Säkerhet

Området är brett och innefattar bland annat fysisk säkerhet, IT-, Informationssäkerhet, laborativ säkerhet, brandskydd, krishantering och säkerhetsskydd.

Rektor är ytterst ansvarig för universitetets säkerhet.

Dekaner har ett övergripande ansvar för säkerhetsarbetet inom sitt område.

Prefekter/motsvarande och enhetschefer svarar för riskhantering och säkerhet på sina respektive institutioner och enheter. Det är varje institution och enhets ansvar att själva skydda sig mot skador genom att göra riskanalyser och förebyggande åtgärder.

Anställda och studenter ska aktivt arbeta för ökad säkerhet, genom att till exempel anmäla fel och brister till närmaste chef alternativt till stödfunktioner inom respektive område.

Vid nödsituation eller akut fara

Ring 112 SOS Alarm

1. Uppge
• Umeå universitet
• Byggnad
• Adress, till exempel Universitetstorget 16, se karta.

2. Möt upp

Vid händelse som inte är akut

Om du befinner dig på campus, Konstnärligt campus, Norrbyn eller Örnsköldsvik ring universitetets säkerhetsnummer 090-786 76 00

Du kan ringa säkerhetsnumret när du till exempel:

- vill kontakta väktare
- har låst dig själv ute, glömt passerkort eller nycklar
- upptäcker obehöriga i våra lokaler
- upplever obehag att gå ut till bilen på parkeringen
- har information som är viktig för universitetet eller väktare
- vill rapportera fel i passage och inbrottslarmanläggning.

Det innebär ingen kostnad för dig att påkalla väktare via säkerhetsnumret.

Om du befinner dig på Norrlands universitetssjukhus och behöver komma i kontakt med väktare ring 090-785 00 00

Om något händer

Stöd och vilken hjälp vid händelser som rör arbetsmiljö, trakasserier, hot, incidenter och arbetsskador.

KONTAKTINFORMATION

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

Jacob Eriksson
Säkerhetssamordnare
090-786 71 21
jacob.eriksson@umu.se

Frida Fjellström
2024-01-28