Om du är föremål för utredning av oredlighet i forskning

Om du är misstänkt för oredlighet i forskning eller annan avvikelse från god forskningssed kommer universitetet eller Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) att göra en utredning. Att bli utpekad kan vara påfrestande och på denna sida beskrivs hur utredningen går till och vilket stöd som finns.

Foto: Kommunikationsenheten

Att bli utpekad som misstänkt för oredlighet i forskning eller avvikelse från god forskningssed kan vara påfrestande. I dialog med din chef finns möjlighet att få stöd om du behöver. Din chef har ansvar för att eventuella arbetsmiljömässiga konsekvenser av anmälan hanteras.

Vilka informeras om anmälan?

Universitetsjurist i samråd med rektor gör alltid en första bedömning av ärendet. När ärendehanteringen inleds kontaktas den dekan som ansvarar för den del av verksamhet som du verkar inom, och din chef som i sin tur informerar dig.

Om det finns forskningsfinansiärer som ställt som krav att bli informerade om misstankar om oredlighet i forskning eller avvikelser från god forskningssed i samband med finansiering, kommer även de att informeras.

Hur går utredningen till? 

Beroende på vilken typ av avvikelse det handlar om görs utredning vid två olika instanser - Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) när det gäller oredlighet i forskning, eller av en utredningsgrupp vid Umeå universitet när det gäller andra avvikelser från god forskningssed.

När anmälan kommit in till universitetet gör universitetsjurist i samråd med rektor en första bedömning av ärendet, för att avgöra om Umeå universitet eller NPOF som ska hantera ärendet.

Misstanke om avvikelse från god forskningssed utreds av universitetet

Preskriptionstid

Ärenden som baserar sig på omständigheter som är äldre än tio år när ärendet inleds prövas inte om det inte finns särskilda skäl.

När anmälan kommer in

Om anmälan avser avvikelse från god forskningssed föreslår dekan vid den fakultet där misstanken uppstått vilka som är mest lämpliga att utreda ärendet. Urvalet sker bland ett antal i förväg föreslagna ledamöter och har bred erfarenhet och legitimitet i forskarsamhället.

Utredning genomförs

Om utredningsgruppen redan inledningsvis bedömer att anmälan saknar grund kan utredningsgruppen föreslå rektor att avskriva anmälan utan vidare åtgärd.

Under utredningen kommer utredningsgruppen samla in fakta, och den som är anmäld har möjlighet att skriftligen yttra sig. Om det behövs kommer utredningsgruppen kontakta andra myndigheter.

En skriftlig redovisning av vad utredningen kommer fram till och förslag på lämpliga åtgärder lämnas över till rektor när utredningen är avslutad.

Mer om hur utredningen genomförs finns beskrivet i handläggningsordningen.

Rektor fattar beslut

Det är rektor som fattar beslut, baserat på den skriftliga rekommendation som utredningsgruppen lämnat över. Rektor kan besluta att:

  • det inte varit fråga om avvikelse från god forskningssed eller
  • det har varit fråga om en eller flera avvikelser från god forskningssed, och om den eller de begåtts med uppsåt eller av grov aktsamhet.

Misstanke om oredlighet i forskning utreds av NPOF

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) ansvarar för att pröva misstanke om oredlighet i forskning. Mer information om hur NPOF gör prövningen finns på oredlighetsprovning.se.

Rektor beslutar om eventuella åtgärder

Oavsett om ärendet utretts internt vid Umeå universitet eller av NPOF är det rektor vid Umeå universitet som beslutar om eventuella åtgärder med anledning av beslutet i ärendet. 

Du frias från misstanke

Om du frias från misstanke är det viktigt att universitetet hjälper till att vidta åtgärder för att avhjälpa den skada misstanken och ärendets hantering kan ha medfört.

Det är dekan vid berörd fakultet som har ansvar för att rektors beslut om åtgärder genomförs.

Prövningen anser att du är skyldig

Om utredningen av din ärende visar att du är skyldig till det du anmälts för, är det viktigt att eventuella åtgärder står i proportion till avvikelsen grad av allvar.

Åtgärderna kan ta titta på hur förseelsen skadat forskningsprocesserna, försämrat relationer mellan forskare, undergrävt tillit till och trovärdigheten hos forskningen, inneburit ett slöseri med resurser eller utsatt föremålen för forskningen, användarna, samhället eller miljön för onödig skada.

Berörda forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskapliga tidskrifter och andra berörda ska informeras.

Det är dekan vid berörd fakultet som har ansvar för att rektors beslut om åtgärder genomförs.

Vid fråga om tjänstefel eller tjänsteförseelse

Om det bedöms att du gjort ett tjänstefel i samband med ärendet så hanteras det i särskild ordning. Tjänstefel regleras enligt 20 kap brottsbalken (1962:700) och tjänsteförseelse regleras enligt 14 § lag (1994:260) om offentlig anställning.

Statens ansvarsnämnd (SAN)

Hanterar tjänstefel eller tjänsteförseelser som rör professorer. Det är rektor som fattar beslut om ett ärende ska lämnas över till SAN. Ansvarsnämnden fattar sedan beslut om det ska vidtas disciplinära åtgärder eller om ärendet ska anmälas till åtal.

Läs mer om Statens ansvarsnämnd

Universitetets personalansvarsnämnd (PAN)

Hanterar tjänstefel eller tjänsteförseelser för övrig personal.

Läs mer om Personalansvarsnämnden

Definitioner

Avvikelse från god forskningssed

Förseelser som riskerar att skada eller skadar forskningsprocessens, forskningens eller forskarens integritet. Exempelvis kan det röra frågor om medförfattarskap.

Oredlighet i forskning

Allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP), som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet. 

Anmälningar som gäller händelser som inträffande för mer än tio år sen är preskriberade.

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (LAO)

Anja Axelsson
2021-12-20