Säga upp och flytta från lokaler

Om du ska säga upp och flytta från lokaler som du hyrt på universitetet är det en del saker du ska tänka på. Här hittar du de riktlinjer som gäller när en institution eller enhet ska lämna sina lokaler. Om lokalen som ska lämnas är ett laboratorium gäller särskilda regler, bland annat ska ett formulär om farliga ämnen fyllas i och skickas in.

Säga upp lokaler

Om du har för avsikt att säga upp lokaler ska du notera det i kolumnen "uppsagda lokaler" i hyresunderlaget. Uppsägningstiden för universitetets lokaler är alltid ett år. Om en lokal sägs upp senast sista december ska verksamheten ha flyttat ut senast sista december nästkommande år.  

Uppsägning av enstaka rum

Uppsägning av enstaka rum får endast göras om de uppsagda rummen har sådan placering att de kan hyras ut till en annan organisationsenhet utan olägenhet för någondera parten. Företrädesvis görs uppsägningar av enstaka rum i en yttre del av korridor eller liknande.

Uppsägning av delade lokaler

Ifall lokaler som delas med en eller flera andra institutioner eller enheter ska sägas upp måste den organisationsenhet som säger upp lokalen informera de andra berörda parterna innan uppsägningen skickas in till Lokalförsörjningsenheten. De övriga hyresgästerna som berörs av uppsägningen övertar den uppsagda andelen av lokalen om inte lokalen sägs upp av alla berörda parter. Ifall de berörda parterna är flera ska de sinsemellan komma överens om hur stor procentsats respektive övertar.

Om det finns muntliga överenskommelser om nyttjande av gemensamma ytor utan ersättning så tänk på att meddela alla parter som nyttjar lokalen inför en uppsägning eller omflyttning.

Uppsägning av årsförhyrda lokaler som är bokningsbara i TimeEdit

Har institutionen eller enheten årsförhyrda lokaler som sägs upp och som har kunnat bokas internt i TimeEdit måste lokalerna tas bort i TimeEdit. Detta görs genom att skicka ett mejl till timeedit.support@umu.se där du anger organisationsenhet. Tillsammans med det återsända hyresunderlaget ska också en excellista med de uppsagda bokningsbara lokalerna bifogas. Observera att bokningar som görs efter att ett avtal har löpt ut kommer att strykas utan förvarning.

Att göra innan flytt från lokaler 

  • Boka flyttstäd (och eventuell flytthjälp) via Infocenter senast 14 dagar innan flytt. Senast 31 december ska lokalen vara städad.
  • Skicka in eventuell blankett om farliga ämnen senast 15 december.
  • Om lokalen finns internt bokningsbar i TimeEdit: se till att den inte kan bokas efter avflyttningsdatum.
  • Töm lokalen på dina tillhörigheter senast 31 december.

Riktlinjer flytt från laboratorium

För laboratorielokaler eller motsvarande lokaler där kemikalier, ämnen som avger joniserad strålning, allergena ämnen eller stickande/skärande material hanterats gäller, förutom ovanstående, även detta:

  • Intyg om hantering av farliga ämnen ska fyllas i och skickas in till Rebecka Sandberg, Lokalförsörjningsenheten tillsammans med hyresunderlaget.
  • Kemikalier ska tas med till nya lokaler eller skickas till universitetets avfallsstation Säkerhetshuset för omhändertagande. Observera att det enligt universitetets hanteringsregler för farligt avfall är förbjudet att spola ut farliga ämnen i vaskar och dylikt.
  • Lokalerna ska vara rengjorda och sanerade så att arbete fortsättningsvis kan ske utan risk eller speciella skyddsåtgärder. Detta gäller även kvarlämnade dragskåp, dragbänkar och dylikt. Om sanering inte kan utföras på ett tillfredsställande sätt ska detta meddelas Lokalförsörjningsenheten, som ombesörjer att sanering utförs (på institutionens bekostnad).
  • Om det kan befaras att farligt ämne finns ansamlat i vattenlås, avloppssystem eller ventilationskanaler ska även detta anmälas till Lokalförsörjningsenheten, som enligt ovan ombesörjer saneringen.

KONTAKTINFORMATION

Rebecka Sandberg
Administratör
090-786 59 12
rebecka.sandberg@umu.se

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

relaterad information

Vid flytt från laboratorium ska detta intyg fyllas i och skickas in: Intyg om hantering av farliga ämen länk

Laborativ verksamhet (umu.se)

Frida Fjellström
2023-11-10