Hantera diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Universitetet har en handläggningsordning som styr hur olika typer av kränkningar ska hanteras. Det direkta ansvaret för att hantera otillåtna beteenden vilar på dig som chef.

Olika typer av kränkningar

Lagstiftningen gör skillnad på kränkningar som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, vilket regleras i diskrimineringslagen och övriga kränkningar som regleras i arbetsmiljölagen.

I diskrimineringslagen används begreppen diskriminering och trakasserier samt sexuella trakasserier, medan arbetsmiljölagen använder benämningen kränkande särbehandling.

Så definieras diskriminering

Diskriminering handlar om ett missgynnande som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Mer om diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Så definieras trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person och som kan sättas i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

För att klassas som trakasserier i diskrimineringslagens mening ska det gå att fastställa att trakasserierna specifikt riktas mot en person på grund av funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan av diskrimineringsgrunderna. 

Mer om trakasserier och sexuella trakasserier på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Så definieras sexuella trakasserier

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och ofta nedvärderande.

Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna.

Mer om trakasserier och sexuella trakasserier på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Så definieras kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling (i dagligt tal mobbing) är återkommande otrevliga eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda personer på ett kränkande sätt och som kan leda till att den som utsätts ställs utanför gemenskapen i sin arbets-eller studiegrupp.

Kränkande särbehandling behöver inte ha något samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Mer om kränkande särbehandling och mobbning på Arbetsmiljöverkets webbplats

Ditt ansvar som prefekt eller chef

Det direkta ansvaret för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling vilar på dekaner, prefekter och andra chefer.

Universitetets hantering av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Hanteringen av misstänkta kränkningar ska följa den framtagna handläggningsordningen som är beslutad av rektor.

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

KONTAKT

 

Foto:

Thomas Wahlström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
thomas.wahlstrom@umu.se
📞 090-786 66 85

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Sara Rambe
2021-06-10