Medicinska kontroller och registrering

Du som är chef med personalansvar har en skyldighet att anordna medicinsk kontroll för medarbetarna och studenterna.

Vad är en lagstadgad medicinsk kontroll?

En lagstadgad medicinsk kontroll är medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet, till exempel en läkarundersökning eller olika former av hälsoundersökningar. Det kan ingå olika former av provtagning, till exempel blodprov, urinprov, lungfunktionsundersökning (spirometri), röntgen eller EKG. Ibland kan det i stället vara fråga om en enkätundersökning och ett samtal med till exempel en företagssköterska. Syftet med medicinska kontroller är att minska risken för ohälsa, möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa samt ge underlag för åtgärder på arbetsplatsen.   

Det är viktigt att känna till att lagstadgade medicinska kontroller inte är samma sak som allmänna hälsoundersökningar.

När ska man utföra en lagstadgad medicinsk kontroll?

Det finns två typer av lagstadgad medicinsk kontroll. Den ena typen är kopplad till ett tjänstbarhetsintyg och måste genomföras för att en person ska få utföra ett visst arbete. De andra ska arbetsgivaren erbjuda men där kan arbetstagaren tacka nej utan att det medför konsekvenser för anställningen.

Krav på lagstadgad medicinsk kontroll

Krav på att anordna med lagstadgade medicinska kontroller gäller för arbete med:

 • Arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer, (innan arbete påbörjas och vart 3:e år), 23-25 §§

 • Handintesivt arbete, (inom 1 månad efter ny eller förvärrad arbetsskada), 26-28§§

 • Nattarbete, (innan arbete påbörjas och vart 3:e eller 6:e år), 29-31 §§

 • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter, (epoxiplaster, formaldehydhartser, metakrylater och akrylater som ska vara märkta med H317/H334), innan arbete påbörjas, 32-35§§

 • Arbete med artificiell optisk strålning som överskrider gränsvärden i § 4 i AFS 2009:7
 • Annat arbete där riskbedömning enligt AFS 2001:1 visar att det är motiverat.

Krav på medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg 

Den medicinska kontrollen ska i vissa fall resultera i en s.k. tjänstbarhetsbedömning som ska dokumenteras. En arbetstagare som bedöms ej tjänstbar får inte arbeta med de aktuella ämnena. Om regeln överträds kan en sanktionsavgift om 150 000 kronor utkrävas för organisationer med fler än 500 medarbetare. En arbetstagare kan tacka nej till att genomgå en medicinsk kontroll. För att få utföra vissa arbetsuppgifter finns dock krav på tjänstbarhetsintyg. Tjänstbarhetsintyget i sin tur är kopplat till en medicinsk kontroll. Om en arbetstagare tackar nej till en medicinsk kontroll, som är knuten till en bedömning för tjänstbarhetsintyg, kan en bedömning för tjänstbarhetsintyg inte göras, ett tjänstbarhetsintyg inte utfärdas, och det arbete som kräver ett tjänstbarhetsintyg får då heller inte utföras.

Arbetsgivaren ska anordna medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete för arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete som innebär exponering för:

 • Allergiframkallande kemiska produkter som klassificeras som H334 pga. sitt innehåll av:

- diisocyanater,
- organiska syraanhydrider.

 • Kemiska produkter som innehåller:

- etyl-2-cyanoakrylat om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 min per vecka

- metyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 min per vecka.

 • Isocyanater som bildas när ett ämne bryts ned i mindre beståndsdelar vid uppvärmning dvs. termisk nedbrytning
 • Arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm dvs. asbest, vissa syntetiska oorganiska fibrer eller kvarts (innan arbete påbörjas och vart 3:e år), 39-43§§
 • Arbete som innebär exponering för bly (innan arbete påbörjas och vart 3:e år), 44-53§§
 • Arbete som innebär exponering för kadmium, (innan arbete påbörjas och vart 3:e år), 54-62 §§. För kadmium ska även biologisk exponeringskontroll anordnas innan arbete påbörjas och återkommande med 6 månaders mellanrum, 57-58§§
 • Arbete som innebär exponering för kvicksilver, innan arbete påbörjas och vart 3:e år, 63-65 §§. För exponering av kvicksilver ska även biologisk exponeringskontroll anordnas innan arbete påbörjas och återkommande med 6 månaders mellanrum ,66-67§§
 • Arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad (mer än 13 meter i stolpe, stege, träd eller liknande). Innan arbete påbörjas och varje år, 71-73§§
 • Arbete med rök- och kemdykning, Innan arbete påbörjas och varje år, 74-76§§
 • Dykeriarbete, innan arbete påbörjas och med 2 eller 5 års mellanrum, 77-79 §§.

Erbjuda medicinsk kontroll (utan tjänstbarhetsintyg)

För vissa arbeten är arbetsgivaren skyldig att erbjuda lagstadgad medicinsk kontroll. Arbetstagarna har dock möjlighet att tacka nej till erbjudandet utan att det medför konsekvenser för anställningen. Men Arbetsmiljöverket rekommenderar att man deltar som en extra trygghet mot att bli skadad i sitt arbete. Skyldighet att erbjuda lagstadgad medicinsk kontroll gäller bland annat för:

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • försöksdjur
 • nattarbete
 • arbete som medför exponering för vibrationerarbete med hörselskadligt buller.

Register ska föras över arbetstagare som 

 • exponeras för biologiska smittämnen av riskklass 3 och 4 (sanktionsavgiften är 50 000 kr om arbetsgivare underlåter sig att göra detta)
 • exponeras för kemiska produkter med faroangivelserna H340 eller H350 och som kan innebära en risk för ohälsa
 • deltar i verksamheter där aurumin framställs
 • exponeras för PAF som finns i sot, tjära, beck av stenkol, eller för damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och elektroraffinering av kopparnickelskärsten samt för trädamm från lövträd
 • använder processer där stark syra ingår vid framställning av isopropylalkohol, samt över dem
 • som har genomgått medicinska kontroller enl. AFS 2019:3 § 22.

Registreringen genomförs på institutionsnivå och ingår i uppgifterna för den som har arbetsmiljöansvar.

Beställ medicinsk kontroll

Blankett för beställning av medicinsk kontroll

Frida Fjellström
2023-03-15