Stipendier för postdoktoral meritering

Syftet med stipendier för postdoktoral meritering är att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering i nära anslutning efter doktorsexamen/motsvarande.

Interna och externa stipendier för postdoktoral meritering

För postdoktorer som bedriver egen forskning vid universitetet finns interna stipendium som handläggs och beslutas av universitetet samt externa som betalas till stipendiaten direkt från anslagsgivaren.

Interna stipendier

Interna stipendium initieras av institutionen och beslutas av respektive fakultets dekan. Interna stipendier regleras i Regel - stipendier vid Umeå universitet och utbetalas via universitetets lönesystem. I regeln hittar du information om villkoren, prisbasbelopp m.m. 

Regel för stipendier vid Umeå universitet

Regeln är skickad för översättning och läggs ut snarast möjligt.

Handläggning av interna stipendier

För anhållan om och inrättande av stipendium ska särskild blankett fyllas i och handlingar biläggas, anvisningar finns i tillhörande bilaga.

Blanketter om lön och personal

Externa stipendier

Externa stipendier handläggs i direkt överenskommelse mellan institutionen och anslagsgivaren. Såväl anhållan, tilldelning samt utbetalning av stipendiet handläggs enligt anslagsgivarens rutiner. 

Inkomstskattelagen och Skatteverkets rättsliga vägledning

Skattefria stipendium regleras i inkomstskattelagen och kan tilldelas i maximalt tre år för utbildning eller annat ändamål. 

För interna stipendier för postdoktoral meritering gäller en maximal utbetalningstid om två år. Eftersom att den maximala tiden för ett stipendiat enligt inkomstskattelagen medger tre år kan internt stipendium kombineras med ett externt stipendium.  

För rådgivning och frågor ska kontakt tas direkt med Skatteverket.  

Av 8 kap 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att ett absolut krav för ett stipendium ska vara skattefritt är att stipendiet aldrig får vara ersättning för arbete som utförts eller kommer att utföras för universitetet. 

Vägledning vid mottagande av en stipendiat

Som vägledning vid handläggning av ett stipendium finns dels rekommendationer samt vanligt förekommande frågor och svar. 

Mottagande institution har ansvar för att vara väl insatta i de villkor som gäller men även att förmedla dessa till stipendiaten. Som stöd finns en mall med relevant information. Byt ut de gulmarkerade fälten och anpassa utifrån stipendiatens medborgarskap.

Information till stipendiater.

Information om stipendium som riktar sig till stipendiaten finns på medarbetarwebben. På denna sida finns även en mall för utvecklingsplan "development plan". Information about scholarships

Information på engelska riktad till forskningsledare inför ansökan om medel för stipendium hittar ni här. Information till forskningsledare som avser ta emot en stipendiat.

Särskilda krav för stipendiater från EU/EES/Schweiz vid folkbokföring

För att en stipendiat från EU-land ska ha uppehållsrätt krävs en heltäckande sjukförsäkring.

  • En stipendiat som har för avsikt att stanna i Sverige 1 år eller mer bör folkbokföra sig. En person som är bosatt (i juridisk mening, med andra ord är folkbokförd) i Sverige har rätt till sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagens mening och ses därmed omfattas av en heltäckande sjukförsäkring.
  • En stipendiat som ska vara i Sverige kortare tid än 1 år och som därför inte kan folkbokföra sig måste ha en heltäckande sjukförsäkring. Försäkringsintyget kan vara ett S1-intyg från hemlandets försäkringskassa eller motsvarande, alternativt ett intyg om privat försäkring.

Stipendiaten ska i god tid informeras om vad som krävs för att de ska uppfylla uppehållsrätten.

Skatteverkets information - leva på egna tillgångar

Ditt Europa - standardformulär för sociala förmåner

Många stipendiater får inte ett S1-intyg från hemlandet med anledning av att de räknas som utskrivna från socialförsäkringen. De hamnar mellan två länders socialförsäkringssystem. Det är en problematisk fråga men kan oftast lösas genom att de skriver in sig i hemlandets socialförsäkring och betalar för försäkringen där. 

Universitetets intyg till stipendiaten vid folkbokföring

Inför besöket på Skatteverket för att ansöka om personnummer (samt bankkontor för att öppna ett bankkonto) kan framtagen mall för information fyllas i av HR/chef. Tydlig information om stipendiatens uppdrag i Sverige underlättar missförstånd och eventuella kompletteringar som drar ut på tiden.

Universitetets intyg Skatteverket 

Utbetalning av stipendium

Interna stipendier kan utbetalas till såväl utländskt som svenskt bankkonto. För att utbetala till ett utländskt konto behöver en blankett för utlandskonto fyllas i och skickas till löneadministrationen tillsammans med stipendieblanketten (beslutet).

Externa stipendier utbetalas inte via universitetets lönesystem och det är anslagsgivarens rutiner som gäller. Ta reda på aktuell betalningsrutin för anslagsgivaren och informera stipendiaten om detta. Anslagsgivare utbetalar vanligtvis inte stipendium till ett utländskt konto vilket innebär att det kan ta lång tid innan en första utbetalning av stipendium kan göras.

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Elizabet Westerlund
2024-03-25