Arbetsförhållanden │ Guide till aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Arbetsförhållanden är ett av de fem områden som arbetsgivare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder inom. Arbetsförhållandena ska passa alla anställda oavsett diskrimineringsgrund.

Området arbetsförhållanden handlar om psykiska och fysiska arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Till exempel kan det omfatta

 • attityder och normer
 • samtalsklimat
 • arbetstider
 • utrustning
 • trakasserier och sexuella trakasserier.

Arbetet ska ske systematiskt i fyra steg:

Undersökningen kan med fördel samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som följer en motsvarande process i fyra steg.

1. Undersöka

 

Foto:

Nedan följer ett antal frågor som kan användas för att undersöka arbetsförhållanden ur ett likavillkorsperspektiv. Frågorna är exempel och kan behöva anpassas utifrån förutsättningarna på den specifika institutionen/enheten.

 • Är samtalsklimatet på arbetsplatsen öppet och tillåtande?
 • Finns det risk för att jargong och rådande attityder är nedlåtande?
 • Förekommer det normer eller stereotypa föreställningar om till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning?
 • Finns det särskilda riskmiljöer i er verksamhet där trakasserier eller diskriminering lättare kan förekomma?
 • Är lokalerna tillgängliga för anställda med funktionsnedsättning?
 • Är utformningen av kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov?
 • Känner de anställda till hur de kan anmäla diskriminering eller sexuella trakasserier?

2. Analysera

 

Foto:

När ni har samlat information och fått syn på eventuella risker behöver ni analysera bilden som träder fram:

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

3. Åtgärda

 

Foto:

När nödvändiga åtgärder har identifierats är nästa steg att tidsplanera och genomföra åtgärderna.

Tänkbara åtgärder kan vara att

 • se över rutiner för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • se till att alla anställda känner till vilka riktlinjer som gäller
 • se över rutiner för att erbjuda medarbetare hjälpmedel eller utrustning.

4. Följa upp och utvärdera

 

Foto:

När de planerade åtgärderna är genomförda behöver ni utvärdera de insatser som gjorts.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

 

KONTAKT

 

Foto:

Thomas Wahlström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
thomas.wahlstrom@umu.se
📞 090-786 66 85

 

Foto:

Ellinor Nordsvahn
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
ellinor.nordsvahn@umu.se
📞 090-786 52 07

Sara Rambe
2021-06-10