Arbetstagare som arbetar utomlands

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

När en arbetstagare vid Umeå universitet ska arbeta i ett annat land gäller särskilda avtal och bestämmelser. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska upprätta en skriftlig överenskommelse som kallas ett URA-avtal. Detta gäller för utlandsstationering av statligt anställda.

 

Foto:

Utlandsstationering innebär att en arbetstagare erhåller anslag som möjliggör en utlandsstationering för arbete i ett annat land. Utlandsstationering kan inte tillämpas om medarbetaren ska arbeta i ett land där tidigare anknytning finns. 

Möjligheter för arbete utanför Sverige

Det är arbetsgivaren som bedömer och beslutar under vilka former som tjänsteutövning ska bedrivas utomlands. För statligt anställda kan det antingen vara en utrikes tjänsteresa eller en utlandsstationering med ett URA-avtal.

En utrikes tjänsteresa kännetecknas av att arbetstagaren har ett tillfälligt uppdrag och under vistelsen bor på hotell och äter sina måltider på restaurang.

Vid utlandsstationering gäller vanligtvis att arbetstagaren stannar en längre tid och lever i självhushåll.

Utlandsstationering regleras i ett särskilt kollektivavtal

Förutsättningarna för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet som ska vara utlandsstationerade vid tjänstgöring utomlands är reglerade i ett centralt kollektivavtal som kallas URA - Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands.

URA ger riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands och gäller för arbetstagare som ska vara utlandsstationerade under tjänstgöring utomlands. En skriftlig överenskommelse om anställning - ett URA-avtal– ska upprättas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Bestämmelserna i de centrala villkorsavtalen gäller inte under utlandsperioden. I stället regleras anställningsvillkoren helt i URA-avtalet.

Om arbetstagarens familjemedlemmar (make/maka/sambo och barn under 18 år) har rätt att omfattas av förmåner och villkor med koppling till arbetstagarens utlandstjänstgöring kan det hanteras inom ramen för URA och det avtal som upprättas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

URA-avtal– en skriftlig överenskommelse om utlandstjänstgöring

URA-avtalet styrs av det centrala kollektivavtalet URA - Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands.

I det centrala kollektivavtalet är ramarna för URA-avtalet flexibla för att det enskilda avtalet ska kunna anpassas till:

 • utlandstjänstgöringens karaktär
 • förhållandena på tjänstgöringsorten
 • arbetstagarens familjesituation.

Arbetsgivaren ska i dialog med arbetstagaren komma överens om anställningsvillkoren och göra en kostnadsberäkning av utlandstjänstgöringen.

Arbetstagaren kan framföra önskemål men ska inte skriva sitt eget avtal – detta är alltid arbetsgivarens ansvar.

Obligatoriska och valbara villkor i ett URA-avtal

Kollektivavtalets öppna karaktär innebär att fler olika typer av förmåner och kostnadsersättningar kan erbjudas.

Arbetsgivaren har få skyldigheter – det enda som är tvingande för arbetsgivaren är att betala en lön med pensionsförmån samt att tillhandahålla en särskild försäkring för utlandstjänstgöring som kallas för URA-försäkring.

Anställningsvillkoren i URA-avtalet är av tre olika slag:

 1. Villkor som ska regleras och som omfattas av tydliga bestämmelser i det centrala kollektivavtalet. Detta gäller till exempel
  • pension
  • försäkringar
  • tidsperiod.
 2. Villkor som ska regleras utan att det närmare anges i det centrala kollektivavtalet hur de ska regleras. Detta gäller till exempel lön.
 3. Villkor som kan regleras för vilka avtalet har riktlinjer för hur detta kan ske. Detta gäller till exempel ersättning för kostnader som rör
  • bostad
  • flyttning
  • semesterhemresor.

Utlandsbelopp

Enligt 13§ i URA bör arbetsgivaren och arbetstagaren vid upprättande av URA-avtalet beakta de riktlinjer för särskilda anställningsvillkor som framgår i URA-avtalet.

Det innebär att sådana ersättningar som anges i URA-avtalet kan betalas av arbetsgivaren om avtalsparter är ense om dem och de är inskrivna i kontraktet.

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2024 

Umeå universitets rutiner för att upprätta URA-avtal

Umeå universitets har riktlinjer och rutiner kring att ta fram och besluta URA-avtal för en medarbetare som ska vara stationerad utomlands. Dessa finns beskrivna på en separat sida i HR-guiden:

Upprätta ett URA-avtal

Arbete på distans från annat land

Principen vid Umeå universitet är att distansarbete från annat land inte ska tillåtas om inte särskilda skäl föreligger.

Den främsta anledningen till det är att situationen med distansarbete utomlands är oreglerad i våra kollektivavtal och rättsläget är mycket oklart vilket kan medföra svårigheter för både arbetsgivare och arbetstagare.

Det kan dock uppstå situationer där det med anledning av särskilda skäl är svårt att undvika distansarbete från annat land än Sverige. Vid dessa situationer finns en vägledning att tillgå. Syftet med vägledningen är att guida i hanteringen och säkerställa att såväl arbetsgivaren som arbetstagaren är väl införstådda med vilka förhållanden som gäller när arbetstagaren utför arbete från ett annat land samt om vilka åtgärder som behöver vidtas innan arbetet inleds.

Vägledning vid arbete utomlands på distans

Guidance in the case of remote working from another country

Relaterad information utanför umu.se

URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (centralt kollektivavtal på arbetsgivarverket.se)

URA Agreement on overseas contracts and guidelines on employment conditions in service abroad (engelsk version av centralt kollektivavtal på arbetsgivarverket.se)

Utlandsstationering med URA (vägledning för arbetsgivare på arbetsgivarverket.se)

Kontakt

 

Foto:

 

Linda Bergéli
HR-strateg vid Personalenheten
linda.bergeli@umu.se
090-786 59 95

Jannike Hurenkamp
2024-01-08