Säkerhet

Inom säkerhetsområdet ryms en rad olika delar, bland annat fysisk, IT-, Informations- och biosäkerhet, brandskydd och krishantering. Gemensamt för alla delar är att det är rektor som är ytterst ansvarig för universitetets säkerhet och som i sin tur delegerar uppgifter, befogenheter och ansvar.

Dekaner har ett övergripande ansvar för säkerhetsarbetet inom sitt område.

Prefekter/motsvarande och enhetschefer svarar för riskhantering och säkerhet på sina respektive institutioner och enheter. Det är varje institution och enhets ansvar att själva skydda sig mot skador genom att göra riskanalyser och förebyggande åtgärder vilka finansieras av institutionen.

Anställda och studenter ska aktivt arbeta för ökad säkerhet, genom att till exempel anmäla fel och brister till närmaste chef alternativt till stödfunktioner inom respektive område.

Vid nödsituation eller akut fara

Ring 112 SOS Alarm

1. Uppge
• Umeå universitet
• Byggnad
• Adress, till exempel Universitetstorget 16, se karta.

2. Möt upp

Universitetets krisledningsgrupp

Någon gång kan du snabbt behöva komma i kontakt med universitetets krisledningsgrupp i vilken universitetsdirektör, studentkårsrepresentant och representanter från förvaltningsenheter med särskilt ansvar ingår. Denna nås via larmnummer 090-786 97 00.

Vid händelse som inte är akut

Om du befinner dig på campus, Konstnärligt campus, Norrbyn eller Örnsköldsvik ring universitetets säkerhetsnummer 090-786 76 00

Du kan ringa säkerhetsnumret när du till exempel:

- vill kontakta väktare
- har låst dig själv ute, glömt passerkort eller nycklar
- upptäcker obehöriga i våra lokaler
- vill rapportera iakttagelser
- upplever obehag att gå ut till bilen på parkeringen
- har information som är viktig för universitetet eller väktare
- vill rapportera fel i passage och inbrottslarmanläggning.

Om du befinner dig på Norrlands universitetssjukhus och behöver komma i kontakt med väktare ring 090-785 00 00

Rapportera händelser

Händelser som du vill rapportera mejlar du till säkerhetschef Charles Cederqvist eller säkerhetssamordnare Lisa Redin.

kontaktinformation

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

kontaktinformation

Lisa Redin
Säkerhetssamordnare
090-786 68 10
lisa.redin@umu.se

kontaktinformation

Mats Johansson 
Säkerhetssamordnare
090-786 62 89
mats.v.johansson@umu.se

Frida Fjellström
2021-06-14