Arbeta med resultatet

Den här sidan innehåller information till dig som är prefekt, chef eller HR-stöd och ska arbeta med och presentera resultatet från vårens medarbetarundersökning 2024.

Leverantören Quicksearch kommer att presentera resultatet för respektive fakultet, Universitetsbiblioteket samt Universitetsförvaltningen vid ett prefektmöte eller motsvarande under april–maj. 

Resultatet för din institution eller enhet kommer att finnas tillgängligt i Quicksearchs resultatportal preliminärt under slutet av april. Du kommer att få ett mejlutskick med inloggningsuppgifter från "Umeå universitet/Quicksearch" med ämne "Kontoinformation till Resultatportal" någon gång under perioden 22/4-8/5. Om du inte fått något mejl med inloggningsuppgifter under denna period, kan mejlet ha hamnat under "Övrig" i din inkorg i Outlook.

Nedan beskrivs hur du som chef med personalansvar kan ta fram, tolka, presentera och arbeta med medarbetarundersökningens resultat vid din institution eller enhet.

Hämta och tolka resultatet för din institution eller enhet

För dig som är prefekt eller chef med personalansvar erbjuds en digital utbildning i resultatportalen. Vid utbildningen går Quicksearch igenom hur du tar fram ditt resultat och hur du tolkar det. Utbildningen äger rum måndag 22 april och ges på svenska. Om du inte har möjlighet att delta vid utbildningstillfället kommer en inspelad presentation att publiceras på den här sidan efter den 22 april. I arbetet med resultatet och resultatportalen kan du också ta stöd av din närmaste HR. I så fall är det bra om även HR anmäler sig till utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen om resultatportalen.

Som stöd till dig som chef inför tolkning och presentation av resultatet för medarbetarna finns en Powerpoint-presentation med förtydliganden kring återkoppling av resultat, anonymitetsgränser, bakgrundsvariabler, eNPS och medarbetarindex.

Förtydliganden av resultat

Explaining the results

Gå igenom resultatet med ledningsgruppen och HR

Gå igenom resultatet och reflektera tillsammans med din ledningsgrupp och ditt HR-stöd, samt vid behov dekan eller motsvarande.

Kom ihåg att det finns stöd att få via din närmast överordnade chef eller universitetets företagshälsovård om du har behov av det.

Läs mer om Företagshälsovården

Sammankalla arbetsmiljö- och lika villkorsgruppen

Reflektera över och analysera resultatet tillsammans i arbetsmiljö- och lika villkorsgruppen eller motsvarande. Om ni inte har någon sådan grupp kan du istället diskutera resultatet med arbetsmiljöombudet och ditt ledningsstöd för lika villkor (tidigare företrädare för lika villkor) vid institutionen eller enheten. Arbetsmiljöombudet är en viktig länk mellan dig som chef och medarbetarna på institutionen eller enheten, och ska enligt arbetsmiljölagen bli inbjuden till sådant arbete.

Förbered en presentation av resultatet

Förbered en presentation av resultatet för medarbetarna. Tänk på att ditt närmaste HR-stöd, ledningsstöd för lika villkor och arbetsmiljöombud kan bistå dig i det arbetet. 

Du hämtar en färdig Powerpoint-presentation av resultatet för din institution eller enhet ur Quicksearchs resultatportal. Presentationen finns både på svenska och engelska.

Presentera resultatet för medarbetarna och arbeta fram förbättringsåtgärder

Genomför presentationen på en APT, gärna tillsammans med HR-stöd, ledningsstöd för lika villkor och arbetsmiljöombud. Diskutera vad det nya resultatet visar. Arbeta tillsammans fram prioriterade riskområden, viktiga delar i arbetsmiljön att bibehålla samt åtgärder. Detta arbete kan med fördel göras genom grupparbete. Dokumentera arbetet i institutionens eller enhetens handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder. 

Som stöd i arbetet med resultatet finns en mall för hur du tillsammans med dina medarbetare kan arbeta med resultatet.

Stöd till chef – arbeta med resultatet

Support for managers - processing the results

Läs mer: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Risker dokumenteras i handlingsplanen

Arbetsmiljöarbetet och arbetet med aktiva åtgärder ska vara systematiskt och ständigt pågående. Chef med ansvar för arbetsmiljöuppgifter ska se till att risker i arbetsmiljön och hinder för lika villkor för både anställda och studenter dokumenteras i institutionens eller enhetens handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder. Riskerna ska bedömas och åtgärderna ska föras in i handlingsplanen och följas upp.

Läs mer om:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Aktiva åtgärder

Relaterad information

Vill du arbeta med värdegrundsfrågor vid din institution eller enhet? Universitetet har workshopmaterial och tips, på svenska och engelska. Innehållet kommer att kompletteras löpande under 2024.

Läs mer: Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet

Anna Lundström
2024-04-11