ex. knivhot eller hot med skjutvapen
 • mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.
 • någon fallit från några meters höjd utan att skada sig
 • hängande last eller något annat rasat ner i närheten av någon eller där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • det skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats
 • det skett en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer

Det här gör din chef

När det gäller arbetsskador anmälas de av din chef till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Anmälan ska ske i samråd med arbetsmiljöombudet vid din institution eller enhet.

Allvarliga tillbud anmälas alltid av din chef till Arbetsmiljöverket och ska göras inom 24 timmar

Mindre allvarliga tillbud kommer din chef anmäla till arbetsmiljösamordnaren vid Lokalförsörjningsenheten och är ett viktigt led i att förbättra arbetsmiljön på vår arbetsplats.

Anja Axelsson
2022-04-05