Verksamhetsförsäkring

Umeå universitet har som statlig myndighet bara möjlighet att teckna försäkringar via Kammarkollegiet. Verksamhetsförsäkring kan närmast liknas med den hemförsäkring som de flesta privatpersoner tecknar. Säkerhetschefen har det samlade ansvaret för verksamhetsförsäkringen.

Verksamhetsförsäkringen omfattar:

  • Egendomsförsäkring
  • Följdskadeförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Tillägg i försäkring

För varje delförsäkring väljer myndigheten ett riskbelopp. Riskbeloppet, med avdrag för självrisken, är det högsta belopp som universitetet kan få som ersättning. Riskbeloppet grundas på myndighetens riskanalys och bestäms med hänsyn till den maximala skada som bedöms kunna inträffa vid ett och samma tillfälle.

Med tanke på den höga självrisken bör samtliga anställda behandla universitetets egendom som oförsäkrad. Vid till exempel stöld får enheten själv stå för kostnaden att ersätta det stulna.

Skadeanmälan

En skada ska direkt anmälas till universitetets säkerhetschef. En skada måste även anmälas skriftligt till Kammarkollegiet inom en månad för att ersättning ska betalas ut.

En förutsättning för ersättning från styrelsens medel är dock att normala aktsamhetskrav har iakttagits, exempelvis att låsa in eller låsa fast stöldbegärlig utrustning, eller att ha regelbunden tillsyn av utrustning.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen är en allriskförsäkring för myndighetens egendom. Vid en skada ersätter försäkringen kostnaden för att återställa eller köpa in varan på nytt. Egendom som inte återställs ersätts utifrån det marknadsvärde som varan hade när den skadades.

Följdskadeförsäkring

Följdskadeförsäkringen ersätter extra kostnader som uppstår vid en egendomsskada, till exempel hyra av lokaler eller utrustning under tiden den ursprungliga egendomen repareras. Följdskadeförsäkringen ersätter också intäktsförluster vid uppdragsfinansierad verksamhet. Försäkringen fungerar här som en avbrottsförsäkring.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen omfattar myndighetens skadeståndsansvar och ersätter dessutom vissa övriga kostnader.

Tillägg till verksamhetsförsäkring

I dag finns även tillägg i verksamhetsförsäkringen för till exempel tillfälligt inlånad konst eller annan värdefull utrustning. Om universitetet behöver fler tillägg görs det efter överenskommelse med institution eller enhet.

Relaterad information

Försäkringsbekräftelse verksamhetsförsäkring

Läs mer om våra försäkringsvillkor (2023): Kammarkollegiet

KONTAKTINFORMATION

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

Karin Sjöberg
Säkerhetssamordnare
090-786 97 43
karin.sjoberg@umu.se

Jacob Eriksson
Säkerhetssamordnare
090-786 71 21
jacob.eriksson@umu.se

Frida Fjellström
2023-11-23