Arvode och ersättning till externa personer

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Externa personer anlitas ibland för olika uppdrag vid Umeå universitet. Dessa personer ersätts för sina insatser med arvoden. Av särskilda regelverk fastställda av rektor framgår vid vilka tillfällen som arvoden kan utbetalas till enskilda personer. Beslut om arvodesbelopp fattas i enlighet med rektors delegationsordning.

 

Foto:

Arvode till opponent vid disputation

Opponent på en doktorsavhandling eller licentiatuppsats ska i normalfallet inte vara anställd vid Umeå universitet.

Beloppet för det arvode som betalas ut till opponenter beslutas vid varje fakultet.

Arvode till sakkunniga

Externa sakkunniga ska anlitas vid rekrytering till läraranställningar och vid befordringsärenden.

Beloppet för det arvode som betalas ut till sakkunniga beslutas vid varje fakultet.

Ersättning utbetalas inte för ansökningar från uppenbarligen obehöriga sökande och för ansökningar där den sökande drar tillbaka sin ansökan.

Arvode ordförande och externa ledamöter i styrelser, kommittéer, råd och nämnder

Rektor beslutar om belopp för arvoden till externa ledamöter i de flesta organ.

Undantaget är universitetsstyrelsen där arvodesbeloppen beslutas av regeringen.

Ersättning till forskningsperson/försöksperson

Regler om ersättning till forskningsperson/försöksperson beslutas av rektor.

Nedan följer information om aktuella ersättningsnivåer och kortfattade beskrivningar av regelverket.

Skattefri ersättning

Skattefri ersättning kan endast betalas ut vid lämnande av blod, modersmjölk eller organ (inklusive biopsier/vävnadsprov).

Godkända ersättningsnivåer är 50-300 kronor per person och tillfälle.

Sammantagen ersättning under ett kalenderår får uppgå till maximalt 3 000 kronor. Överstigande belopp ska hanteras som skattepliktig ersättning.

Om en försöksperson står för både skattefri och skattepliktig medverkan vid samma tillfälle ska ersättningen baseras på den del som är mest tidskrävande.

Skattepliktig ersättning

Medverkan i forskning som är skattepliktig är till exempel undersökningar, enkäter och observationsstudier.

Godkända ersättningsnivåer är 100-400 kronor per person och tillfälle.

Den högre ersättningsnivån ska motiveras av att medverkan kräver hög grad av ansträngning, smärta eller obehag.

Om en försöksperson står för både skattefri och skattepliktig medverkan vid samma tillfälle ska ersättningen baseras på den del som är mest tidskrävande.

Ersättningar till barn och ungdom som deltar som försöksperson i forskningen

Ekonomisk ersättning:

Ersättning till barn och ungdomar kan ges som ekonomisk ersättning enligt reglerna för skattefri respektive skattepliktig ersättning.

Barn, ungdomar och studerande kan få skattepliktig ersättning utan skatteavdrag genom att lämna ett intyg till universitetet om skattebefrielse, förutsatt att den sammanlagda inkomsten under kalenderåret understiger det belopp som Skatteverket fastställer för varje år.

Ersättning i form av gåva:

Till barn under 18 år kan ersättning ges i form av en gåva, exempelvis i form av leksak, bok eller biobiljett. Värdet av en sådan gåva får inte överstiga 200 kronor inklusive moms.

Institutionen måste föra förteckning över vilka personer som har tagit emot sådan gåva. Förteckningen ska förvaras tillsammans med ovan nämna intyg om skattebefrielse.

Ersättning till klasskassa:

Om en skolklass medverkar i forskningsprojekt kan betalning även göras till en juridisk person med organisationsnummer.

Betalningsmottagare ska vara skolans/klassens huvudman/motsvarande (kommun, privat företag, ideell förening, stiftelse) när utbetalning ska ske till enstaka skolklass.

Institutionen/enheten upprättar faktura/betalningsunderlag på blankett Faktura/Utbetalning - Svenska EA28 och skickar detta till Ekonomienheten.

Faktura/Utbetalning - Svenska EA28 

Birgitta Berglund
2024-02-06