Verksamhetsförsäkring

Umeå universitet har som statlig myndighet bara möjlighet att teckna försäkringar via Kammarkollegiet. Verksamhetsförsäkring kan närmast liknas med den hemförsäkring som de flesta privatpersoner tecknar. Säkerhetschefen har det samlade ansvaret för verksamhetsförsäkringen.

Umeå universitet har som statlig myndighet bara möjlighet att teckna försäkringar via Kammarkollegiet. Verksamhetsförsäkringen kan närmast liknas med den hemförsäkring som de flesta privatpersoner tecknar.  Verksamhetsförsäkringen omfattar:

  • Egendomsförsäkring
  • Följdskadeförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Tillägg i försäkring

För varje delförsäkring väljer myndigheten ett riskbelopp. Riskbeloppet, med avdrag för självrisken, är det högsta belopp som universitetet kan få som ersättning.

Riskbeloppet grundas på myndighetens riskanalys och bestäms med hänsyn till den maximala skada som bedöms kunna inträffa vid ett och samma tillfälle.

Med tanke på den höga självrisken bör samtliga anställda behandla universitetets egendom som oförsäkrad. Vid till exempel stöld får enheten själv stå för kostnaden att ersätta det stulna.

Skadeanmälan

En förutsättning för ersättning från styrelsens medel är dock att normala aktsamhetskrav har iakttagits, exempelvis att låsa in eller låsa fast stöldbegärlig utrustning eller att ha regelbunden tillsyn av utrustning.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen är en allriskförsäkring för myndighetens egendom.
Vid en skada ersätter försäkringen kostnaden för att återställa eller köpa in varan på nytt. Egendom som inte återställs ersätts utifrån det marknadsvärde som varan hade när den skadades.

Följdskadeförsäkring

Följdskadeförsäkringen ersätter extra kostnader som uppstår vid en egendomsskada, till exempel hyra av lokaler eller utrustning under tiden den ursprungliga egendomen repareras. Följdskadeförsäkringen ersätter också intäktsförluster vid uppdragsfinansierad verksamhet. Försäkringen fungerar här som en avbrottsförsäkring.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen omfattar myndighetens skadeståndsansvar och ersätter dessutom vissa övriga kostnader.

Tillägg till verksamhetsförsäkring

I dag finns även tillägg i verksamhetsförsäkringen för till exempel tillfälligt inlånad konst eller annan värdefull utrustning. Om universitetet behöver fler tillägg görs det efter överenskommelse med institution eller enhet.

Upprätta en skadeanmälan

Vid skador på verksamhetsförhyrda ytor ansvarar institutionen/motsvarande för att upprätta skadeanmälan. 

Vid skador på publika ytor ansvarar Universitetsservice för att samla ihop underlag till skadeanmälan samt upprätta skadeanmälan.

  1. Anmäl så snart som möjligt genom att fylla i och skicka in skadeanmälningsblanketten på Kammarkollegiets hemsida
  2. Skicka en kopia till Lokalförsörjningsenheten via e-post sakerhet@umu.se.
  3. Håll Lokalförsörjningsenheten uppdaterad om ärendet och rådgör med dem vid behov.

Dokumentera skador 

Det är viktigt att i möjligaste mån dokumentera skador som uppstått (till exempel genom att fotografera) samt spara underlag (till exempel offerter eller fakturor) på eventuell reparation eller återanskaffning av utrustning och material som gått förlorat på grund av skadan.

I bedömningen om ersättning ska betalas ut ingår bland annat att skadehändelsen har varit oförutsedd och att kostnader för till exempel reparation eller återanskaffning av utrustning och material är skäliga.

Skicka in anmälan så snart som möjligt 

Anmälan måste skickas inom en månad från det att skadan uppstår eller upptäckts för att ersättningsnivån inte ska påverkas på grund av dröjsmål. Om anmälan skickas in senare än en månad från skadedagen eller upptäckten, gör Kammarkollegiet avdrag med 20 % på ersättningsnivån.

Kontaktuppgifter 

Vid frågor om skadeanmälan, blanketter med mera kan kontakt tas med Kammakollegiet via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se eller via telefon: 054-22 12 00.

Vid övriga frågor om universitetets försäkringspremie, anmälningsprocess med mera kan kontakt tas med Lokalförsörjningsenheten, säkerhetsfunktionen: sakerhet@umu.se.

KONTAKTINFORMATION

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

Jacob Eriksson
Säkerhetssamordnare
090-786 71 21
jacob.eriksson@umu.se

Frida Fjellström
2024-02-14